Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 2

MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Overzicht van de door de Staten-Generaal aanvaarde moties op het terrein van Defensie en door de bewindslieden van Defensie gedane toezeggingen in het vergaderjaar 2003–2004

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken
1.Motie Van Aartsen inzake de mogelijkheid om afvloeiend defensiepersoneel in een stoomcursus om te scholen tot politieagentenIngediend tijdens de Algemene beschouwingen, 15/16 september 2003, 29 200, nr. 14.Afgedaan, zie brief 21 mei 2004, stand van zaken personele reducties, aange- boden bij het Jaarverslag over 2003 (29 200 X, nr. 78).
   
2.Motie Kortenhorst c.s. inzake onderzoek hoe in capaciteiten kan worden voorzien en thans afzien van TomahawkBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 24Afgedaan. Studie grote oppervlakteschepen wordt in september bij de begroting 2005 aan de Kamer aangeboden.
   
3.Motie Kortenhorst c.s. inzake geen besluit omtrent derde mariniersbataljon alvorens rondom de invulling van taken en capaciteiten overeenstemming met de Kamer is bereikt.Begrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 25Afgedaan. Meegenomen in studie integratie Lumob, KCT, Kmarns. Wordt in september bij de begroting 2005 aan de Kamer aangeboden.
   
4.Motie Kortenhorst inzake belegging adviesfunctie in DefensiestafBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 26De Kamer wordt op Prinsjesdag geïnformeerd.
   
5.Motie Van Baalen inzake toekomstvisie KM en op basis daarvan te nemen besluiten bij de begroting 2005 aan de Kamer aanbiedenBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 32Afgedaan. Studie grote oppervlakteschepen wordt in september bij de begroting 2005 aan de Kamer aangeboden.
   
6.Motie Bakker c.s. inzake naar vermogen bijdragen aan realiseren nieuw perspectief voor regio Twenthe; op korte termijn komen tot bestuursafspraken met de regio.Begrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 37.Brief over deze motie voor Prinsjesdag
   
7.Motie Bakker c.s. inzake bezien hoe thans op andere locaties uitgevoerde marinetaken optimaal kunnen worden geconcentreerd in Den Helder.Begrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 38.Defensie neemt deel aan een regionale projectgroep over de sociaal-economische situatie in Noord-Holland. Het initiatief hiertoe ligt echter niet bij Defensie. Via de projectgroep Feniks voert Defensie hierover overleg met andere ministeries.
   
8.Motie Bakker c.s. inzake in overleg treden met alle lokale en regionale overheden die in aanzienlijke mate te maken krijgen met de gevolgen van de bezuinigingen op de defensiebegroting om te bezien hoe de negatieve gevolgen van defensiebezui- nigingen binnen een regio kunnen worden opgevangen.Begrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 39.In het kader van het project Feniks wordt met de desbetreffende gemeenten overlegd. Andere ministeries zijn vertegenwoordigd in regie- en projectgroepen van Feniks.
   
9.Motie Aasted-Madsen-Van Stiphout inzake uitstromend defensiepersoneel de mogelijkheid bieden zich te scholen op uitsluitend de terreinen waarvoor men niet over vereiste competenties beschikt; binnen alle taakgebieden die onder directe verantwoordelijkheid van de regering vallen te komen tot modulair opgebouwde scholingstrajecten voor instromers vanuit de defensieorganisatie.Begrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 27.De mogelijkheden voor de overgang van defensiepersoneel naar andere overheidssectoren in interdepartementaal verband besproken. De interdepartementale Adviescommissie Arbeidszaken Collectieve Sector speelt hierbij een ondersteunende rol. Tevens wordt geïnventariseerd welke aanvullende scholing nodig is voor het betrokken defensiepersoneel, waarbij rekening wordt gehouden met reeds verworven competenties
   
