Base description which applies to whole site

Toelichting

De totale baten en lasten worden met € 5,3 mln naar boven bijgesteld. Het betreft de volgende onderdelen:

  • In 2012 is gebleken dat de licentiepositie van EZ voor het gebruik van diverse ICT-producten niet in overeenstemming is met de werkelijke situatie. Uit de neergelegde claims door betreffende partijen is een bedrag uitonderhandeld van € 3,8 mln welke DICTU moet betalen.

  • De Algemene Rekenkamer heeft EZ op het terrein van informatiebeveiliging een onvolkomenheid gegeven. De kosten om het algemene beveiligingsniveau van het gehele kerndepartement EZ naar een hoger plan te tillen bedragen in 2012 € 1 mln.

  • Tenslotte leidt de per 1 oktober 2012 ingevoerde BTW-verhoging van 19% naar 21% voor DICTU in 2012 tot € 0,2 mln extra kosten.

  • De bijdrage is daarnaast nog bijgesteld met € 0,3 mln in verband met de overheveling van het budget bestuursdienst naar de baten-lastendienst, de technische loonbijstelling 2012 en de verdeling van de prijsbijstelling 2012.

Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota

Bedragen x € 1 000
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012

0

 

0

2.

Totaal operationele kasstroom

8 588

 

8 588

 

Totaal investeringen (-/-)

– 8 588

 

– 8 588

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringkasstroom

– 8 588

 

– 8 588

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 8 588

 

– 8 588

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

8 588

 

8 588

4.

Totaal financieringskasstroom

0

 

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2012 (=1+2+3)

0

 

0

Dienst Regelingen (DR)

Suppletoire begroting 2012 (Najaarsnota)

Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Opbrengst moederdepartement

109 771

37 526

147 297

Opbrengst overige departementen

3 798

– 2 314

1 484

Opbrengst derden

19 882

– 5 651

14 231

Rentebaten

50

– 40

10

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

133 501

29 521

163 022

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– personele kosten

65 449

24 024

89 473

– materiële kosten

55 535

4 354

59 889

Rentelasten

562

– 62

500

Afschrijvingskosten

     

– materieel

492

 

492

– immaterieel

11 463

613

12 076

Overige lasten

     

– dotaties voorzieningen

0

   

– bijzondere lasten

0

126

126

Totaal lasten

133 501

29 055

162 556

       

Saldo van baten en lasten

0

466

466

Licence