Base description which applies to whole site

4.10 Artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

Het kabinet verbindt aan de excuses van de regering maatregelen die gericht zijn op kennis en bewustwording, erkenning en herdenken en de doorwerking en verwerking van het transatlantisch slavernijverleden. Daarnaast blijft het kabinet zich inzetten voor kansengelijkheid en het bestrijden van discriminatie en racisme.

Stimuleren

  • De minister van BZK stimuleert dat er duurzaam meer aandacht en erkenning komt voor het slavernijverleden als wezenlijk onderdeel van ons gezamenlijk verleden.

  • Daarnaast stimuleert de minister van BZK de kabinetsbrede opgave om te komen tot duurzame verwerking en bestrijding van de doorwerking van dit verleden die nazaten ook in het heden nog ervaren. Dit met het oog op een brede maatschappelijk proces van verzoening en heling ten aanzien van het slavernijverleden.

  • De minister van BZK stimuleert het vergroten van kennis en bewustwording over het slavernijverleden.

Regisseren

  • De minister van BZK coördineert door middel van een stuurgroep de verdere invulling en voortgang van de activiteiten rondom Slavernijverleden, waaronder de subsidieregeling en het op te richten Herdenkingscomité. Als coördinator van de stuurgroep ziet zij tevens toe op de uitvoering van de andere toezeggingen ten aanzien van kennis en bewustwording, herdenken en erkennen en verwerking en doorwerking uit de kabinetsreactie, die bij de overige vakdepartementen belegd zijn. De invulling van deze activiteiten vindt plaats in samenwerking met nazaten en andere betrokken gemeenschappen.

Uitvoeren

  • De minister van BZK geeft uitvoering aan de totstandkoming van een subsidieregeling. Met de subsidieregeling ondersteunt de regering maatschappelijke initiatieven die een impuls geven aan blijvend meer kennis en bewustwording; de viering en herdenking, en/of een bijdrage leveren aan de verwerking of het bestrijden van de doorwerking van het slavernijverleden.

Inzake het onderzoek naar het Slavernijverleden is 15 juni 2023 de publicatie van het boek Staat en Slavernijverleden over de betrokkenheid van de Nederlandse Staat bij het koloniale slavernijverleden naar aanleiding van de motie Ceder gepresenteerd.

Daarnaast is gewerkt aan een integraal voorstel waarbij zowel de kabinetstoezeggingen als andere voorstellen met draagvlak een financiering ontvangen uit het fonds. De voorstellen die de verschillende departementen sinds het voorjaar 2023 aan het uitwerken zijn, komen voort uit het rapport van de Dialooggroep, het Zwart Manifest en de inbreng van de verschillende gesprekken die zijn gevoerd met nazaten en andere betrokkenen. Voor elk voorstel wordt in ieder geval gekeken naar of het voorstel substantieel bijdraagt aan ten minste een van de genoemde doelstellingen in de kabinetsreactie van 19 december 2022; kennis en bewustwording, erkennen en herdenken en doorwerking en verwerking enof het voorstel draagvlak heeft bij nazaten en andere betrokken en de uitvoering wordt gedaan in nauwe samenwerking met nazaten en betrokkenen.

Herdenkingscomité

Voor de toezegging van het koninkrijksbrede Herdenkingscomité Slavernijverleden is in het najaar 2023 gestart met de legaal-financiële procedure van het opzetten van de stichting, die later tot het comité zal verworden. Voor de uitgangspunten en kaders van het comité zijn koninkrijksbreed en internationaal gesprekken gevoerd met nazaten en andere betrokkenen. Ook is een intensieve samenwerking met NiNsee gestart.

Maatschappelijke initiatieven

Voor de regeling maatschappelijke initiatieven Slavernijverleden is een start gemaakt met drie separate regelingen voor respectievelijk EU NL, Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname in een gecoördineerd proces.

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

       

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Diverse bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

De bijdragen zijn in 2023 per eerste suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan deze begroting. De eerste suppletoire begroting is in het najaar 2023 geautoriseerd. Omdat dit nieuw beleid betreft konden zonder deze autorisatie uitgaven niet rechtmatig plaats vinden. Er hebben daarom geen uitgaven plaatsgevonden.

Licence