Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 46 Sport

46.1 Algemene doelstelling

Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.

46.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore wet

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

  

1

2

3

4=1+2+3

    

Verplichtingen

89 386

0

– 30 335

59 051

– 6 492

– 4 058

– 997

70

          

Uitgaven

144 186

0

– 14 972

129 214

128

128

128

70

          

Programma-uitgaven

141 890

0

– 15 042

126 848

58

58

58

0

1.

Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

27 894

0

– 7 764

20 130

– 3 692

– 1 192

– 1 192

– 1 250

2.

Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

81 682

0

– 9 433

72 249

1 620

1 620

1 620

1 620

3.

De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland

32 314

0

2 155

34 469

2 130

– 370

– 370

– 370

          

Apparaatsuitgaven

2 296

0

70

2 366

70

70

70

70

          

Ontvangsten

870

0

0

870

0

0

0

0

46.3 Operationele doelstellingen

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;

  • 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;

  • 3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.

46.3.1 Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

27 894

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft de bijdrage van het ministerie van VWS aan de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.

– 4 134

2.

Ter financiering van een bijdrage van het Rijk aan de realisatie van een multifunctionele topsporthal op het Nationaal Topsportcentrum Papendal wordt omgebogen op de uitvoering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Dit leidt de komende twee jaar op onderdelen van het NASB tot een fasering van de uitvoering en bijstelling van ambities.

– 2 500

3.

Overboeking van artikel 46 OD 1 naar artikel 46 OD 3 vanwege een aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor het ondersteunen van activiteiten op het gebied van sportmedische begeleiding van topsporters.

– 1 250

4.

Overige mutaties

120

Stand 1e suppletore begroting

20 130

46.3.2 Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

81 682

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Het gaat om de financiering van de aanstelling van combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn op meerdere terreinen. Hierdoor worden sportverenigingen versterkt met het oog op hun maatschappelijke functie. Deze mutatie heeft betrekking op de eerste en tweede tranche van de Impuls brede scholen, sport en cultuur en heeft betrekking op in totaal 900 fte.

– 11 153

2.

Overboeking van artikel 46 OD 3 naar artikel 46 OD 2 vanwege aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor subsidies aan (inter)nationale antidoping organisaties.

1 670

3.

Overige mutaties

50

Stand 1e suppletore begroting

72 249

46.3.3 De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen -en buitenland

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

32 314

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Ten behoeve van een bijdrage van het Rijk aan de realisatie van een multifunctionele topsporthal op het Nationaal Topsportcentrum Papendal is twee maal een bedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd. Voorwaarden voor het verlenen van de bijdrage zijn dat er, aanvullend op de door andere partijen eerder toegezegde bijdragen, een sluitende begroting wordt voorgelegd én dat het initiatief breed door de sportbonden wordt ondersteund.

2 500

2.

Overboeking van artikel 46 OD 1 naar artikel 46 OD 3 vanwege een aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor het ondersteunen van activiteiten op het gebied van sportmedische begeleiding van topsporters.

1 250

3.

Overboeking van artikel 46 OD 3 naar artikel 46 OD 2 vanwege aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor subsidies aan (inter)nationale antidoping organisaties.

– 1 670

4.

Overige mutaties

75

Stand 1e suppletore begroting

34 469

46.4 Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

2 296

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overige mutaties

70

Stand 1e suppletore begroting

2 366

46.5 Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

870

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overige mutaties

0

Stand 1e suppletore begroting

870

Licence