Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. Dit betreft:

Verbetering naschoolse opvang op Bonaire

In 2010 is door Jeugd en Gezin € 522.042 voor investeringen in het benodigde achterstallige onderhoud en de verbetering van de naschoolse opvang op Bonaire beschikbaar gesteld. De subsidie wordt verleend aan Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire.

Het betreft specifiek de volgende investeringen in 2010:

Omschrijving

Bedrag in €

Leslokalen, keuken, algemeen 

245.343

Parkeerplaats

73.786

Grote zaal

129.127

Gymzaal 

73.786

Totaal

522.042

Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen

In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. Daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor bouw en onderhoud van jeugdzorginstellingen. Het gaat in totaal om € 80 miljoen, te verdelen over de jaren 2009 en 2010. Van dit bedrag is € 70 miljoen bestemd voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en € 10 miljoen voor de gesloten jeugdzorg.

Om deze eenmalige, tijdelijke impuls zo snel en zo gericht mogelijk (temporary, timely and targeted) effect te laten hebben, worden de jeugdzorginstellingen rechtstreeks gesubsidieerd op grond van de Begrotingswet. In de tweede suppletoire begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In deze eerste suppletoire begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010.

De incidentele middelen die beschikbaar zijn voor de bouwimpuls jeugdzorg, zijn als subsidieplafond gehanteerd. Voor het bepalen van de volgorde waarin de subsidieaanvragen gehonoreerd werden, zijn van tevoren beleidsprioriteiten aangebracht voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Voor de gesloten jeugdzorg is na beschouwing van alle aanvragen het beleid aangescherpt tot drie type projecten. De subsidies zijn verleend met vermelding van de verplichtingen van de subsidieontvanger. Deze verplichtingen zijn zoveel als mogelijk ontleend aan de Subsidieregeling VWS-subsidies.

Naam instelling

Bedrag 2010 in €

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg

 

Stichting Jeugdhulp Friesland

2.897.977

Stichting Trajectum Novum

3.913.056

Mutsaersstichting

3.101.257

Stichting Horizon instelling voor Jeugdzorg En Onderwijs

1.670.353

Stichting Parlan Specialisten in Kinder- en Jongerenzorg

3.727.513

Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland

340.729

Stichting Altra

71.609

Stichting het Kabouterhuis

2.672.609

Leger Des Heils (Gelderland)

1.342.396

Stichting Lindenhout

223.585

Stichting Tender

2.186.094

Stichting Kompaan

591.479

Stichting Leger Des Heils Welzijns En Gezondheidszorg

15.000

Stichting Base Groep

2.071.538

De Hoenderloo Groep

2.546.400

Stichting Rubicon Jeugdzorg

95.000

Stichting Oosterpoort

1.618.124

Stichting Ock het Spalier

119.546

Stichting De Opbouw

634.864

Stichting Timon

1.454.587

Stichting Trias Jeugdhulp

958.669

Stichting Koraal Groep

492.000

De Rading

260.785

Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld

2.440.744

Triade

214.197

Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost-Brabant

1.124.372

Leo Stichting Groep

1.521.000

Stichting Yorneo

1.609.746

Entrea

3.228.722

Stichting Trivium

473.500

Stichting De Opbouw t.b.v. Stageplaatsen

796.733

Stichting Frentrop De Widdonck

94.403

Stichting Stek Jeugdzorg

199.658

Stichting Xonar

2.490.204

Jarabee Stichting Voor Jeugdzorg in Twente

2.101.295

Stichting Prokino

191.775

Stichting Cardea Jeugdzorg

914.314

Stichting Agogische Zorgcentra

426.500

Flexus Jeugdplein

649.236

Stichting De KIJ Ouder Kind Voorziening

300.000

Pactum

268.550

Goodwill Leger des Heils, regio Den Haag

888.500

Subtotaal

52.938.619

  

Gesloten jeugdzorg

 

De Hoenderloo Groep

574.500

Spirit

400.000

Stg Rentray

1.500.000

Stg Frentrop Jongerenhuis Harreveld

326.560

De Sprengen

77.350

Stg het Poortje Justitiële Jeugdinrichting

614.400

Stg Jjc

110.730

Vws Agentschap De Lindenhorst

523.200

Vws Agentschap Almata

2.720.904

Subtotaal

6.847.644

Totaal

59.786.264

Licence