Base description which applies to whole site

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

315 501

257 767

218 661

– 28 716

189 945

Uitgaven

364 641

356 714

170 445

23 950

194 395

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

36 907

17 843

14 508

– 302

14 206

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

36 907

17 843

14 508

– 302

14 206

16.02 Ruimte voor de Rivier

291 745

283 314

126 544

20 060

146 604

16.03 Maaswerken

35 989

55 557

29 393

4 192

33 585

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

97

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

22 909

– Restant

    

171 389

16.09 Ontvangsten

209

5 041

4 200

– 1 593

2 607

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Uitgaven

365

357

171

25

196

 
 

Project Mainport Rotterdam

37

18

15

0

15

 

1

Uitvoeringsorganisatie

2

3

2

– 1

1

 
 

750 ha

0

0

0

0

0

 
 

Groene verbinding

8

8

8

0

8

 
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

0

0

0

0

 
 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

0

0

0

0

0

 
 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

27

7

5

1

6

 
 

Landaanwinning

0

0

0

0

0

 
 

BTW Buitencontour

0

0

0

0

0

 
 

Onvoorzien

0

0

0

0

0

 

2

Ruimte voor de rivier

292

283

126

21

147

 
 

Uitvoeringskosten

279

262

95

23

118

 
 

Planstudiekosten

2

12

22

– 7

15

 
 

Projectorganisatie en projectmanagement

11

9

9

5

14

 
 

EU en projectgebonden ontvangsten

0

0

0

0

0

 

3

Maaswerken

36

56

30

4

34

 
 

Zandmaas

32

43

26

2

28

 
 

Grensmaas

4

13

4

2

6

 
  • 1. Ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie heeft in het verslagjaar beduidend minder inhuur plaatsgevonden dan was voorzien. Daarnaast zijn in dat jaar minder aanvragen geweest voor nadeelcompensatie waardoor dit tot lagere uitgaven heeft geleid.

  • 2. Er is binnen het programma Ruimte voor de Rivier in 2010 meer gerealiseerd ten behoeve van de aankoop van vastgoed (onder andere bij Lent, Noordwaard en de uiterwaarden Nederrijn) dan van tevoren was geraamd. Daarnaast is er eind 2010 nog € 15 mln. extra uitgekeerd aan het Groenfonds doordat meer transacties doorgang vonden dan eerder was geprognosticeerd. Tevens waren er meer voorbereidingskosten bij enkele maatregelen dan van tevoren ingeschat.

  • 3. De hogere uitgaven op het project Zandmaas worden veroorzaakt door niet gepland onderzoek naar informatie over de zand- en grindmarkt en de bedrijfseconomische situatie van actoren op de markt. Bij de Grensmaas gaat het om betalingen in 2010 die in 2011 zijn geraamd in verband met het sluiten van de bestuursovereenkomsten voor de afkoop van schaderegelingen aan de waterschappen.

Ontvangsten

De in de begroting geraamde bijdrage van in totaal € 4,2 mln. van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland ten behoeve de ontwikkeling van de Noordwaardin de Biesbosch tot natuurgebied, is niet in het verslagjaar gerealiseerd.

Daartegenover staat dat er € 2,6 mln. aan niet geraamde ontvangsten in het kader van de maatregelen Lent, Hondsbroekse Pleij en Overdiep zijn geboekt.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is niet volledig benut door wijzigingen in de uitvoeringsplanning op de projecten Ruimte voor de River en Maaswerken.

Licence