Base description which applies to whole site

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand ontwerpbegroting 2010

(1)

Mutaties 1ste suppletorebegroting 2010

(2)

Stand 1ste suppletore begroting 2010

(3)=(1+2)

Mutaties 2de suppletore begroting 2010

(4)

Stand 2de suppletore begroting 2010

(5)=(3+4)

Verplichtingen

1 302 485

115 373

1 417 858

63 692

1 481 550

Uitgaven:

1 302 485

115 178

1 417 663

63 692

1 481 355

 

Apparaatsuitgaven

1. Kosten Financiële-verhoudingswet

100

0

100

520

620

 

Programma-uitgaven

1. Algemene uitkeringen

1 250 350

8 850

1 259 200

– 520

1 258 680

2. Integratie-uitkeringen

42 202

1

42 203

0

42 203

3. Decentralisatie-uitkeringen

9 833

106 327

116 160

63 692

179 852

Ontvangsten

1 302 485

115 178

1 417 663

63 692

1 481 355

Licence