Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,805 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0,100 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van bevordering behalen certificaten veilig werken werknemers (€ 0,100 miljoen).

Subsidies (–/– € 0,630 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (–/– € 0,630 miljoen).

Overig (–/– € 0,275 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen op de SZW-begroting (–/– € 0,275 miljoen).

  • 2. Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,500 miljoen structureel vanaf 2013)

  • 3. Invulling ombuigingstaakstellingen met overige beleidsuitgaven (–/– 0,450 miljoen in 2014; –/– € 1,413 miljoen in 2015 en –/– 1,150 miljoen structureel)

Ontvangsten (–/– € 0,851 miljoen).

  • 1. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere boeteontvangsten (–/– € 0,851 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

1

2

3 = (1+2)

       

Verplichtingen

820

1 823

2 643

       

Uitgaven:

820

1 823

2 643

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven OD 1

760

1 333

2 093

0

0

0

0

Uitvoeringskosten toezicht

510

1 000

1 510

       

Overig

250

333

583

       
               

Programma-uitgaven OD 2

60

490

550

0

0

0

0

Subsidies

60

490

550

       
               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence