Base description which applies to whole site

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

     
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

63 657

– 225

63 432

– 225

0

0

0

                 

Uitgaven:

63 657

– 225

63 432

– 225

0

0

0

1.1

Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

63 657

– 225

63 432

– 225

0

0

0

 

Waarvan:

             
 

a. Uitvoering VU-BZK RST

 

– 225

 

– 225

     
                 

Ontvangsten

4 857

0

4 857

0

0

0

0

Toelichting:

a. Uitvoering VU-BZK RST

Ten behoeve van de uitvoering van de Voorzieningstelsel Uitzendingen-BZK voor het Recherche Samenwerkingsteam Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba (RST) worden middelen overgeheveld naar BZK. Het totale bedrag is € 0,43 mln., waarvan € 0,23 in mindering wordt gebracht op beleidsartikel Waarborgfunctie en € 0,20 mln. op beleidsartikel Nominaal en Onvoorzien.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

     
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

68 372

11 907

80 279

110

110

– 490

– 1 090

                 

Uitgaven:

362 799

11 907

374 706

110

110

– 490

– 1 090

2.1

Apparaat

9 056

– 584

8 472

– 940

– 940

– 940

– 940

 

Waarvan:

             
 

a. Rijksvertegenwoordiger

 

– 940

 

– 940

940

– 940

– 940

                 

2.2

Bevordering autonomie koninkrijkspartners

57 794

7 491

65 285

1 050

1 050

450

– 150

 

Waarvan:

             
 

b. Arubadeal

 

9 600

         
 

c. Samenwerkingsmiddelen

 

– 3 000

 

1 200

1 200

600

 
                 

2.3

Bevorderen staatkundige relaties

522

0

522

0

0

0

0

                 

2.4

Schuldsanering

295 427

5 000

300 427

0

0

0

0

 

Waarvan:

             
 

d. Betalingsachterstanden

 

5 000

         
                 

Ontvangsten

28 497

45 300

73 797

0

0

0

0

 

Waarvan:

             
 

e. Betalingsachterstanden

 

5 000

         
 

f. Pensioenfonds Caribisch Nederland

 

4 300

         
 

g. Vrijval betalingsachterstanden

 

36 000

         

Toelichting:

a. Rijksvertegenwoordiging

Met ingang van 2012 worden de uitgaven ten behoeve van Caribisch Nederland ondergebracht bij het begrotingshoofdstuk van BZK. De uitgaven voor de rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland worden daarom in mindering gebracht op dit artikel.

b. Arubadeal

De schuld van Aruba aan Nederland is in 2011 gesaneerd. Het gaat om een bedrag van € 9,6 miljoen in het kader van de «Arubadeal». Deze middelen zijn in 2011 niet uitgegeven en worden conform afspraak aan de begroting van 2012 toegevoegd.

c. Samenwerkingsmiddelen

In 2012 zal Nederland voor het laatst een bijdrage leveren aan de samenwerkingsmiddelen in de uitvoeringsorganisaties SONA , AMFO en FDA. De uitvoering van de samenwerkingsmiddelen lopen door tot halverwege 2015. De uitvoeringskosten (managementvergoedingen van AMFO/SONA/FDA) voor de jaren 2013–2015 worden aangevuld vanuit het budget voor 2012.

d. en e. Betalingsachterstanden

Voor een deel van de in 2011 goedgekeurde verzoeken tot sanering van betalingsachterstanden van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft betaling pas in 2012 plaatsgevonden. Deze sanering wordt verantwoord in begrotingsjaar 2012.

f. Pensioenfonds Caribisch Nederland

Conform afspraken worden de niet-bestede middelen voor de sanering van betalingsachterstanden beschikbaar gesteld als dekking voor de pensioenproblematiek.

g. Vrijval betalingsachterstanden

De binnengekomen aanvragen voor het saneren van betalingsachterstanden zijn beoordeeld. De middelen die niet tot besteding zijn gekomen vallen nu vrij en worden in 2012 verantwoord.

Licence