10.Motie Van Baalen c.s. inzake interdepartementale en interbestuurlijke bindende afspraken t.b.v. plaatsing bij de politieBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 31.De mogelijkheden voor de overgang van defensiepersoneel naar andere overheidssectoren in interdepartementaal verband besproken. De interdepartementale Adviescommissie Arbeidszaken Collectieve Sector speelt hierbij een ondersteunende rol. Tevens wordt geïnventariseerd welke aanvullende scholing nodig is voor het betrokken defensiepersoneel, waarbij rekening wordt gehouden met reeds verworven competenties
   
11.Motie Verdaas inzake af te zien van het toepassen van de zogeheten Nimby-procedure.Begrotingsbehandeling VROM, 29 200 XI, nr. 103Verantwoordelijkheid minister van VROM.
   
12.Motie Kortenhorst inzake de Kamer te informeren over de invulling van de kustbewakingstaken in de WestVAO Valkenburg, 28 april 2004, 29 200 X, nr. 72.MinDef heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de interim-oplossing en de permanente oplossing voor de KWNA&A. Interim-oplossing: afgedaan. (29 200 X, nr. 92)
   
13.Motie Van Baalen inzake opnieuw overwegen MARPAT en MVKVBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 33.Afgedaan. Valkenburgstudies op 12 februari 2004 aan de Kamer aangeboden.
   
14.Motie Huizinga-Heringa inzake de Kamer op korte termijn informeren welke uitgaven ten laste zullen komen van andere departementsbegrotingen als gevolg van de maatregelen uit de Prinsjesdag- en de PersoneelsbriefBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003, 29 200 X, nr. 42.Afgedaan. 29 200 X, nr. 55

B. Door de bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken
1.Resultaten van de beoordeling van de alternatieven voor het infanteriegevechtsvoertuig medio 2004 in de eerstvolgende DMP-brief aan de Kamer voorleggen.Brief 23 396, nr. 26. Algemeen overleg, 15 april 2004 (26 396, nr. 31)Naar verwachting zal de Kamer in het derde kwartaal van 2004 worden ingelicht over de afronding van de studiefase.
   
2.Zodra project Civiel Militaire BestuursAfspraken (CMBA) is afgerond conclusies naar de Kamer sturen; informeren over CMBA en Strategische functie RijksbreedBegrotingsbehandeling 2004, Eerste Kamer, 3 februari 2004. Handelingen 2003–2004, nr. 16.Brief 29 200 X, nr. 8.Naar verwachting is eind 2004 duidelijk in hoeverre Defensie in deze behoefte kan voorzien.
   
3.Kamer informeren over consequenties VK uit BoxerprojectKamervragen met antwoord 2002–2003, nr. 1807. Brief 26 396, nr. 20 Brief 26 396, nr. 24Brief 26 396, nr. 32De Kamer heeft reeds enkele brieven over dit onderwerp ontvangen. De Kamer zal afhankelijk van het definitieve uittreden van het VK worden ingelicht over de consequenties.
   
4.Fennek, de Kamer informeren over de financiële problematiek bij RDM, voortgang project, boeteclausule, accountantsonderzoekBrief 26 396, nr. 18. Algemeen overleg, 26 396, nr. 19 Algemeen overleg, 25 928, nr. 15 Brief 26 396, nr. 33.Afgedaan. vertrouwelijk AO, 2-10-03 Afgedaan. brief 26 396, nr. 22 en nr. 34.
   
5.Kamer tussenstand melden inzake project NIMCIS: resultaten gecombineerde voorstudie, studie en verwervingsvoorbereidingsfase in het derde kwartaal van dit jaar aanbieden aan de KamerAlgemeen overleg, 26 396, nr. 19 Brief 27 830, nr. 22.Afgedaan, brief 27 830, nr. 22.Conform
   
6.Resultaten vervolgonderzoek Integriteit/ongewenst gedrag melden aan de KamerBrief, 29 200 X, nr. 5. (Personeelsbrief) Nota-overleg (Prinsjesdag- en perso- neelsbrief), 20 oktober 2003. (29 200 X, nr. 46) Brief 29 200 X, nr. 61.Rapportage aan de Kamer in perso-neelsbrief bij begroting 2005.
   
