Base description which applies to whole site

3. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (x EUR 1,0 mln)

Het voorstel is om de uitgaven te verlagen met EUR 180,4 miljoen en de ontvangsten met EUR 5,2 miljoen te verhogen. De belangrijkste redenen voor deze verlaging zijn de daling van de afdracht aan de Europese Unie en bijstelling van het BNP waardoor de hieraan gekoppelde uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking dalen.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de ontwerp begroting 2012 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Artikel

Mutatie

3

Afdracht Europese Unie

– 52

4

Voedselzekerheid

23,1

4

Armoedebeleid

– 131,9

5

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

24,2

Toelichting

Artikel 3.1

Eind november 2011 heeft de Begrotingsraad van de EU de geamendeerde begroting nr. 6 aangenomen over 2011. Hieruit bleek dat sprake was van enkele meevallers (uit geinde boetes en traditionele eigen middelen) en een tegenvaller. Het gesaldeerde effect voor de Nederlandse afdracht aan de EU was – EUR 52 miljoen. De meevaller is verwerkt in de afdracht van januari 2012.

Artikel 4.1

Op basis van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de ramingen voor het speerpunt voedselzekerheid bijgesteld waardoor de verwachte uitgaven stijgen met EUR 23,1 miljoen.

Artikel 4.2

Door aanpassingen in de betalingsritmes aan de Wereldbank voor het Multilateral Debt Relief Initiative en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative zijn deze uitgaven in 2011 gedaan. De raming hiervoor wordt daarom in 2012 verlaagd met EUR 33 miljoen. Ten slotte worden ook, vanwege het gebruikelijke parkeerkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere BNP cijfers door tegenvallende macro-economische ontwikkelingen en een lagere toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers als gevolg van een dalende trend in de instroom. Per saldo daalt het budget voor effectief armoedebeleid met EUR 131,9 miljoen.

Artikel 5.4

Op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn de ramingen voor uitgaven in partnerlanden aangepast op basis van de Meerjarige Strategische Plannen. Hierdoor stijgt het budget met EUR 24,2 miljoen.

Licence