Base description which applies to whole site

2.2. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie
Budgettaire gevolgen van beleid

1.

Waarborgfunctie

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)=1+2

    

Verplichtingen

60 097

0

60 097

    
        

Uitgaven

60 097

0

60 097

    
         

1.

Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

60 097

0

60 097

    
 

waarvan juridisch verplicht

42 316

      
        

Ontvangsten

4 857

0

4 857

    
Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners
Budgettaire gevolgen van beleid

2.

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

  

(1)

(2)

(3)=1+2

    

Verplichtingen

252 100

530 240

782 340

0

0

0

0

         

Uitgaven

261 941

530 240

792 181

0

0

0

0

         

1.

Apparaat

12 555

3 015

15 570

938

938

938

938

 

a. Regionaal Service Centrum (RSC)

 

2 081

     
 

b. Commissaris BES

 

934

 

938

938

938

938

         

2.

Bevorderen autonomie koninkrijkspartners

103 875

15 354

119 229

– 938

– 938

– 938

– 938

 

a. Arubadeal

 

9 618

     
 

b. Regionaal Service Centrum, Bon Futuro, Wetgevingstaken

 

9 076

     
 

c. Regionaal Service Centrum (RSC)

 

– 2 081

     
 

d. Commissaris BES

 

– 934

 

– 938

– 938

– 938

– 938

 

e. Wetgevingstaken (naar BZK)

 

– 325

     
         
 

waarvan juridisch verplicht

75 685

      
         

3.

Bevorderen staatkundige relaties

8 711

– 5 050

3 661

    
 

a. Statuswijziging (naar VWS, JUS, BZK)

 

– 5 000

     
 

b. Wettenbank (naar BZK)

 

– 50

     
         
 

waarvan juridisch verplicht

880

      
         

4.

Schuldsanering

136 800

516 921

653 721

    
 

a. Schuldsanering Land Nederlandse Antillen en Curaçao

 

322 700

     
 

b. Betalingsachterstanden Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten

 

148 720

     
 

c. Betalingsachterstanden BES

 

25 721

     
 

d. Kredietfaciliteit BES

 

19 780

     
         
 

waarvan juridisch verplicht

136 800

      
         

Ontvangsten

11 238

194 221

205 459

    
 

a. Betalingsachterstanden Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten

 

148 720

     
 

b. Betalingsachterstanden BES

 

25 721

     
 

c. Kredietfaciliteit BES

 

19 780

     

Toelichting

1.a. Apparaat Regionaal Service Centrum (RSC)

Dit betreft incidentele uitvoeringskosten voor het Regionaal Service Centrum op de BES-eilanden.

2.a. Arubadeal

De in 2009 niet bestede en gereserveerde middelen voor de schuldsanering Aruba uit de zogeheten Arubadeal worden conform de afspraken toegevoegd aan de begroting 2010. Deze middelen zijn bestemd voor het programma Rechtshandhaving Aruba.

2.b. Overlopende uitgaven

Uitgaven ter dekking van overlopende uitgaven op het budget Bevorderen staatkundige relaties. Het betreft uitgaven voor verschillende activiteiten in het kader van het staatkundige proces, waaronder de aanloopkosten voor de Regionale Service Centra BES, inzet Bon Futuro en de ondersteuning van het wetgevingsproces.

3.a. Statuswijziging BES

Inzet van middelen in de aanloop naar de overgangsdatum per 10-10-10 ten behoeve van het voorzieningenniveau op de BES-eilanden op het terrein van VWS, Justitie en BZK. De uitgaven zijn bestemd voor ambulances en de inrichting van een ICT-systeem voor het BES zorgkantoor (VWS; € 3 mln.), voor personele bijstand Openbaar Ministerie en voor ICT (Justitie; € 1 mln.) en voor de oprichting van de Regionale Inlichtingendienst (RID) (BZK; € 1 mln.). Deze middelen worden toegevoegd aan de begrotingen van de betreffende departementen.

4.a. Schuldsanering Land Nederlandse Antillen en Curaçao

Met ingang van januari en april 2009 is gestart met sanering van de schuldtitels van het Land Nederlandse Antillen en Curaçao. In 2010 wordt de schuldsanering gecontinueerd op basis van de gemaakte afspraken.

In de ontwerpbegroting 2010 was een bedrag van € 136 mln. voor de sanering van schuldtitels van het Land Nederlandse Antillen en Curaçao opgenomen. Op basis van berekeningen van het Agentschap van het ministerie van Financiën is er voor 2010 in totaal € 458,7 mln. nodig. Daartoe wordt € 322,7 mln. vanuit de reservering hiervoor op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

4.b. Betalingsachterstanden Land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten (uitgaven en ontvangsten)

De verwachting is dat in 2010 de betalingsachterstanden van het Land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten kunnen worden afgewikkeld.

4.c. Betalingsachterstanden BES (uitgaven en ontvangsten)

De verwachting is dat in 2010 de betalingsachterstanden BES tot en met 2005 kunnen worden afgewikkeld.

4.d. Kredietfaciliteit BES (uitgaven en ontvangsten)

In 2009 is, conform politieke afspraken, een kredietfaciliteit ingericht van NAF 50 mln. (ca. € 20 mln.) voor de sanering van betalingsachterstanden op de BES-eilanden. Uit deze faciliteit worden de betalingsachterstanden BES uit 2006 en 2007 en de restproblematiek van 2005 afgewikkeld. In 2009 is reeds ca. € 220.000 uitgegeven aan betalingsachterstanden van Saba. De verwachting is dat de rest (ca € 19,8 mln.) in 2010 kan worden afgewikkeld.

Licence