Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2012 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Vervolgens wordt in een overzicht weergegeven hoe de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking in de partner-, transitie- en uitfaseringslanden voor de komende jaren zijn opgebouwd. Dit zoals toegezegd bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 bevat de cijfers uit de ontwerpbegroting zoals gepresenteerd bij Prinsjesdag. In de kolom mutaties via NvW en amendementen zijn de aangenomen amendementen verwerkt. Per beleidsartikel wordt het amendement zichtbaar gemaakt waarop het betrekking heeft. In de toelichting is alleen het amendement opgenomen en niet de dekking. Deze is wel verwerkt in de cijfers. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1–8 en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de ontwerpbegrotingsstand op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden. Daarnaast zijn de mutaties op veiligheid, goed bestuur en rechtsorde (art. 2.5), afdracht aan de Europese Unie (art 3.1), voedselzekerheid (art 4.1) en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (art 5.4) toegelicht in afwijking op bovenstaande criteria.

Licence