Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2011.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2012 (Vermoedelijke Uitkomsten 2011), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2012 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

Licence