Base description which applies to whole site

3. Baten-lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport

Openingsbalans Inspectie Leefomgeving en Transport

Balans per 1 januari 2012 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Bedragen x € 1 000

1-1-2012

Activa

 

Immateriële vaste activa

2 777

Immateriële vaste activa in aanbouw

582

Materiële vaste activa:

 

– installaties en inventarissen

89

– transportmiddelen

2 582

– overige

183

Onderhanden werk

306

Debiteuren

1 234

Nog te ontvangen

1 623

Liquide middelen

65 391

Totaal

74 767

Bedragen x € 1 000

1-1-2012

Passiva

 

Eigen vermogen:

 

– exploitatiereserve

1 712

– onverdeeld resultaat

Voorzieningen

12 677

Leningen bij Ministerie van Financiën

186

Crediteuren

2 243

Nog te betalen

57 949

Totaal

74 767

De Inspectie Leefomgeving en Transport is op 1 januari 2012 gevormd als resultaat van een fusie tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM Inspectie.

Regelgeving

De posten in de openingsbalans zijn tot stand gekomen en worden gepresenteerd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.

De vereisten waar de verantwoording van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT) aan moet voldoen zijn vastgelegd in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012, de Comptabiliteitswet 2001 en de regeling Baten- lastendiensten 2011.

Algemene waarderingsgrondslagen

Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs of de lagere indirecte opbrengstwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de nominale waarde.

Activa

Vaste activa

Immateriële Vaste Activa

Deze post betreft het activeerbare gedeelte van de zelfontwikkelde softwareproducten.

Activering van immateriële vaste activa vindt plaats tegen historische aanschafprijs of op basis van lagere indirecte opbrengstwaarde.

Immateriële activa in aanbouw

Onder immateriële vaste activa in aanbouw wordt de ontwikkeling van software in eigen beheer aangemerkt.

Voorwaarde voor de registratie onder immateriële vaste activa in aanbouw is, dat de betreffende activa nog niet in gebruik zijn genomen en pas later tot afschrijvingslasten leidt.

Materiële Vaste Activa

Onder deze post valt o.a. het huidige wagenpark van ILT en specifieke meetapparatuur.

Materiële activa, zoals meubilair en ICT, zijn, afgezien van dienstspecifieke activa, in eigendom bij IenM en daarom niet geactiveerd.

Vlottende activa

Onderhanden werk

Het onderhanden werk betreft inspecties voor scheepscertificaten.

Het onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de vervaardigingprijs. Hiervoor geldt het tarief geldend in het jaar van aanvraag.

Debiteuren

Debiteuren komen bij de ILT voornamelijk voort uit hoofde van het vergunningsverleningsproces in de domeinen Luchtvaart, Scheepvaart, Rail,- en wegvervoer en het Bijdragebesluit Kernenergiewet bij Risicovolle Bedrijven.

Per kwartaal wordt de hoogte van de voorziening vastgesteld. Het vaststellen vindt plaats op basis van een ouderdomsanalyse, faillissementen (100% dubieus), verjaringen (100 % dubieus), posten buiten invordering (100% dubieus) en rechtszaken (50% dubieus). Het verloop in de voorziening is vrij beperkt omdat definitieve afboeking van langlopende vorderingen op basis van de momenteel vigerende regelgeving pas na 5 jaar mogelijk is.

Nog te ontvangen en overlopende activa

Dit betreft o.a. en nog niet gefactureerde kosten aan de Luchtverkeersleiding Nederland. Verder zijn er vervoerscontracten voor het gehele jaar vooruit betaald. Voor de European Aviation Safety Authority zijn werkzaamheden uitgevoerd die achteraf in rekening worden gebracht.

Liquide middelen

De ILT heeft een rekening-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding. Van de ruim € 65 mln. die per 1 januari op de rekening-courant staat is € 65 mln. als deposito geplaatst bij de Rijkshoofdboekhouding. Het saldo wordt vooral verklaard doordat er voor grote projecten als Boord Computer Taxi en BES geoormerkte middelen zijn ontvangen die in 2012 en latere jaren tot uitgaven zullen leiden.

