Base description which applies to whole site

Toelichting

Algemeen

In dit wetsvoorstel is de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) verwerkt om dezelfde normering te hanteren als bij de jaarverantwoording en waarbij geldt dat afwijkingen van meer dan € 5 mln. bij begrotingsbedragen boven € 50 mln. ook worden toegelicht.

De norm van te verklaren verschillen is hieronder in tabelvorm opgenomen:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Het bovenstaande houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Alle productartikelen van het Infrastructuurfonds zijn in navolging van het jaarverslag voorzien van een toelichtende tabel die inzichtelijk maakt welke mutaties vanaf de ontwerpbegroting hebben plaatsgevonden. Bij alle mutaties is aangegeven of de mutatie een inter-temporele kasschuif betreft of dat er sprake is van in- of extensiveringen of een technische boeking, zoals de verwerking van het voordelig saldo 2011 van het fonds.

Bij inter-temporele kasschuiven worden er, over de jaren heen bezien, geen gelden aan het betreffende artikel onttrokken, maar is er slechts sprake van een aanpassing van het kasritme.

Licence