Base description which applies to whole site
+

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuur en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

9 946 573

– 520 793

9 425 780

166 855

128 097

9 720 732

Uitgaven:

9 971 798

– 520 793

9 451 005

134 617

124 197

9 709 819

39.01 Bijdrage aan IF

7 997 611

– 520 793

7 476 818

77 853

128 097

7 682 768

39.02 Bijdrage aan de BDU

1 974 187

0

1 974 187

56 764

– 3 900

2 027 051

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van de in de Najaarsnota opgenomen inkomstenraming betreft hoofdzakelijk de Bijdrage aan het Infrastructuurfonds. Deze bijstelling bestaat voor deel uit overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein en de rentevrijval in verband met de verkoop van de NS-dochter Strukton.

Voor een ander deel wordt door het ministerie van Financiën uit de opbrengst van de verkoop van Strukton € 154,6 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van versnelde aflossingen van leningen van ProRail.

Verder vinden via dit bijdrageartikel enkele overboekingen (o.a. de de terugboeking voor het programma Beter Benutten) plaats van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

– 259

172 181

171 922

– 171 922

0

0

Uitgaven:

– 259

172 181

171 922

– 171 922

0

0

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

185 024

18 819

203 843

11 114

8 135

223 092

Uitgaven:

213 037

4 291

217 328

11 864

2 385

231 577

41.01 Centrale diensten

122 671

– 138

122 533

– 1 364

– 1 252

119 917

41.01.01 Interne en externe communicatie IenM

9 712

228

9 940

– 56

734

10 618

41.01.02 Bedrijfsvoering IenM

45 043

– 152

44 891

– 1 658

230

43 463

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

9 505

84

9 589

1 030

50

10 669

41.01.04 Internationaal beleid IenM

3 000

0

3 000

– 2 976

0

24

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9 554

– 83

9 471

159

0

9 630

41.01.06 Financial en operational auditing

5 658

0

5 658

2 126

0

7 784

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

6 881

487

7 368

264

329

7 961

41.01.08 HGIS-middelen

2 104

0

2 104

0

0

2 104

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

25 736

– 687

25 049

– 291

– 1 997

22 761

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

5 478

– 15

5 463

38

– 598

4 903

41.02 Shared Services Organisatie

69 766

4 148

73 914

15 254

1 649

90 817

41.02.01 ICT dienstverlening

13 016

3 328

16 344

5 477

410

22 231

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

34 933

1 332

36 265

4 408

183

40 856

41.02.03 Personele dienstverlening

10 115

1 155

11 270

1 717

– 427

12 560

41.02.04 Financiële dienstverlening

8 464

45

8 509

– 117

1 233

9 625

41.02.05 Communicatie en strategie

3 238

– 1 712

1 526

3 769

250

5 545

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

20 600

281

20 881

– 2 026

1 988

20 843

41.03.01 Regeringsvliegtuig

7 220

0

7 220

70

0

7 290

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

3 735

– 330

3 405

– 1 270

2 572

4 707

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

7 034

– 340

6 694

– 968

– 157

5 569

41.03.04 Personeel en materieel DGW

2 611

951

3 562

142

– 427

3 277

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

219 203

– Agentschapsbijdragen

         

635

– Restant

         

11 739

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

41.09 Ontvangsten

3 626

214

3 840

2 505

0

6 345

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspropnkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling betreft een overboeking van artikel 34 voor Beter Benutten van de apparaats-en programma uitgaven.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan het kaseffect in latere jaren is.

Artikel 61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

61 Algemeen

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

263 814

– 18 226

245 588

11 085

5 726

262 399

Uitgaven:

252 668

39 933

292 601

9 305

7 403

309 309

61.81 Programma

19 749

3 421

23 170

– 1 669

– 3 131

18 370

61.81.02 Communicatie-instrumenten

3 367

304

3 671

– 246

549

3 974

61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

5 801

0

5 801

34

500

6 335

61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening

0

0

0

0

0

0

61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken

8 371

0

8 371

885

– 4 180

5 076

61.81.90 Verzameluitkering

2 210

3 117

5 327

– 2 342

0

2 985

61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM

43 450

456

43 906

2 110

2 503

48 519

61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM

43 450

456

43 906

2 110

2 503

48 519

61.85 Planbureau en Raden

29 821

– 1 293

28 528

336

5 257

34 121

61.85.62 VROM-Raad

0

0

0

0

0

0

61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek

0

0

0

0

0

0

61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)

717

0

717

0

0

717

61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

0

0

0

0

900

900

61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

622

0

622

13

0

635

61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)

28 482

– 1 293

27 189

323

4 357

31 869

61.86 Postactieven

8 003

0

8 003

0

0

8 003

61.86.90 Postactieven VROM

8 003

0

8 003

0

0

8 003

61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen

107 586

– 556

107 030

7 579

– 995

113 614

61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen

93 925

– 556

93 369

7 579

– 995

99 953

61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd

13 661

0

13 661

0

0

13 661

61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

44 059

37 905

81 964

949

3 769

86 682

61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

44 059

37 905

81 964

949

3 769

0

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

284 510

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

24 799

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

61 Ontvangsten

980

0

980

0

2 500

3 480

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

De uitgaven van de WABO worden centraal in de begroting begroot en verantwoord. Vanuit de beleidsartikelen en andere ministeries vinden daarom diverse kleine overboekingen plaats die aan de WABO een bijdrage leveren van in totaal € 3,8 mln. Daarnaast doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor € 2,5 mln aan extra ontvangsten uit onderzoek (bijv. emissieregistratie RIVM, EU/BSIK). De uitgaven voor dit onderzoek heeft het PBL eerstens zelf voorgefinancierd en zodoende wordt het uitgavenkader tegelijkertijd met € 2,5 mln verhoogd. Bij het PBL is ook nog sprake van een overboeking van € 1,4 mln vanuit EL&I voor het werkprogramma.

Van de uitgaven ten behoeve van juridische aangelegenheden wordt € 4 mln overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze aanpassing hangt samen met de uitvoering van het toezicht op de IenM-regelgeving door de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s).

De uitgaven aan uitzendkrachten (Flexchange) worden op dit artikel begroot. De ophoging van € 2,503 mln is vanuit verschillende artikelen gevoed.

Artikel 62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

62 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

7 020

– 2 378

4 642

– 4 642

0

0

Uitgaven:

7 020

– 2 378

4 642

– 4 642

0

0

62.91 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

62.91.02 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

62.92 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

62.92.04 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

62.93 Onvoorzien

7 020

– 2 378

4 642

– 4 642

0

0

62.93.79 Onvoorzien

7 020

– 2 378

4 642

– 4 642

0

0

62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen

0

0

0

0

0

0

62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen

0

0

0

0

0

0

62.94.91 Nog nader te verdelen overig

0

0

0

0

0

0

62.94.93 Generale Kasschuif

0

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

           

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

           

62 Ontvangsten

0

         
1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

99 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

0

0

0

– 264

264

0

Uitgaven:

0

0

0

– 264

264

0

99.01 Programma uitgaven

0

0

0

– 264

264

0

99.01. Programma uitgaven

0

0

0

– 264

264

0

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

           

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

           

99 Ontvangsten

0

         
1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Licence