Het saldo op de rekening-courant is opneembaar. De uitstaande deposito’s vallen vrij in februari en mei 2012.

Passiva

Eigen vermogen

De eigenaar heeft bepaald het totale beschikbare vermogen van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat per 31 december 2011 aan te wenden ter dekking van de vordering van de Inspectie op het moederdepartement. Deze vordering is ontstaan door de inbreng van de activa en passiva van de voormalige VROM Inspectie in deze openingsbalans. Ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn kleine mutaties gecorrigeerd op het eigen vermogen. Het overgebleven saldo is ter dekking van onvoorziene tekorten in de exploitatie.

Voorzieningen

Voor werknemers die werkzaam zijn in een zogenoemde substantieel bezwarende functie is bij de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in het verleden een voorziening getroffen op basis van de FLO/SBF-regeling, omdat deze werknemers recht hebben om vervroegd uit treden. Ook bij de voormalige VROM Inspectie zijn er werknemers die op basis van bovengenoemde regelingen rechten opbouwen en hebben opgebouwd. Hiervoor is op dezelfde wijze de voorziening aangevuld.

Als gevolg van dubbelfuncties ontstaan door de fusie en als gevolg van een herijking van taken bij de vm. VROM Inspectie is er een voorziening getroffen voor herplaatsingkandidaten.

Vanwege de huisvestingsbewegingen en andere fusiegerelateerde zaken, die een gevolg waren van de fusie met de VROM Inspectie, is er door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2011 een voorziening gevormd, waarvan nog een deel resteert op 1 januari 2012. Het deel van de voormalige VROM Inspectie is toegevoegd aan deze voorziening.

Tevens zijn er in het verleden door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat voorzieningen getroffen voor twee claims als gevolg van verloren rechtszaken.

Voor de verplichtingen richting voormalig personeel (oud-wachtgelders) van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat is een voorziening gevormd.

Lening bij Ministerie van Financiën

Dit betreft de aangegane leningen door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat die bedoeld zijn om de geïnvesteerde bedragen in het wagenpark en in zelfontwikkelde software te financieren.

Door de relatief beperkte omvang van de overgenomen activa van de voormalige VROM Inspectie en gelet op de omvang en de looptijd van de beschikbare voorzieningen, is besloten geen initiële lening voor de financiering af te sluiten. Het kortlopende deel van de lening is opgenomen onder de vlottende passiva.

Vlottende passiva

Crediteuren

De crediteuren betreffen facturen uit de reguliere bedrijfsvoering.

Nog te betalen

Onder nog te betalen vallen tal van posten die in de vorm van een schuldpositie op de balans terechtkomen. Naast reserveringen voor vakantiegeld, vakantiedagen en eindejaaruitkering vallen de belangrijkste posten onder «nog uit te voeren werkzaamheden». Het betreft hier werkzaamheden voor de projecten Boord Computer Taxi, ILT-Informatieplan en werkzaamheden voor de BES-eilanden. Niet alle ontvangen middelen voor Boord Computer Taxi zijn de afgelopen jaren in de omzet van de vm. IVW opgenomen omdat de prestaties/kosten nog niet zijn geleverd. De uitrol van het project is vertraagd als gevolg van de Diginotar-problematiek. Naar verwachting wordt het project in april 2012 afgerond. Het project BES is in 2009 gestart. Een groot deel van de programmakosten is in 2011 gemaakt. In 2012 zijn de meeste werkzaamheden afgerond.

Daarnaast betreft het «vooruit ontvangen agentschapbijdrage» t.b.v. de financiering van het Informatieplan ILT. Doordat projecten later dan gepland tot kosten leiden is het resterende deel van de agentschapbijdrage gereserveerd voor 2012. Het grootste deel van deze middelen is gereserveerd om de ICT-gevolgen van de fusie met de VROM Inspectie op te vangen.

Licence