Base description which applies to whole site

4.2 BKZ

In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het kabinet Rutte vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties, nominale bijstellingen en technische bijstellingen. De ijklijnmutaties betreffen zoals eerder beschreven verschuivingen van uitgaven tussen de verschillende kaders.

De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord is de verwachte prijsontwikkeling licht gedaald (€ 36 miljoen). Verder is het kader opwaarts aangepast als gevolg van ijklijn- en technische mutaties (€ 163 miljoen).

Als gevolg van alle hierboven genoemde ontwikkelingen is het kader voor 2011 ten tijde van de 1e suppletoire wet € 127 miljoen hoger dan in de Startnota.

Tabel 2 geeft een overzicht van de bijstelling van het BKZ2.

Tabel 2 Mutaties van het BKZ 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

2011

BKZ stand Startnota 2010

59 666,4

Prijs nationale bestedingen (pNB)

– 36,1

IJklijn- en technische mutaties

163,1

BKZ stand 1e suppletoire begroting 2011

59 793,4

Tabel 3 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ weer.

Tabel 3 Ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

Bruto BKZ uitgaven

BKZ ontvangsten

Netto BKZ uitgaven

BKZ

Overschrijding (+) / onderschrijding (–)

 

a

b

c=a-b

d

e=c-d

Stand Startnota 2010

62 850

3 184

59 666

59 666

0

Stand 1e suppletoire begroting 2011

64 142

3 204

60 939

59 793

1 145

Mutatie t.o.v. stand Startnota 2010

1 292

20

1 272

127

1 145

Als gevolg van ijklijn- en technische mutaties, een stijging van de verwachte loon- en prijsontwikkeling en de tegenvallers die volgen uit de actualisering van de zorguitgaven, zijn de bruto-BKZ-uitgaven gestegen (€ 1 292 miljoen), de ontvangsten gestegen (€ 20 miljoen) en dus zijn de netto-BKZ-uitgaven met (€ 1 272 miljoen) per saldo toegenomen. Ten opzichte van het BKZ is er sprake van een overschrijding van € 1 145 miljoen. Het BKZ is bijgesteld met € 127 miljoen.

2

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence