Base description which applies to whole site

B1. LEESWIJZER

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2011 de begroting van de uitgaven voor 2011 met € 8,3 miljoen wordt verhoogd en dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2011 met een bedrag van € 9,6 miljoen wordt verhoogd. Met deze mutaties uit de slotwet 2011 leidt dit tot een uitgavenbudget van € 8 156,4 miljoen en een ontvangstenbudget van € 459,8 miljoen. Het bedrag voor de in 2011 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 648,6 miljoen tot een bedrag van € 7 440,6 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Eén van de voornaamste oorzaken die het totaal van uitgavenbudget beïnvloeden, is de doorwerking van de per saldo hogere ontvangsten van € 9,6 miljoen, waaronder hogere HGIS-ontvangsten (Homogene groep Internationale Samenwerking) van € 1,8 miljoen, minder opbrengsten uit verkopen van € 5,7 miljoen en € 13,4 miljoen hogere overige ontvangsten bij de defensieonderdelen.

De totale eindejaarsmarge Defensie bedraagt € 192,3 miljoen. Hierin zit ondermeer verwerkt het bedrag voor het veteranenbeleid ten bedrage van € 107,2 miljoen en de bijstelling van de pensioenen (€ 50 miljoen). Voor HGIS is de eindejaarsmarge vastgesteld op € 28,2 miljoen. Deze eindejaarsmarge is bepaald op basis van de beschikbare budgetten Najaarsnota en de uiteindelijke realisatie 2011.

De lagere verplichtingen worden veroorzaakt door terughoudendheid met het aangaan van nieuwe verplichtingen in de eerste helft van 2011 vooruitlopend op de besluitvorming in de beleidsbrief.

Toelichtingen

De mutaties in de slotwet hebben een niet-beleidsmatig karakter en ontstaan door het verloop van de realisatie.

Mutaties

Bij de beleidsartikelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht waarbij het totaal van de mutaties sluit op de slotwet zoals die is opgenomen in de tabel voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten.

Baten-lastendiensten

In de eerste en tweede suppletoire begroting 2011 zijn bij de baten-lastendiensten geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de stand ten tijde van de tweede suppletoire begroting en de uiteindelijke realisatie is derhalve gelijk te stellen aan het verschil tussen het niveau van de begroting en de eindrealisatie. Hiervoor geeft het jaarverslag een toelichting.

Licence