Base description which applies to whole site

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
12 Rechtspleging en rechtsbijstand Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

1 569 535

0

– 60 798

1 508 737

– 16 010

3 327

3 273

3 213

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

1 569 535

0

– 60 798

1 508 737

– 16 010

3 327

3 273

3 213

12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

524 712

0

– 20 423

504 289

– 19 753

632

632

632

Waarvan juridisch verplicht

     

504 289

       
 

12.2.1 Raden voor rechtsbijstand

494 816

0

– 20 465

474 351

– 19 795

590

590

590

 

12.2.2 Overig

29 896

0

42

29 938

42

42

42

42

12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging

1 044 823

0

– 40 375

1 004 448

3 743

2 695

2 641

2 581

Waarvan juridisch verplicht

     

984 359

       
 

12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten

993 131

0

– 44 650

948 481

1 905

902

857

797

 

12.3.2 Hoge Raad

36 009

0

3 796

39 805

1 626

1 598

1 589

1 589

 

12.3.3 Overige diensten

15 683

0

479

16 162

212

195

195

195

                   

Ontvangsten

302 882

0

– 46 000

256 882

0

0

0

0

Waarvan Griffie-ontvangsten

295 026

0

– 46 000

249 026

0

0

0

0

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.

Toelichting op beleidsartikel 12

Mutaties uitgaven

Daling instroomramingen Rechtsbijstand civiel en bestuur

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Daling instroomramingen Rechtsbijstand straf

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

13 RECHTSHANDHAVING ENCRIMINALITEITSBESTRIJDING
13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

3 087 921

0

43 354

3 131 275

94 935

99 459

100 508

100 279

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

3 086 921

0

43 354

3 130 275

94 935

99 459

100 508

100 279

13.1 Preventieve maatregelen

33 186

0

– 1 398

31 788

– 1 889

591

392

1 100

Waarvan juridisch verplicht

               
 

13.1.1 Dienst Justis

10 230

0

6 012

16 242

3 279

2 919

2 386

2 271

 

13.1.2 Overig

22 956

0

– 7 410

15 546

– 5 168

– 2 328

– 1 994

– 1 171

13.3 Handhaving en vervolging

854 772

0

– 28 633

826 139

– 13 814

– 9 008

– 8 838

– 4 706

Waarvan juridisch verplicht

               
 

13.3.1 Rechtshandhaving

124 276

0

– 702

123 574

– 12 974

– 7 171

– 6 974

– 2 816

 

13.3.2 Openbaar Ministerie

656 458

0

– 26 373

630 085

583

– 83

– 107

– 129

 

13.3.3 NFI

74 038

0

– 1 558

72 480

– 1 423

– 1 754

– 1 757

– 1 761

13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

2 001 147

0

72 400

2 073 547

110 624

108 045

108 286

102 843

Waarvan juridisch verplicht

               
 

13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier

991 802

0

77 468

1 069 270

76 452

76 353

72 971

74 439

 

13.4.2 DJI-Forensische zorg

717 742

0

– 9 464

708 278

24 013

21 731

25 360

22 701

 

13.4.3 Reclassering

278 830

0

– 1 400

277 430

4 336

4 010

4 005

– 245

 

13.4.5 CJIB

5 553

0

5 927

11 480

5 981

5 976

5 973

5 971

 

13.4.6 Overig

7 220

0

– 131

7 089

– 158

– 25

– 23

– 23

13.5 Slachtofferzorg

46 758

0

323

47 081

1 593

1 543

1 543

1 542

Waarvan juridisch verplicht

               
 

13.5.1 Slachtofferhulpbeleid

22 619

0

536

23 155

1 608

1 583

1 583

1 583

 

13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

24 139

0

– 213

23 926

– 15

– 40

– 40

– 41

13.6 Terrorismebestrijding

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

               
 

13.6.1 NCTb

0

0

0

0

0

0

0

0

 

13.6.2 IND

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

1 042 047

0

– 81 721

960 326

– 31 200

– 15 500

0

0

Waarvan Boeten & Transacties

971 324

0

– 102 000

869 324

– 31 200

– 15 500

0

0

Waarvan Pluk ze

35 820

0

0

35 820

0

0

0

0

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem,Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Mutaties uitgaven

Interne herverdeling Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Straf Gevangeniswezen

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Substantieel Bezwarende Functies en 2e carrière bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Bijdrage Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB), artikel 13.4

Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van Boeten & Transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort bij het CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage van € 6 mln. van het moederdepartement noodzakelijk is. Zie ook artikel 92.

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie (VenJ)

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Eindejaarsmarge Homogene groep internationale samenwerking (HGIS), artikel 13.3

In 2011 is het HGIS-budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig uitgeput. Dit HGIS-budget wordt conform de geldende begrotingsregels toegevoegd aan het HGIS-budget voor 2012.

Mutaties Ontvangsten

Boeten en Transacties, artikel 13.4

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Dekking kosten Substantieel Bezwarende functies en 2e carrière

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

14 JEUGD
14 Jeugd Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

889 779

0

– 38 324

851 455

– 57 443

– 57 665

– 58 848

– 58 178

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

889 779

0

– 38 324

851 455

– 57 443

– 57 665

– 58 848

– 58 178

14.1 Uitvoering jeugdbescherming

394 059

0

119

394 178

6 516

6 364

6 360

6 354

Waarvan juridisch verplicht

               
 

14.1.1 RvdK – civiele maatregelen

88 354

0

– 626

87 728

44

– 51

– 54

– 60

 

14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage

3 538

0

1 083

4 621

3

– 1

– 1

– 1

 

14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS

294 529

0

– 3 391

291 138

3 685

3 388

3 387

3 387

 

14.1.4 Overig

7 638

0

3 053

10 691

2 784

3 028

3 028

3 028

14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

471 153

0

– 41 781

429 372

– 67 478

– 67 521

– 68 699

– 68 023

Waarvan juridisch verplicht

               
 

14.2.1 DJI – jeugd

272 052

0

– 34 179

237 873

– 64 605

– 64 428

– 65 600

– 64 920

 

14.2.2 RvdK – strafzaken

82 616

0

4 774

87 390

1 300

799

795

791

 

14.2.3 HALT

12 776

0

– 582

12 194

– 488

– 502

– 503

– 503

 

14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

68 204

0

1 210

69 414

1 714

1 641

1 641

1 641

 

14.2.5 DJJ – overig

35 505

0

– 13 004

22 501

– 5 399

– 5 031

– 5 032

– 5 032

14.3 Voogdij AMV's

24 567

0

3 338

27 905

3 519

3 492

3 491

3 491

Waarvan juridisch verplicht

               
 

14.3.1 NIDOS – opvang

24 567

0

3 338

27 905

3 519

3 492

3 491

3 491

                   

Ontvangsten

2 800

0

2 443

5 243

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Ook de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en TBS-inrichtingen alsmede de inkoop van forensisch zorg in het strafrechtelijk kader zijn onder het verplichte deel inbegrepen

Toelichting op beleidsartikel 14

Mutaties uitgaven

Interne herverdeling Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie (VenJ)

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

21 CONTRATERRORISME- EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID
21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

55 406

0

15 168

70 574

3 823

4 113

4 250

4 265

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

55 406

0

15 168

70 574

3 823

4 113

4 250

4 265

21.1 Nationale veiligheid

9 763

0

6 134

15 897

2 342

2 518

2 526

2 526

Waarvan juridisch verplicht

               
 

21.1.1 Nationale veiligheid

9 763

0

6 134

15 897

2 342

2 518

2 526

2 526

21.2 Nationaal crisiscentrum

8 349

0

– 184

8 165

– 231

– 81

– 75

– 75

Waarvan juridisch verplicht

               
 

21.2.1 Nationale veiligheid

8 349

0

– 184

8 165

– 231

– 81

– 75

– 75

21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid

11 175

0

11

11 186

11

11

11

11

Waarvan juridisch verplicht

               
 

21.3.1 Nationale veiligheid

11 175

0

11

11 186

11

11

11

11

21.4 Terrorismebestrijding

26 119

0

9 207

35 326

1 701

1 665

1 788

1 803

Waarvan juridisch verplicht

               
 

21.4.1 NCTb

26 119

0

9 207

35 326

1 701

1 665

1 788

1 803

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 21: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie. Verder zijn middelen voor het identificeren en beoordelen van mogelijke dreigingen op de nationale veiligheid en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onder het verplichte deel inbegrepen.

Toelichting op beleidsartikel 21

Mutaties uitgaven

Reallocatie Brandweer en GHOR, artikel 21.1

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 7,7 mln. voor het heralloceren van budget voor fysieke veiligheid en ICT voor de brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) naar de juiste operationele doelstelling. Zie ook artikel 25.

Herschikking budget Nationaal Coördinatie Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid, artikel 21.4

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 6,4 mln. in 2012. Met deze mutatie worden middelen bestemd voor de terrorismebestrijding op de juiste operationele doelstelling geplaatst. Zie ook artikel 91.

