Base description which applies to whole site

4.8 Beleidsartikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren

De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (vo) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar de website OCW in Cijfers.

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2023 geen bijzonderheden voorgedaan.

Tabel 44 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 12 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

76.013

69.366

65.014

68.823

68.943

73.732

‒ 4.789

         

Uitgaven

76.013

69.366

65.014

68.823

68.943

73.732

‒ 4.789

         

Inkomensoverdrachten

73.608

66.781

62.351

66.074

66.022

70.948

‒ 4.926

 

Minderjarige studenten mbo (R)

12

10

3

0

0

0

0

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.847

3.568

3.796

3.676

3.316

3.985

‒ 669

 

Deeltijd vo (R)

2.558

1.953

1.733

1.821

2.279

1.836

443

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

4.920

5.132

4.715

4.788

4.945

6.196

‒ 1.251

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

58.759

52.417

48.308

52.287

52.141

55.019

‒ 2.878

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.510

3.701

3.796

3.502

3.341

3.912

‒ 571

Leningen

 

0

14

14

13

13

14

‒ 1

 

Omboeking van kortlopend naar langlopend (NR)

0

14

14

13

13

14

‒ 1

Bijdrage aan agentschappen

2.405

2.571

2.649

2.736

2.908

2.770

138

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

2.405

2.571

2.649

2.736

2.908

2.770

138

         

Ontvangsten

 

3.463

2.353

1.948

2.160

2.046

2.086

‒ 40

 

Minderjarige studenten mbo (R)

71

66

23

81

50

0

50

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

327

285

189

290

261

189

72

 

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

3.065

2.002

1.736

1.789

1.735

1.897

‒ 162

De realisatie van de uitgaven 2023 ligt € 4,8 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot.

Inkomensoverdrachten

De uitgaven aan inkomensoverdrachten bij de diverse WTOS-regelingen zijn in 2023 per saldo € 4,9 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name lagere uitgaven aan meerderjarige leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het volwassenonderwijs. Dit is het gevolg van een lager aantal gebruikers dan geraamd.

Tabel 45 Aantal gebruikers per regeling1
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Aantal gebruikers tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo

7.273

6.064

5.729

5.650

5.914

5.700

214

Aantal meerderjarige gebruikers v(so) en vavo

34.573

32.118

28.464

29.402

29.694

30.600

‒ 906

1

Realisatiegegevens DUO

Bijdrage aan agentschappen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van de bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft hier het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

De gerealiseerde uitgaven in 2023 liggen € 0,1 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op terugbetalingen van teveel of onterecht verstrekte WTOS-uitkeringen. De ontvangsten bij de diverse onderdelen van de WTOS zijn in 2023 in totaal € 0,04 miljoen lager dan begroot.

Licence