Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

77.935

‒ 5.000

72.935

    

Uitgaven

77.935

‒ 5.000

72.935

 

0

 

0

Inkomensoverdracht

75.013

‒ 5.000

70.013

Minderjarige deelnemers bol (R )

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.985

0

3.985

Deeltijd vo (R)

1.964

0

1.964

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.664

0

5.664

Meerderjarige scholieren vo (R)

59.758

‒ 5.000

54.758

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.642

0

3.642

Leningen

14

0

14

STOEB/ALR (NR)

14

0

14

Bijdrage aan agentschappen

2.908

0

2.908

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.908

0

2.908

Ontvangsten

2.180

0

2.180

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

290

0

290

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.890

0

1.890

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven.

Toelichting

Uitgaven

De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 5,0 miljoen naar beneden bijgesteld.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

De uitgaven aan het onderdeel meerderjarige scholieren vo worden met € 5,0 miljoen verlaagd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde uitgaven.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs blijft ongewijzigd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget blijft ongewijzigd.

Licence