Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

De missie van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is het ondersteunen van de gouverneur in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van het land Sint Maarten en als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk.

De taken en bevoegdheden van de Gouverneur van Sint Maarten zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Sint Maarten, verschillende (organieke) Sint Maartense landsverordeningen, Koninkrijkswetgeving en het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten.

Aan het feit dat de gouverneur bevoegd orgaan is tot uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet Paspoortwet ontleent het Kabinet van de Gouverneur veel dienstverlenende, uitvoerende werkzaamheden. De taken en inrichting van het kabinet zijn vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, evenals in een organisatie- en formatieplan.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

De bestuurlijke rol van de gouverneur zowel binnen Sint Maarten als landsorgaan, als in relatie tot het Koninkrijk als Koninkrijksorgaan brengt met zich mee dat door het kabinet ten behoeve van de Gouverneur op het gehele werkveld van deze overheden contacten worden onderhouden met de Staten van Sint Maarten, met ministers, andere bestuurders en instituties in het Koninkrijk, Sint Maarten en Nederland. De relaties met de Gouverneurs van Aruba en van Curaçao zijn geïnstitutionaliseerd en worden onderhouden.

Met name bij de uitvoering van (rijks-)wetgeving werkt het kabinet samen met verschillende ministeries, agentschappen en diensten. Dit zijn in het bijzonder de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het land Sint Maarten heeft het kabinet intensief contact met de Staten, de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat en met overige landsdiensten. De Gouverneur van Sint Maarten heeft de procedure van de aanvraag en uitgifte van nationale paspoorten aan ingezetenen van Sint Maarten deels gemandateerd aan de landsdienst voor Burgerzaken (Census Office).

In 2023 zijn geen bijzonderheden te melden.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

2.400

2.133

2.195

10.423

2.879

2.279

600

        

Uitgaven

2.400

2.133

2.195

10.423

2.879

2.279

600

        

Institutionele inrichting

       

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.400

2.133

2.195

10.423

2.879

2.279

600

        

Ontvangsten

81

92

114

86

231

75

156

Tabel 20 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2023

Totaal apparaat

2.8941

waarvan personeel

1.612

Eigen personeel

1.612

Externe inhuur

0

Overig personeel

0

  

waarvan materieel

1.282

ICT

129

Bijdrage aan SSO's

0

Overig

1.153

1

Afwijking ten opzichte van de budgettaire tabel betreft koersverschillen.

Uitgaven

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur van Sint Maarten

Er is sprake van een lichte onderuitputting ten opzichte van het toegekende bedrag uit de tweede suppletoire begroting. Oorzaken hiervan liggen in het feit dat de eindafrekening meerwerk van het nieuwe kantoor evenals de doorbelasting van de een deel van de loonkosten uitgezonden personeel niet in december geboekt konden worden omdat er nog geen geconsolideerd beeld van de kosten bestond.

Ontvangsten

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten heeft behalve de ontvangsten uit consulaire producten, geen eigen inkomsten. De consulaire producten die een opbrengst (leges) genereren zijn naturalisaties en opties, nationale paspoorten en nooddocumenten en visa. Deze opbrengsten zijn iets meer dan begroot. Er was sprake van een inhaalslag als gevolg van COVID. Daarnaast trekt ook het aantal VISA aanvragen weer aan, er was dus weer sprake van een inhaalslag en «normalisering» van het reisgedrag van mensen.

Licence