Base description which applies to whole site
+

11.06 Staf deltacommissaris

De oorzaak van de lagere uitgaven kan worden gevonden in een latere start dan gepland van de Staf Deltacommissaris en doordat een aantal betalingen uit de Dienstverleningsovereenkomst niet tijdig in 2010 is betaald.

Verplichtingen

Het budget ten behoeve van de vastlegging van betalingsverplichtingen is niet volledig benut door:

  • Dat de verplichting voor de tijdelijke regeling verbetering regionale wateroverlast naar beneden is bijgesteld omdat een aantal projecten niet tijdig (per medio 2010) gereed is en deze projecten worden afgerekend op basis van de per medio 2010 geleverde prestatie. Dit leidt ertoe dat projecten die uitlopen minder subsidie ontvangen dan eerder is toegezegd;

  • Dat de waterschappen de planning hebben bijgesteld en bij het project «Steenbekleding Ooster- en Westerschelde» door een aanpassing van de planning van de aannemer;

  • Vertraging in de aanbesteding bij de deelprojecten Sanering Kanaal door Walcheren, Sanering Hollandse IJssel en Sanering Ketelmeer;

  • Dat de projecten Grootschalige Verwerking Baggerspecie, Subsidieregeling Hergebruik Baggerspecie en Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied nagenoeg zijn afgelopen waarbij toegezegde subsidies niet zijn opgehaald en

  • Vertraging bij de subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij behorende eindrapportages in het kader van het project «Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast».

Ontvangsten

De hogere realisatie wordt met name verklaard door van het Hoogheemraadschap Delfland ontvangen bijdragen voor meerkosten.

Licence