Base description which applies to whole site

4.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor beleid van dit artikel. Dit artikel is per eerste suppletoire begroting 2022 herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 1).

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Art.

Verplichtingen

0

710.732

1.420.428

0

0

0

0

         
 

Uitgaven

0

371.232

1.001.555

0

0

0

0

         

10.0

Groningen versterken en perspectief

0

0

1.001.555

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

0

0

309.606

0

0

0

0

 

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

0

0

33

0

0

0

0

 

Woonbedrijf

0

0

3.028

0

0

0

0

 

Diverse subsidies

0

0

1.205

0

0

0

0

 

Bestuurlijke afspraken

0

0

242.140

0

0

0

0

 

Versterkingsoperatie

0

0

62.842

0

0

0

0

 

Tegemoetkoming aan huurders

0

0

254

0

0

0

0

 

Nieuwbouwregeling

0

0

104

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

0

297.413

0

0

0

0

 

Werk- en onderzoeksbudget

0

0

1.789

0

0

0

0

 

Versterkingsoperatie

0

0

289.581

0

0

0

0

 

Woonbedrijf

0

0

11

0

0

0

0

 

Bestuurlijke afspraken

0

0

5.939

0

0

0

0

 

Industrie

0

0

93

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

101

0

0

0

0

 

Werk- en onderzoeksbudget

0

0

101

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

393.108

0

0

0

0

 

Nationaal Programma Groningen

0

0

155.039

0

0

0

0

 

Compensatie gemeenten en provincie

0

0

112.661

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

0

0

1.600

0

0

0

0

 

Bestuurlijke afspraken

0

0

123.808

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

0

0

210

0

0

0

0

 

Werk- en onderzoeksbudget

0

0

210

0

0

0

0

 

(Schade)vergoeding

0

0

1.117

0

0

0

0

 

Versterkingsoperatie

0

0

1.117

0

0

0

0

         
 

Ontvangsten

0

137.761

234.830

0

0

0

0

         
Licence