23 VEILIGHEIDSREGIO’S EN POLITIE
23 Veiligheidsregio's en politie Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

5 764 420

0

– 7 527

5 756 893

9 452

9 157

9 315

8 578

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

5 466 020

0

– 7 527

5 458 493

8 052

7 757

7 915

7 178

23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal

4 323 876

0

15 215

4 339 091

5 702

6 142

6 142

6 142

Waarvan juridisch verplicht

               
 

23.1.1 Veiligheidsregio's en politie

4 323 876

0

15 215

4 339 091

5 702

6 142

6 142

6 142

23.2 Bekostiging politie landelijk

672 268

0

– 19 754

652 514

18 235

14 245

14 236

14 223

Waarvan juridisch verplicht

               
 

23.2.1 Veiligheidsregio's en politie

672 268

0

– 19 754

652 514

18 235

14 245

14 236

14 223

23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's

295 196

0

– 1 607

293 589

– 12 116

–11 616

– 11 482

– 12 204

Waarvan juridisch verplicht

               
 

23.3.1 Veiligheidsregio's en politie

295 196

0

– 1 607

293 589

– 12 116

– 11 616

– 11 482

– 12 204

23.4 Bekostiging veiligheidsregio's

174 680

0

– 1 381

173 299

– 3 769

– 1 014

– 981

– 983

Waarvan juridisch verplicht

               
 

23.4.1 Veiligheidsregio's en politie

174 680

0

– 1 381

173 299

– 3 769

– 1 014

– 981

– 983

                   

Ontvangsten

750

0

0

750

0

0

0

0

Artikel 23: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is onder ander gereserveerd voor de bekostiging van het politie- en brandweerkorps BES en de FPU/FLO uitkeringen van politiepersoneel. Verder dient budget gereserveerd te worden t.b.v. de bekostiging van het beheer van C2000.

Toelichting op beleidsartikel 23

Mutaties uitgaven

International Politiesamenwerking

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Centrale exploitatiekosten C2000-budget

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Reallocatie budget programma’s Bestuurlijke Aanpak en integrale Veiligheid

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven) regionaal» wordt € 7,6 mln. overgeboekt naar de operationele doelstelling 25.1 «Veiligheid en bestuur». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget voor de programma’s bestuurlijke Aanpak en Integrale Veiligheid. Zie ook artikel 25.

Technische bijstelling Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN)

Ten behoeve van de dienstverlening van de VtsPN aan de korpsen wordt het budget op 23.1 gecentraliseerd. Derhalve wordt van artikel 23.2 € 34 mln. overgeheveld naar artikel 23.1.

Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB), artikelen 23.1, 23.2 en 23.4

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

25 VEILIGHEID EN BESTUUR
25 Veiligheid en bestuur Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

34 599

0

– 1 989

32 610

10 061

10 062

10 062

10 062

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

33 916

0

– 1 989

31 927

10 061

10 062

10 062

10 062

25.1 Veiligheid en bestuur

7 172

0

5 068

12 240

13 061

13 062

13 062

13 062

Waarvan juridisch verplicht

               
 

25.1.1 Veiligheid en bestuur

7 172

0

5 068

12 240

13 061

13 062

13 062

13 062

25.2 Veiligheid, informatie en technologie

26 744

0

– 7 057

19 687

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

Waarvan juridisch verplicht

               
 

25.2.1 Veiligheid en bestuur

26 744

0

– 7 057

19 687

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 25: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de uitvoering van het actieplan Overlast en Verloedering, de verdere opbouw van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (Riec). Op gebied van ICT is budget gereserveerd voor uitvoering subsidieregeling Innovatie Maatschappelijke Veiligheid, bijdragen aan NCTb projecten voor Terrorisme en Radicalisering en afronding van het project 112.

Toelichting op beleidsartikel 25

Mutaties uitgaven

Reallocatie budget programma’s Bestuurlijke Aanpak en integrale Veiligheid

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven) regionaal» wordt € 7,6 mln. overgeboekt naar de operationele doelstelling 25.1 «Veiligheid en bestuur». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget voor de programma’s bestuurlijke Aanpak en Integrale Veiligheid. Zie ook artikel 23.

Reallocatie Brandweer en GHOR, artikelen 21.1 en 25.2

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 7,7 mln. voor het heralloceren van budget voor fysieke veiligheid en ICT voor de brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) naar de juiste operationele doelstelling. Zie ook artikel 21.

29 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
29 Inspectie openbare orde en veiligheid Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

4 583

0

216

4 799

– 324

– 23

– 21

– 20

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

4 583

0

216

4 799

– 324

– 23

– 21

– 20

29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen

4 583

0

216

4 799

– 324

– 23

– 21

– 20

Waarvan juridisch verplicht

               
 

29.1.1 IOOV

4 583

0

216

4 799

– 324

– 23

– 21

– 20

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence