Base description which applies to whole site

4.3 Toelichting mutaties per artikel

De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel. Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand Startnota 2010 (inclusief nota van wijziging) tot aan de 1e suppletoire begroting 2011 op artikelniveau weer. De mutaties worden in de artikelsgewijze toelichting verder toegelicht.

Tabel 4 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

Stand Sartnota 2010

Mutaties 1e suppletorie begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

41 Volksgezondheid

107,2

0,0

107,2

0,0

0,0

0,0

0,0

42 Gezondheidszorg

34 546,4

436,2

34 982,6

419,6

424,2

426,2

426,2

43 Langdurige zorg

23 738,7

357,3

24 096,0

360,1

355,0

351,0

350,9

44 Maatschappelijke ondersteuning

180,8

0,0

180,8

– 3,0

– 5,0

– 8,0

– 11,0

99 Nominaal en onvoorzien

1 302,0

75,7

1 377,7

505,6

379,4

280,4

383,0

Wmo (Gemeentefonds)

1 383,1

72,9

1 456,0

72,9

72,9

72,9

72,9

Opleidingsfonds (begroting VWS)

848,2

237,7

1 085,9

240,3

247,3

247,3

247,3

Wtcg (begroting VWS)

545,6

75,7

621,3

40,0

0,0

0,0

0,0

BES-eilanden (begroting VWS)

22,1

19,6

41,7

12,3

12,3

11,6

11,2

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

176,1

17,2

193,3

53,1

71,0

93,4

118,6

Totaal

62 850,2

1 292,3

64 142,5

1 700,9

1 557,1

1 474,8

1 599,1

Alleen mutaties na de Startnota die groter zijn dan € 10 miljoen worden toegelicht. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht. De overige en technische mutaties betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden daardoor niet beschreven.

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

107,2

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2011

107,2

Toelichting mutaties:

n.v.t.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

34 546,4

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Actualisering zorguitgaven

313,8

2. Korting ziekenhuizen

235,2

3. Fonds ziekenhuisopleidingen (FZO)

– 112,0

4. Tariefskorting medisch specialisten

42,4

5. Geneesmiddelen

– 42,0

6. Hulpmiddelen

20,0

7. Ziekenvervoer

– 32,0

Overige mutaties

10,8

Stand 1e suppletoire begroting 2011

34 982,6

Toelichting mutaties:

 • 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt een tegenvaller van € 313,8 miljoen. Deze tegenvaller bestaat voornamelijk uit hogere uitgaven bij de geneeskundige ggz (€ 255 miljoen), multidisciplinaire zorgverlening (€ 70 miljoen), grensoverschrijdende zorg (€ 59 miljoen), paramedische zorg (€ 49 miljoen), huisartsenzorg (€ 45 miljoen), ziekenvervoer (€ 26 miljoen), overige curatieve zorg (€ 21 miljoen), ZBC's (€ 12 miljoen), dieetadvisering (€ 12 miljoen), verloskunde en kraamzorg (€ 10 miljoen), medisch specialisten (€ 10 miljoen). Naast deze hogere uitgaven worden lagere uitgaven bij de ziekenhuizen (€ 212 miljoen), de tandheelkundige zorg (€ 36 miljoen) en de hulpmiddelen (€ 6 miljoen) geraamd.

 • 2. In de begroting 2011 was een overschrijding bij de ziekenhuizen opgenomen van € 549 miljoen. Tegenover deze overschrijding stond een voorgenomen korting van gelijke omvang. Zowel de overschrijding als de maatregel zijn op basis van de oktoberactualisering neerwaarts bijgesteld naar € 314 miljoen in 2011. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.

 • 3. Betreft een overboeking vanuit het ziekenhuiskader naar het Opleidingsfonds ten behoeve van het FZO.

 • 4. Het betreft de verlaging van de tariefskortingmaatregel medisch specialisten die opgenomen was in de begroting 2011 ten gevolge van de neerwaartse bijstelling van de overschrijding oktober actualisering 2010 bij medisch specialisten zoals gemeld in de 2e suppletoire wet 2010. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel 2011 (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.

 • 5. De NZa heeft besloten de apothekerstarieven per 1 januari 2011 te verlagen (€ 42 miljoen).

 • 6. Terugdraaien pakketmaatregel mobiliteitshulpmiddelen (2011) als gevolg van motie Agema (32 500 XVI nr. 53). Het terugdraaien wordt in 2011 gedekt door verwachte meerontvangsten bij het opleidingsfonds.

 • 7. De afgelopen jaren werden de ouderenregelingen voor de publieke, semi-publieke (B3) en private ambulancediensten op verschillende manieren via het BKZ en de VWS-begroting bekostigd. De bekostigingswijze wordt nu geüniformeerd welke uitgaat van bekostiging via de begroting. Hiervoor dienen middelen uit het BKZ te worden overgeheveld naar de VWS-begroting (€ 32 miljoen).

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

23 738,7

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Actualisering zorguitgaven

352,1

2. Veranderoperatie CIZ

11,2

3. Invoeringskosten maatregelen regeerakkoord

6,1

Overige mutaties

– 12,1

Stand 1e suppletoire begroting 2011

24 096,0

Toelichting mutaties:

 • 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt een tegenvaller van € 352,1 miljoen. Deze tegenvaller bestaat uit hogere uitgaven bij de zorg in natura door AWBZ-instellingen (€ 290 miljoen, waarvan € 200 miljoen nieuwe capaciteit) en kapitaallasten (€ 62 miljoen).

 • 2. De rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij de indicatiestelling in de AWBZ is aan het veranderen, mede door de afspraken in het Regeerakkoord. De hervorming van het CIZ brengt kosten met zich mee die middels deze ijklijnmutatie worden bekostigd uit het BKZ.

 • 3. In het regeerakkoord zijn vele maatregelen op het terrein van de AWBZ opgenomen (scheiden wonen/zorg, IQ, uitvoering AWBZ door zorginstellingen, jeugd). De voorbereiding en de uitvoering hiervan leiden tot extra kosten waarin nog niet is voorzien. Die kosten hebben betrekking op onderzoek, stroomlijning/verbetering van de gegevensstromen in de AWBZ en kosten die direct gerelateerd zijn aan de implementatie van de maatregelen. Tegenover deze kosten staan de (al ingeboekte) besparingen in de AWBZ.

44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

180,8

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2011

180,8

Toelichting mutaties:

n.v.t.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand VWS Startnota 2010

1 302,0

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Aanpassing raming loon-en prijsbijstelling

112,1

2. Wmo tranche 2011 nominaal

– 35,3

3. Werkplan NZa

7,0

Overig

– 8,1

Stand 1e suppletoire begroting 2011

1 377,7

Toelichting mutaties:

 • 1. De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2011 van het CPB.

 • 2. De tranche 2011 nominaal voor de Wmo is op basis van het CEP van het CPB definitief vastgesteld en overgeheveld naar het Gemeentefonds.

 • 3. Dit betreft de verstrekte middelen aan de NZa om een intensiever toezicht door de NZa op de rechtmatigheid van de verstrekte vergoeding in de Zvw mogelijk te maken.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2011

Stand Startnota 2010

3 183,8

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2011

3 183,8

Toelichting mutaties:

n.v.t.

Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

1 383,1

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Bijstelling Wmo kader

72,9

Stand 1e suppletoire begroting 2011

1 456,0

Toelichting mutaties:

 • 1. In de septembercirculaire 2010 staat dat de integratie-uitkering Wmo voor 2011 € 1 456 miljoen is. Dit naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV). In het Hoofdlijnenakkoord met de VNG (april 2011) is besloten dat dit bedrag voor 2011 definitief wordt vastgesteld. Voor latere jaren wordt dit bedrag alleen nog geïndexeerd.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

848,2

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Huisartsenopleiding

133,7

2. Fonds ziekenhuisopleidingen (FZO)

112,0

3. Prijsbijstelling opleidingsfonds

– 8,0

Stand 1e suppletoire begroting 2011

1 085,9

Toelichting mutaties:

 • 1. Overheveling van de huisartsenopleiding van de VWS-begroting naar het BKZ.

 • 2. Betreft een overboeking vanuit het ziekenhuiskader naar het Opleidingsfonds ten behoeve van het FZO.

 • 3. Betreft de verwachte prijsbijstelling tranche 2011 voor het opleidingsfonds.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2011

Stand Startnota 2010

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Terugontvangsten opleidingsfonds

20,0

Stand 1e suppletoire begroting 2011

20,0

Toelichting mutaties:

1. In 2011 worden hogere terugontvangsten bij het opleidingsfonds verwacht als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.

Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

545,6

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Tekort budget Wtcg

75,7

Stand 1e suppletoire begroting 2011

621,3

Toelichting mutaties:

 • 1. In 2011 is door overloop van betalingen vanuit het voorgaande jaar de realisatie hoger dan verwacht.

BES-eilanden (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

22,1

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Zorguitgaven BES-eilanden

22,5

Overige mutaties

– 2,9

Stand 1e suppletoire begroting 2011

41,7

Toelichting mutaties:

 • 1. Door de toename in het zorgvolume worden op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand Startnota 2010

176,1

Mutaties tot en met de 1e suppletoire begroting 2011

 

1. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling

4,7

Overige

12,5

Stand 1e suppletoire begroting 2011

193,3

Toelichting mutaties:

 • 1. De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente inzichten in het CEP 2011 van het CPB.

Licence