7.Vóór ondertekening package deal Noorwegen de Kamer informeren over uitwerkingBrief 29 200 X, nr. 6.Conform
   
8.Bijdrage Nederland aan NRF en besluit- vormingsproceduresBrief 29 200 X, nr. 4. (Prinsjesdagbrief) Algemeen overleg 21 501-02, nr. 514.Afgedaan, brief 28 676, nr. 9.
   
9.De Kamer informeren over toekomst Standing Naval Forces in relatie tot oprichting NRFAlgemeen overleg 21 501-02, nr. 514.Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal de Kamer daarover geïnformeerd worden.
   
10.Beleidskader internationale militaire samenwerking in de loop van 2004 aan de Kamer sturenBrief 29 200 X, nr. 4. (Prinsjesdagbrief)Conform, naar verwachting in derde kwartaal 2004.
   
11.Bescherming vitale infrastructuur: in 2004 pakket aan maatregelen aan de Kamer sturenBrief 29 200 X, nr. 4. (Prinsjesdagbrief)Conform.
   
12.De Kamer t.z.t. informeren over implementatie open personeelssysteemBrief 29 200 X, nr. 5. (Personeelsbrief)Conform
   
13.De Kamer op hoogte houden van stofkammaatregelenBrief 29 200 X, nr. 4. (Prinsjesdagbrief)Conform, verwerkt in begroting 2005.
   
14.De Kamer inlichten over alternatieven en kosten vervangende kustwachtcapaciteitAlgemene Beschouwingen, 18 september 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 3. Brief 29 200 X, nr. 8 Brief 29 200 X, nr. 12 Brief 29 200 X, nr. 55 Algemeen overleg, 28 april 2004 (29 200 X, nr. 77)Mindef heeft toegezegd de TK te infor- meren over de interim-oplossing en de permanente oplossing voor de KWNA&A. De TK heeft echter al wel vastgesteld dat het besluit om Valken- burg te sluiten en de Orions af te stoten definitief is. Over de interim-oplossing is de Kamer geïnformeerd bij brief van 17 juni 2004
   
15.FGBADS: Kamer in 2005 informeren over resultaten verwervingsvoorbereidingsfase en benodigde aantallen vervolgfaseAlgemeen overleg, 25 928, nr. 15 Brief 29 221, nr. 1. Brief 29 221, nr. 4Afgedaan, brief 29 221, nr. 4 Conform
   
16.Kamer informeren over alle aspecten die van belang zijn bij besluitvorming t.a.v. toekomstige inzet van Nederlandse militairen in BosniëAlgemeen overleg, 21 501-28, nr. 14. Brief 28 676, nr. 9.Brief regionale benadering westelijke Balkan is verstuurd op 11 maart 2004. Hierin komt de reductie van SFOR aan de orde. Over de overdracht van de Navo aan de EU en invulling van de Nederlandse troepen wordt na de zomer van 2004 de TK separaat geïn- formeerd middels een artikel 100 brief.
   
17.In het voorjaar van 2004 een gedachtewisseling over de (inter-)parlementaire betrokkenheid bij het EVDB.Algemeen overleg, 21 501-28, nr. 14.Afgedaan.
   
18.Politie-inzet in het kader van het EVDB: Kamer informerenAlgemeen overleg, 21 501-28, nr. 14.Afgedaan, brief 27 476, nr. 6.
   
19.Informeren over force gendarmerie EuropéenneBrief 21 501-02, nr. 512.Zie boven.
   
20.De Kamer informeren over afstemming EU-Navo tav de versterking van de Europese militaire capaciteitenAlgemeen overleg, 21 501-28, nr. 14.Wordt voortdurend meegenomen in verslagen van ministeriële bijeenkomsten
   
21.De Kamer informeren over inzet waar het gaat om nieuwe motoren voor AWACS; de Kamer informeren over resultaten internationaal overleg nieuwe motorenAlgemeen overleg, 29 200 XI, nr. 9.Met een brief van 11 december 2003 heeft de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer aangeboden een afschrift van een brief van de Secreta- ris-Generaal van de Navo van 31 oktober 2003 inzake het onderzoek naar de mogelijkheden tot vervanging van de motoren van de AWACS-vliegtuigen.
   
22.Melden resultaten overleg over vliegbasis GeilenkirchenAlgemeen overleg, 29 200 XI, nr. 9. Brief, MG2003002469, 11 december 2003 (niet gedrukt)Afgedaan met brief van 11 december 2003 (niet gedrukt)Afgedaan. Brief 29 200 XI. Nr. 77.
   
23.Informeren over prioriteiten NL EU-voorzitterschapBrief 29 200 X, nr. 8.Brief laatste week augustus 2004
   
24.Informeren over voortgang personeelsmaatregelen, personele reductiesBrief 29 200 X, nr. 9.Brief 29 200 X, nr. 12.Nota-overleg (Prinsjesdag- en personeelsbrief), 20 oktober 2003. 29 200 X, nr. 46. Brief 29 200 X, nr. 78Conform
   
25.Informeren over nieuwe besturingsmodelBrief 29 200 X, nr. 9. Brief 29 200 X, nr. 12.Afgedaan. Brief 29 200 X, nr. 44. Afgedaan. Brief 29 200 X, nr. 44.
   
26.Informeren over het nieuwe Sociaal Beleidskader (SBK)Brief 29 200 X, nr. 9.Afgedaan, brief 23 december 2003 (niet gedrukt)
   
27.De Kamer informeren over inrichting DefensiestafNota-overleg (Prinsjesdag- en personeelsbrief), 20 oktober 2003. 29 200 X, nr. 46. Brief 29 200 X, nr. 61.Brief zomer 2004
   
28.De Kamer informeren over reservistenbeleidNota-overleg (Prinsjesdag- en personeelsbrief), 20 oktober 2003. (29 200 X, nr. 46) Begrotingsbehandeling EK, 3 februari 2004. Handelingen 2003–2004, nr. 16.Rapportage aan de Kamer in personeelsbrief bij begroting 2005.
   
29.De Kamer informeren over de grote studies (helikopters, grote oppervlakteschepen, samenwerking Lumob, Kmars, KCT) HelikoptersNota-overleg (Prinsjesdag- en personeelsbrief), 20 oktober 2003. 29 200 X, nr. 46. Begrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14. Brief 29 200 X, nr. 61. Algemeen overleg, 25 928, nr. 15Studies worden bij de begroting 2005 aan de Kamer aangeboden.
   
30.Kamer informeren over opleidingenBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14. Brief 29 200 X, nr. 61.Rapportage aan Kamer in personeelsbrief bij begroting 2005.
   
31.Kamer informeren over veteranenbeleidBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14. Brief 29 200 X, nr. 61.Begrotingsbehandeling EK, 3 februari 2004. Handelingen 2003–2004, nr. 16.Rapportage aan Kamer in personeelsbrief bij begroting 2005.
   
32.Kamer informeren indien levensverlengende investeringen in onderzeeboten worden gedaanBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14.Zodra zaken aangaande de instandhouding van onderzeeboten aan de orde zijn, zal de Kamer worden geïnformeerd.
   
33.Kamer informeren over integratie KIM-KMA-IDL, gezamenlijke huisvesting KMA/IDLBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14. Brief 29 200 X, nr. 56. Brief 29 200 X, nr. 61.Afgedaan. Brief 29 200 X, nr. 66.
   
