Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2

OVERZICHT AANVAARDE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken
Geen  

B. Door de bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken
Zodra de beheerders van het provinciefonds een standpunt hebben bepaald over de notitie inzake de mogelijke invoering van een vereveningsmethodiek voor herverdeeleffecten bij overhevelingen naar het provinciefonds, zal de Tweede Kamer hiervan op de hoogte worden gesteld.Nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer bij de ontwerp-begroting van het Provinciefonds voor 1996 (kamerstukken II, 1995/96, 24 400 D, nr. 4, blz. 4)De Raad voor de financiële verhoudingen heeft op 16 april 1998 een advies uitgebracht over de handelwijze ten aanzien van de cumulatie van herverdeeleffecten bij mutaties in het gemeentefonds en het provinciefonds. In de begroting 2000 is aangegeven dat het standpunt van het Kabinet over dit onderwerp zal worden bepaald zodra de uitkomsten bekend zijn van enkele lopende onderzoeken naar het zogenoemde verzamelcluster van het gemeentefonds. Inmiddels hebben wij besloten dat de cumulatie van de herverdeeleffecten in het gemeentefonds over het jaar 2001 zal worden bezien, omdat er nog diverse grote mutaties te verwachten zijn, zoals het BTW-compensatiefonds. Aangezien wij de cumulatie van de herverdeeleffecten voor beide fondsen gelijktijdig willen bepalen, zoals in de begroting 1999 aangegeven, en bovendien omdat ook het BTW-compensatiefonds van belang is voor de provincies, betekent dit dat er niet voorjaar 1999 maar voorjaar 2000 een Kabinetsbesluit over de cumulatie van herverdeeleffecten zal worden genomen.
De staatssecretaris van Financiën, eerstverantwoordelijke voor de Monitor Lokale lasten, zal de effecten op de lokale lasten die zich mogelijk zullen voordoen als gevolg van de invoering van de euro, aan de orde stellen in het overleg met de VNG en het IPO.Kamerstukken II 1998–1999, 26 200 C, nr 11 (2 december 1998) en handelingen II 1998–1999, nr. 39, blz. 2830 (17 december 1998)Indien noodzakelijk zal dit onderwerp in het regulier overleg met de VNG en het IPO geagendeerd worden.
De toegezegde notitie van de minister van Financiën en de minister van BZK omtrent de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer, met betrekking tot de toetsing van de specifieke uitkeringen bij gemeenten en provincies, zal met de grootst mogelijke voortgang (voorjaar 1999) naar de Tweede Kamer worden gezonden.Kamerstukken II 1998–1999, 24 036, nr. 124 (4 februari 1999)De Tweede Kamer is bij brief van 16 juli 1999 van de minister van Financiën over dit onderwerp geïnformeerd (kamerstukken II 1998–1999, 24 479 en 24 500, nr. 5).
Licence