Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 9 VOORLICHTINGSBIJLAGE

In deze bijlage wordt nader ingegaan op de voorlichtingsuitgaven van EZ, in aansluiting op hetgeen vermeld is in paragraaf 4.2 van het algemeen deel van de memorie van toelichting. De voorlichtingsuitgaven van EZ worden geraamd op artikel 01.01 Apparaatsuitgaven EZ, onderdeel Materieel kernministerie voorlichting. Het gaat hier om het centrale voorlichtingsbudget dat beheerd wordt door de directie Voorlichting. Uit dit budget worden alle voorlichtingsactiviteiten van de directie Voorlichting en van de beleidsdirecties van EZ betaald. In 2000 bedraagt het budget f 7,3 mln en bestaat de personele omvang van de directie Voorlichting uit 44,7 fte.

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het centrale voorlichtingsbudget 2000 over de onderscheiden voorlichtingsactiviteiten.

 
(Bedragen x f 1 000)MaterieelPersoneelTotaal
1. Directie en ondersteuning 0,9250,925
2. Persvoorlichting en speeches 1,1201,120
3. Interactieve Media en Nieuwsvoorziening    
– knipseldienst 0,1700,170
– individuele voorlichting 0,2200,220
– interactieve media0,4600,2800,740
4. Communicatie-advies en voorlichtingsmiddelen5,6611,2206,881
5. Intern blad0,4000,4500,850
6. Externe blad0,4200,3440,764
Totaal6,9414,72911,670*

*Daarnaast wordt nog f 0,325 mln aan uitgaven tbv de distributie van voorlichtingsmateriaal (mailing/handling) geraamd.

Activiteiten voorlichting

Naast het bevorderen van energiebesparing, blijft EZ het gebruik van duurzame energie stimuleren. De in 1998 gestarte campagne «Duurzame Energie» wordt in 1999 en 2000 voortgezet. Deze campagne zal zich meer richten op specifieke doelgroepen: provinciale en gemeentelijke beslissers en partijen die het gebruik van duurzame energie in de bouwsector kunnen beïnvloeden.

Uit een in 1998 door het CBS gehouden onderzoek naar bekendheid, gebruik en waardering van EZ-regelingen onder burgers en bedrijfsleven blijkt dat de toegankelijkheid van de regelingen voor met name het midden en kleinbedrijf (MKB) niet optimaal is. EZ is derhalve in 1998 met publiciteitsacties gestart, waaronder een MKB-voorlichtingscampagne. Deze campagne wordt in 1999 voortgezet. De Minister van EZ zal in de loop van dit jaar met een notitie komen waarin aangegeven zal worden hoe de toegankelijkheid van EZ-regelingen fundamenteel verbeterd kan worden.

Het magazine Economische Zaken, de externe uitgave van EZ bestemd voor het bedrijfsleven, zal eind 1999 onder een andere titel en met een vernieuwd uiterlijk gaan verschijnen. Ook inhoudelijk zullen veranderingen worden doorgevoerd. Het is de bedoeling om het externe blad effectiever aan te wenden als communicatiemiddel van EZ naar de doelgroep: bedrijven vanaf honderd werknemers, commerciële intermediairs, branche- en ondernemersorganisaties en non-profit intermediairs.

De belevingswereld van de ondernemer staat centraal bij de verdere ontwikkeling van de EZ-Winkel (EZ-site) op Internet. De site zal herkenbare en toegankelijke informatie bieden over EZ-thema's als energie en milieu, marktwerking, kennis en technologie.

In 1999 en 2000 zal op bescheiden schaal geëxperimenteerd worden met het koppelen van Internet-sites van ministeries. Dit experiment kan uiteindelijk leiden tot een vorm van één ondernemersloket.

Licence