Base description which applies to whole site

18 Overige uitgaven

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

18

Overige uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

53 032

535 861

243 033

6 010

6 126

6 288

1e suppletore wet 2010

3 734

     

Nieuwe mutaties

589 587

– 508 758

– 117 588

1 768

– 8

– 8

Stand ontwerpbegroting 2011

646 353

27 103

125 445

7 778

6 118

6 280

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a.

Loonbijstelling 2010

0

0

0

0

0

0

1b.

Prijsbijstelling 2010

 

16

12

12

12

12

2

Van IF/15: CT Alblasserdam

526

3 698

 

1 776

  

3

Vervroegde aflossing

589 063

– 512 470

– 117 598

   

4

Aandeel rijksbrede problematiek

– 2

– 2

– 2

– 1

– 1

– 1

5

Taakstelling arbeidsproductiviteit

   

– 19

– 19

– 19

 

Totaal

589 587

– 508 758

– 117 588

1 768

– 8

– 8

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

Dit betreft de Rijksbijdrage aan het containertransferium Alblasserdam.

Ad 3.

In 2010 wordt vervroegd afgelost vanuit het beschikbaar gekomen superdividend van NS in 2009/2010.

Ad 4.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Ad 5.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling stond in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

18. Overige ontvangsten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

34 966

517 995

237 138

   

Mutatie amendement

      

1e suppletore wet 2010

372 025

     

1. Vervroegde aflossing

589 063

– 512 470

– 117 598

   

Stand ontwerpbegroting 2011

996 054

5 525

119 540

0

0

0

Ad 1.

Zie toelichting bij 3. onder de uitgaven.

Licence