Base description which applies to whole site

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2012

56 835

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

1 391

Stand 1e suppletoire begroting 2012

58 226

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012

– 3 269

Stand 2e suppletoire begroting 2012

54 957

Toelichting

De bijstelling is het saldo van verschillende mutaties:

  • Voor een deel betreft dit de verwerking van de mutaties (van bijna € 0,5 miljoen) die reeds zijn toegelicht in bijlage 1 (verdiepingshoofdstuk) van de ontwerpbegroting 2013 (Kamerstukken II, 33 400 III, nr. 2).

  • In het kader van «Investeringen in monumenten ter bestrijding van de crisis in de bouw» is door het ministerie van OCW een bedrag ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft. Ook de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het kerkbestuur van de Nieuwe Kerk dragen bij om de restauratie mogelijk te maken. Onderdeel van deze algehele restauratie is de herinrichting van de grafkelder. Door het ministerie van Algemene Zaken wordt (via een overboeking naar de begroting van OCW) een bijdrage geleverd van € 0,8 miljoen.

  • Daarnaast is er sprake van de onderuitputting van bijna € 2,4 miljoen binnen het begrotingsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» die voor een deel wordt veroorzaakt door het naar voren halen van de invulling van de taakstellingen uit hoofde van het vorige regeerakkoord. Ook de sobere uitvoering van de begroting als gevolg van het aftreden van het vorige kabinet leidt tot lagere uitgaven.

  • Tot slot is er sprake van overlopende posten (circa € 0,6 miljoen) die worden meegenomen als eindejaarsmarge naar het volgende jaar.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000).
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

4 373

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

1 000

Stand 1e suppletoire begroting 2012

5 373

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2012

1 032

Stand 2e suppletoire begroting 2012

6 405

Toelichting

Gelet op de verwachte ontwikkeling van de omvang van het eigen vermogen van het agentschap DPC in relatie tot de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaren, zal dit vermogen per ultimo 2012 de grens van 5% overschrijden die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 is vastgesteld. Daarom wordt een deel van dit vermogen (€ 1 miljoen) teruggestort naar het moederdepartement AZ.

Daarnaast betreft het de verwerking van de mutaties (van € 32 000) die reeds zijn toegelicht in bijlage 1 (verdiepingshoofdstuk) van de ontwerpbegroting 2013 (Kamerstukken II, 33 400 III, nr. 2).

Licence