Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

11.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

471

482

325

– 2

323

 
 

Deltaplan grote rivieren

13

11

20

– 1

19

 
 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

17

19

9

0

9

 
 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

81

83

59

3

62

 
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

288

286

160

– 3

157

 
 

Deltares Deltafaciliteit

0

0

10

– 1

9

 
 

IJsselsprong Zutphen (smalle geul)

0

0

0

0

0

 
 

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)

0

0

0

0

0

 
 

Pilot Zandmotor

0

0

2

0

2

 

1

Overige onderzoeken en kleine projecten

74

85

67

– 2

65

 
 

Afronding

– 2

– 2

– 2

2

0

 
  • 1. Het subsidieprogramma Innovatie Delta Technologie (Pijler 2) c.q. Maatschappelijke Innovatie Agenda Water (MIAW) is in 2010 minder voortvarend uitgevoerd dan voorzien. Dit is veroorzaakt door het voornemen van de nieuwe regering om te bezuinigen op subsidieprogramma’s en om de innovatieprogramma’s te concentreren bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Deze voornemens hebben aanleiding gegeven om nader te bezien op welke wijze verder uitwerking zal worden gegeven aan de MIAW.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

218

323

113

– 11

102

 
 

Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)

0

2

0

0

0

 
 

Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)

1

1

0

0

0

 
 

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

24

22

9

– 1

8

 
 

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

111

151

56

– 4

52

 

1

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

11

35

9

– 9

0

 
 

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

7

15

1

0

1

 
 

Natuurlijker Markermeer/IJmeer

0

1

2

0

2

 
 

Sanering Vecht

0

0

0

0

0

 
 

Depot Hollandsch Diep

0

0

0

0

0

 
 

Natuurcompensatie Perkpolder

3

2

6

0

6

 
 

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

8

2

– 1

1

 
 

Innovatie KRW/WB21

30

61

14

– 1

13

 
 

Synergie KRW/WB21

19

18

18

– 1

17

 

1

Kleine projecten

0

– 5

– 5

6

1

 
 

Afronding

– 1

– 1

– 1

2

1

 
  • 1. De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging bij de subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij behorende eindrapportages. Hierdoor kon budget worden overgeboekt naar Kleine projecten ter dekking van het negatieve budget dat is ontstaan door een betaling ten behoeve van de waterzuivering op Bonaire.

Licence