Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand ontwerpbegroting 2010 (1)

Mutaties 1ste suppletore begroting 2010 (2)

Stand 1ste suppletore begroting 2010 (3)=(1+2)

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

18 046 569

355 856

18 402 425

173 935

106 618

129 911

101 812

84 403

Uitgaven:

18 046 569

375 098

18 421 667

173 935

106 618

129 911

101 812

84 403

         

Apparaatsuitgaven

        

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

2 091

929

3 020

0

0

0

0

0

2.

Kosten Waarderingskamer

1 158

170

1 328

0

0

0

0

0

3.

Budget A+O-fonds

5 996

0

5 996

0

0

0

0

0

4.

Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

5.

Bijdrage gemeenten inzake KING

0

6 436

6 436

7 464

7 464

7 464

7 464

7 464

         

Programma-uitgaven

        

1.

Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

15 626 986

145 940

15 772 926

77 786

51 286

70 886

70 886

70 886

2.

Integratie-uitkeringen

1 682 201

– 34 742

1 647 459

– 49 809

– 49 809

– 55 600

– 55 600

– 55 600

3.

Decentralisatie-uitkeringen

727 137

256 365

983 502

138 494

97 677

107 161

79 062

61 653

         

Ontvangsten:

18 046 569

375 098

18 421 667

173 935

106 618

129 911

101 812

84 403

         

Apparaatsontvangsten

        

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Programma-ontvangsten

        

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

18 046 569

375 098

18 421 667

173 935

106 618

129 911

101 812

84 403

Toelichting

Mutaties 1ste suppletore begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2010 met €  355 856 000 te verhogen en te brengen op € 18 402 425 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag gemeentefonds 2010 (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2010

18 046 569

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 
  

Spoorse doorsnijdingen (decentralisatie-uitkering)

33 709

Herbestemming aandachtswijken (decentralisatie-uitkering)

1 602

Polarisatie en radicalisering tranche 2009 (decentralisatie-uitkering)

588

WMO: nominale indexatie 2009 huishoudelijke hulp (integratie-uitkering)

– 5 100

WMO: dure woningaanpassingen (integratie-uitkering)

6 000

WMO: nominale indexatie 2009 voormalige Awbz subsidieregelingen (integratie-uitkering)

4 700

WMO: toevoeging i.v.m dure woningaanpassingen (integratie-uitkering)

3 000

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (WWI-deel) (decentralisatie-uitkering)

7 000

Koplopers regeling homo emancipatiebeleid: toevoeging (decentralisatie-uitkering)

40

Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering)

700

Overloop 2009/2010 kosten Financiele-verhoudingswet

1 000

Uitname t.b.v. specificaties aanvullende modules MGBA

– 1 000

Spoorse doorsnijdingen 2e tranche aanvulling (decentralisatie-uitkering)

3 612

Kosten Waarderingskamer

170

Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering

– 170

WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ (decentralisiatie-uitkering)

– 6 800

WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ (integratie-uitkering)

6 400

WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ (algemene uitkering)

400

WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ (integratie-uitkering)

– 102 000

WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ (algemene-uitkering)

68 000

WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ nadeelgemeenten (integratie-uitkering)

34 000

Versterking toezicht en handhaving gastouderopvang

10 000

Toezicht en handhaving peuterspeelzalen en voorschoolse educatie

2 084

Versterking peuterspeelzaalwerk (decentralisatie-uitkering)

35 000

Bijdrage gemeenten inzake KING

6 436

Bijdrage gemeenten inzake KING uit de algemene uitkering

– 6 436

Taken gemeentelijke lijkschouwer bij registratie euthanasie

350

Overheveling BDU SIV: jeugd (decentralisatie-uitkering)

21 780

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

25 765

Ondersteuning bibliotheken (decentralisatie-uitkering)

– 5 791

Ondersteuning bibliotheken (integratie-uitkering)

5 791

Leefbaarheid en veiligheid: inzet straatcoaches Culemborg (decentralisatie-uitkering)

150

Maatschappelijke opvang: aanpassing budget (decentralisatie-uitkering)

8 317

Toezicht Drank & Horecawet (BZK-deel) (decentralisatie-uitkering)

1 088

Toezicht Drank & Horecawet (VWS-deel) (decentralisatie-uitkering)

1 087

Beheer 14+ netnummer gemeenten

– 1 900

Praktijkteam Zaltbommel (decentralisatie-uitkering)

100

Vervangingsregeling raadsleden

300

Verkiezingsproces

100

Jeugdwerkloosheid 2010 1e tranche (decentralisatie-uitkering)

30 000

Financiële functie gemeenten

– 71

Leefbaarheid en veiligheid: toevoeging middelen Gouda (decentralisatie-uitkering)

300

Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA

12 700

Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

10 000

Uitvoeringskosten inburgering (algemene uitkering)

50 430

Uitvoeringskosten inburgering (decentralisatie-uitkering)

10 440

Antillianengemeenten (decentralisatie-uitkering)

4 485

Instapcursussen Inburgering (decentralisatie-uitkering)

14 159

Impuls Brede Scholen 1e en 2e tranche 2010 (VWS-deel) (decentralisatie-uitkering)

11 153

Impuls Brede Scholen 1e en 2e tranche 2010 (OCW-deel) (decentralisatie-uitkering)

5 210

Hogeschool Almere (decentralisatie-uitkering)

10 000

Vadercentra (decentralisatie-uitkering)

699

Emancipatie 1001 kracht (decentralisatie-uitkering)

900

Regiospecifiekpakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

13 039

Overheveling BDU SIV: Onderwijsachterstandenbeleid nabetaling (decentralisatie-uitkering)

8 579

Rolstoelvoorzieningen Arnhem (decentralisatie-uitkering)

1 400

Sport en bewegen (decentralisatie-uitkering)

4 134

Uitvoeringskosten WWIK (decentralisatie-uitkering)

3 427

WMO: vergoeding voor uitvoeringskosten Wtcg (integratie-uitkering)

2 800

WMO: bijstelling raming compensatiekosten Wtcg (integratie-uitkering)

2 000

Totaal nieuwe mutaties:

355 856

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2010

18 402 425

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

3 020

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer

1 328

Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds

5 996

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

1 000

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

6 436

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

15 761 844

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

1 639 792

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

983 009

Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, is € 15 761 844 000. Dit bedrag is het verschil tussen het verplichtingenbedrag gemeentefonds van € 18 402 425 000 en de som van de verplichtingenbedragen voor de Integratie-uitkeringen van € 1 639 792 000, de decentralisatie-uitkeringen van € 983 009 000 en de apparaatskosten van € 17 780 000.

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2010 met €  375 098 000 te verhogen en te brengen op € 18 421 667 000. Deze verhoging wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2009, maar niet op het verplichtingenbedrag 2009. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009» (€ 11 082 000), «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009» (€ 7 667 000) en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009» (€ 493 000). De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag gemeentefonds 2010 (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2010

18 046 569

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 
   

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

355 856

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009

11 082

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009

7 667

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009

493

 
   

Totaal nieuwe mutaties:

375 098

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2010

18 421 667

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

3 020

Waarvan uitgavenbedrag kosten waarderingskamer

1 328

Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds

5 996

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

1 000

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

6 436

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

15 772 926

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

1 647 459

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

983 502

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2010 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met €  375 098 000 verhoogd en gebracht op € 18 421 667 000.

Licence