34.Kamer informeren over nadienenBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14.Begrotingsbehandeling EK, 3 februari 2004. Handelingen 2003–2004, nr. 16.In personeelsbrief bij begroting 2005 wordt de Kamer geïnformeerd (tussenstand). Vervolgens overzicht in jaarverslag over 2004.
   
35.Informeren over af te stoten locatiesBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14.De eerste gesprekken in het kader van het project Feniks (afstoten grote complexen) zijn met de desbetreffende gemeenten gevoerd. Ook is hierover regelmatig overleg met het ministerie van VROM.
   
36.Met de Kamer spreken (vertrouwelijk) over SDD-fase JSF en het LRIP-trajectBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14.De Kamer heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod.
   
37.Kamer informeren over derde mariniersbataljonBegrotingsbehandeling 2004, 22 oktober 2003. Handelingen 2003–2004, nr. 14.Studie wordt bij begroting 2005 aan de Kamer aangeboden
   
38.Kamer informeren over Male UAV indien wordt besloten tot voortzetting projectBrief 29 200 X, nr. 50.De studie wordt uitgevoerd in de periode begin 2004 tot medio 2005. Daarna wordt behoeftestelling aangeboden aan de Kamer.
   
39.Informeren over resultaten arbobeleidskaderBrief, P/2003007974, 10 december 2003 (niet gedrukt).Begin 2005, cfm. toezegging
   
40.SFIRAlgemeen overleg 23 432, nr. 1405 maart 2004 is de TK middels een stand van zaken brief geïnformeerd.
   
41.Kamer informeren indien VK bijdrage aan SFIR terugbrengtAlgemeen overleg 23 432, nr. 140Conform
   
42.Kamer informeren over inzet Apaches ISAFBrief 28 676, nr. 9.Afgedaan. Brief 27 925, nr. 109.
   
43.Reactie op rapport TCOD inzake YPR-ongevalBrief 29 200 X, nr. 58.Afgedaan. Brief 13 juli 2004. Nog niet gedrukt.
   
44.Kamer informeren over juridische aspecten uitzendingenBegrotingsbehandeling EK, 3 februari 2004. Handelingen 2003–2004, nr. 16.Afgedaan, Brief 2900 X, nr. C.
   
45.«Up-or-out»-systeemBegrotingsbehandeling EK, 3 februari 2004. Handelingen 2003–2004, nr. 16.Rapportage aan de Kamer in perso-neelsbrief bij begroting 2005.
   
46.Kamer informeren over onderzoek naar IDEA-aanpak CIMIC in Irak. Algemeen overleg, 29 200 X, nr. 64.Brief in loop van 2004.
   
47.Locatie Leergang topmanagement DefensieBrief 29 200 X, nr. 66.Afgedaan. Brief 29 200 X, nr. 97.
   
48.Kamer in voorkomend geval informeren over aanschaf extra PAC-3 rakettenBrief 27 830, nr. 21.Conform
   
49.Aanbieden D-brief over verwervingsvoorbereiding Sirius in 2e helft 2004Brief 25 800, nr. 11.Conform
   
50.Kamer informeren over toekomst MCW. Algemeen overleg, 8 april 2004 (26 396, nr. 29)Afgedaan. Brief 26 396 nr. 33. Verdere rapportage eind 2004.
   
51.Kamer informeren over Patriot, MEADSAlgemeen overleg, 15 april 2004 (26 396, nr. 31)Brief zomer 2004.
   
52.Kamer informeren over VS-onderzoek n.a.v. programmawijziging JSFBrief 26 488, nr. 18.Brief 26 488, nr. 20.In aanvulling op jaarrapportage wordt de Kamer hierover geïnformeerd
   
53.Informeren over evaluaties ISAF, Enduring Freedom, UNMILBrief, D2004001755, 19 mei 2004 (nog niet gedrukt)Afgedaan. Brief 12 juli 2004
   
54.Nader informeren over Den Helder/TwentheBrief, 29 200 X, nr. 75.Zie punt 6 en 7 aanvaarde moties
Licence