Base description which applies to whole site

4.2 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2012

Tabel 2 laat de ontwikkeling zien van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven over de 1e suppletoire begroting 2012.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 000 000)
 

2012

1. BKZ stand Startnota

63 066,9

2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen

– 75,7

3. IJklijnmutaties

87,4

4. BKZ stand 1e suppletoire begroting 2012

63 078,6

5. Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012

64 263,5

6. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 1e suppletoire begroting 2012 (6=5–4)

1 184,9

Bron: Regeerakkoord (Kamerstuk 32 500, nr. 29), VWS, Nza-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Het Budgettair Kader Zorg is het kader waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, overeenstemmend met afspraken binnen het kabinet. Het BKZ is voor de periode 2011–2015 bij de start van het kabinet-Rutte vastgesteld. Om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen heeft het kabinet in het financieel kader van het Regeerakkoord rekening gehouden met een groei van € 15 miljard in de periode 2011–2015. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van de nominale bijstellingen en ijklijnmutaties. De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. De ijklijnmutaties zijn de overboekingen tussen de budgetdisciplinesectoren (deelkaders) Rbg-eng, SZa en BKZ.

Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 76 miljoen verlaagd en als gevolg van ijklijnmutaties met € 87 miljoen verhoogd. Ondanks de geaccommodeerde groei zijn de zorguitgaven ten tijde van de 1e suppletoire begroting 2012 sterk gestegen. Hierdoor is het BKZ in 2012 met € 1 185 miljoen overschreden.

Een groot deel van die overschrijding van € 549 miljoen is reeds gemeld in de ontwerpbegroting 2012. Tabel 3 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2012 is het kader overschreden met € 636 miljoen, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 1 185 miljoen.

Tabel 3 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 000 000; – is saldoverbeterend)
 

2012

Kadertoets BKZ Startnota

0

Mutatie begroting 2012

549

Kadertoets BKZ begroting 2012

549

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

636

Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2012

1 185

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Licence