Base description which applies to whole site

13.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

842

1 046

754

18

772

 
 

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

5

5

0

0

0

 
 

Geluidsanering Spoorwegen

21

22

17

0

17

 
 

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

1

0

0

0

 
 

Kleine projecten

5

2

5

0

5

 
 

HSA Claim

0

20

17

0

17

 
 

Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht

9

9

10

0

10

 
 

Kleine stations

6

9

6

0

6

 
 

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

76

0

0

0

 
 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

38

50

24

0

24

 

1

Intensivering Spoor in steden (I)

15

40

10

– 4

6

 
 

Intensivering Spoor in steden (II)

27

– 10

0

0

0

 
 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

6

10

2

0

2

 
 

Ontsnippering

8

9

2

0

2

 
 

OV SAAL korte termijn

0

0

7

0

7

 
 

Amsterdam Centraal spoor 10/15

1

4

1

0

1

 
 

Amsterdam Centraal Cuyperhal

18

30

0

0

0

 
 

Amsterdam Centraal Fietsenstalling

1

4

0

0

0

 
 

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

38

52

16

0

16

 
 

Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

80

108

97

1

98

 
 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

57

55

26

0

26

 
 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

10

10

5

0

5

 
 

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

10

10

19

0

19

 

2

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

5

5

0

2

2

 
 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

50

49

52

0

52

 
 

Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft

86

88

71

0

71

 
 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

11

16

1

0

1

 
 

Traject Oost (perronverbredingen)

0

1

0

0

0

 
 

Traject Oost uitv. convenant DMB

10

11

0

0

0

 
 

Sporen in Arnhem

60

57

116

0

116

 
 

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

25

36

14

0

14

 

3

Spoorzone Ede

0

0

2

– 2

0

 

4

Hanzelijn

239

267

236

21

257

 
 

Afronding

1

0

– 2

0

– 2

 
 • 1. Omdat op voorhand niet precies is in te schatten op welk moment de betreffende gemeenten een factuur indienen, is in de begroting een stelpost opgenomen. De daadwerkelijke realisatie is hierbij achtergebleven.

 • 2. De in de planstudie opgenomen mijlpaal, voorwaarde voor het declareren van de uitgaven in 2010, is reeds in 2010 gerealiseerd.

 • 3. De werkzaamheden verlopen minder voorspoedig dan vooraf aangenomen.

 • 4. De hogere realisatie wordt verklaard doordat een aantal grote mijlpalen, waaronder de bovenbouw, eerder zijn gerealiseerd dan aanvankelijk voorzien.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

17

30

19

3

22

 
 

Aslasten Cluster II

1

1

0

0

0

 
 

PAGE risico reductie

4

6

1

0

1

 
 

Geluidspilot Goederenvervoer

0

1

1

0

1

 

1

Kleine projecten

1

3

2

3

5

 
 

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

0

0

0

0

0

 
 

Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek

3

4

1

0

1

 
 

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

2

4

3

0

3

 
 

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

7

11

11

0

11

 
 

Afronding

– 1

0

0

0

0

 
 • 1. De hogere realisatie heeft betrekking op de afkoop van een discotheek ten behoeve van de uitbreiding van het spoor bij het rangeerterrein Kijfhoek

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat een subsidie in het kader van TEN (Trans Europese Netwerken) niet is ontvangen. Daartegenover staan hogere overige ontvangsten voor onder andere handhaving vervoersprestatie 2009, bijdragen derden in de planstudie OV-SAAL en diverse kleinere ontvangsten.

Verplichtingen

De hogere realisatie van het verplichtingenbudget bestaat uit een groot aantal oorzaken, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht:

 • de definitieve subsidie vaststellingen 2007–2009 voor de Betuweroute zijn in 2010 vastgelegd;

 • de besluitvorming over de aanvullende beschikkingsaanvraag voor het project Schiedam–Rijswijk (Tunnel Delft) heeft langer geduurd dan voorzien. De beschikking zal begin 2011 worden verstrekt;

 • de realisatiebeschikking Driebergen–Maarsbergen–Bunnik is in 2010 afgegeven;

 • als gevolg van de complexe omgevingsfactoren (bestuurlijk, inpassing, meerdere aanrakende projecten etc.) in het projectgebied heeft de planuitwerking voor het project Amsterdam CS Cuypershal langer geduurd dan verwacht. De beschikkingsaanvraag wordt begin 2011 ingediend;

 • ProRail is nog bezig met de uitwerking van het geluidsprogramma. In 2010 is alleen de beschikking voor versnelling Raildempers aan Prorail verstrekt;

 • de vastlegging van het meerwerk voor de IP beschikbaarheidsvergoeding voor de periode 2010–2031;

 • afboeking van de niet concreet belegde verplichtingenruimte;

 • vooruitlopend op de concrete invulling van het programma LMCA/PHS is een pragmatische verdeling gemaakt van de verplichtingen en uitgaven voor de periode t/m 2020. De uiteindelijke realisatie wijkt af van de in 2010 opgenomen raming;

 • de planuitwerking van het project Aslastencluster III duurt langer dan vooraf aangenomen waardoor indiening van de beschikkingsaanvraag in 2010 niet haalbaar bleek.

Licence