Base description which applies to whole site

5 5.2 Artikel 12. Algemeen

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 23 Budgettaire gevolgen artikel 12 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

68.482

35.929

265.557

45.114

46.646

25.640

21.006

        

Uitgaven

66.964

36.480

34.225

45.566

61.541

95.890

‒ 34.349

        

Subsidies (regelingen)

       

Diverse subsidies

929

935

1.063

1.176

1.115

757

358

Koninklijk Paleis Amsterdam

50

50

50

50

50

55

‒ 5

Opdrachten

       

(Inter)nationale samenwerking

385

361

126

151

242

211

31

Diverse opdrachten

236

114

49

117

364

325

39

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Diverse bijdragen

41

81

180

165

2

4

‒ 2

POK - BZK transparant

0

0

0

80

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

       

Kwijtschelden publieke schulden

0

0

0

0

14.452

72.003

‒ 57.551

Verzameluitkeringen

0

0

334

47

118

0

118

Diverse bijdragen

119

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

       

Eigenaarsbijdrage

22.435

9.000

1.575

5.500

11.550

11.550

0

POK - BZK transparant

0

0

916

1.006

1.329

1.257

72

Diverse bijdragen

0

0

0

32

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Financiën (IXB)

42.744

25.939

29.932

37.242

32.319

9.728

22.591

Justitie en veiligheid (VI)

25

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

13.145

17.269

36.244

33.645

18.278

0

18.278

E. Toelichting op de instrumenten

Uitgaven

12. Algemeen

Bijdragen aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Aan 327 gemeenten en negentien waterschappen is in 2023 compensatie verstrekt in verband met de uitgaven en de derving van inkomsten als gevolg van het kwijtschelden van verschuldigde gemeentelijke belastingen (publieke schulden) aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag (KOT) affaire. Compensatie heeft plaatsgevonden op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Bij tweede suppletoire begroting is bekend geworden dat de middelen in 2023 niet volledig tot uitputting komen en daardoor zijn de ramingen naar beneden bijgesteld naar € 20 mln.

De uitgaven zijn ten opzichte van de tweede suppletoire begroting lager uitgevallen (€ 5,5 mln.). Dit was mede het gevolg van vertraging in de uitvoering tussen medeoverheden en uitvoeringsorganisaties.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het ministerie van BZK en de daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. De afgedragen VPB wordt verantwoord op artikel 12 'Algemeen'.

Er is ook vennootschapsbelasting betaald over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vanwege het afgeroomde surplus eigen vermogen van het FMH, RVB en SSC-ICT. Deze zijn conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.

Licence