Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Op www.rekenkamer.nl staat een verklarende woordenlijst met begrippen die veel voorkomen in onze rapporten bij de jaarverslagen.

ADAlgemene Doelstelling
AKWAlgemene Kinderbijslagwet
AMAAlleenstaande minderjarige asielzoeker
AMVAlleenstaande minderjarige vreemdeling
BuiZa(Ministerie van) Buitenlandse Zaken
BZK(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CJGCentrum voor Jeugd en Gezin
DBVDirectie Bedrijfsvoering
DGDirecteur-generaal
EKDElektronisch Kinddossier
FEZFinancieel Economische Zaken
Financiën(Ministerie van) Financiën
JJIJustitiële Jeugdinrichting
JenGJeugd en Gezin
KGBkindgebonden budget
LBIOLandelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
LNV(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
NJiNederlands Jeugdinstituut
OCW(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODOperationele Doelstelling
OTSOndertoezichtstelling
P-SGplaatsvervangend secretaris-generaal
RADRijksauditdienst
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
SGSecretaris-Generaal
SVBSociale Verzekeringsbank
SZW(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VIRVerwijsindex risicojongeren
VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VWS(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WWIWonen, Wijken en Integratie
ZATZorg- en Adviesteam

LITERATUUR

Publicaties

1) Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer (2007a). Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 225, nrs. 1–2. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2007b). Kopzorgen. Zorg voor Jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en/of psychi(atri)sche problemen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 245, nrs. 1–2. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2008a). Inrichting Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 445, nr. 2. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2008b). Opvang zwerfjongeren 2007. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 323, nr. 1. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2008c). Opvang zwerfjongeren 2008. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 827, nr. 1. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2008d). Ketenbesef op de werkvloer. (Casus aanpak kindermishandeling). Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 394, nrs. 1–2. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2008e). Aanpak harde kern jeugdwerklozen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 749, nrs. 1–2. Den Haag: Sdu.

2) Jeugd en Gezin

Jeugd en Gezin (2007a). Programma voor Jeugd en Gezin. Brief van de minister voor Jeugd en Gezin. Overzicht beleidsterreinen Jeugd en Gezin. Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 001, nr. 3. Den Haag: Sdu.

Jeugd en Gezin (2007b). Programma voor Jeugd en Gezin. Brief van de minister voor Jeugd en Gezin. Aanbieden van de nota Kansen voor Kinderen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 001, nr. 5. Den Haag: Sdu.

Jeugd en Gezin (2007c). Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008. Memorie van toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 hoofdstuk XVII, nr. 2. Den Haag: Sdu.

Jeugd en Gezin (2008a). Gezinsbeleid. Brief van de minister voor Jeugd en Gezin. Aanbieden van de nota De Kracht van het gezin. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 512, nr. 4. Den Haag: Sdu.

Jeugd en Gezin (2008b). Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009. Memorie van toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 XVII, nr. 2. Den Haag: Sdu.

Jeugd en Gezin (2008c). Programma voor Jeugd en Gezin.Brief van de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brief over Zorg- en Adviesteams. Aanbieden van de LOCOJ-monitor 2007. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 001, nr. 51. Den Haag: Sdu.

Jeugd en Gezin (2008d). Programma voor Jeugd en Gezin.Brief van de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brief over Zorg- en Adviesteams. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 001, nr. 59. Den Haag: Sdu.

Jeugd en Gezin (2009). Programma voor Jeugd en Gezin.Brief van de minister voor Jeugd en Gezin. Brief over CJG’s aan gemeenten, vragenlijsten CJG’s aan gemeenten, onderzoek perceptie burgers CJG’s (drie bijlagen). Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 001, nr. 64. Den Haag: Sdu.

3) Ministerie van BZK

BZK, Financiën en de VNG (2007). Samen aan de slag.Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten. 4 juni 2007.

Minister van BZK (2009). Vernieuwing van de rijksdienst. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 490 nr. 18. Den Haag: Sdu.

4) Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie (2007). Vaststellen van begroting van Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008. Memorie van Toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VI, nr. 2. Den Haag Sdu.

5) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van VWS (2006). Brief van de staatssecretaris van 21 december 2006 over de financiële verantwoording van de uitkering jeugdzorg 2005. Jeugdzorg 2005–2008. Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 29 815, nr. 97. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VWS (2007). Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2007. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 444 XVI, nrs. 1–3. Den Haag: Sdu.

6) Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal (2009). Verslag van een Algemeen Overleg. Programma voor Jeugd en Gezin. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 001, nr. 65. Den Haag: Sdu.

Wet- en regelgeving

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Jeugd en Gezin.(Staatscourant 2007). Staatscourant, 27 februari 2007, nr. 41, pagina 9.

Tijdelijke regeling CJG. (Staatscourant, 2008). Regeling van de minister voor Jeugd en Gezin. Staatscourant 15 januari 2008, nr. 10/pag 14.

Licence