Base description which applies to whole site

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB);

  • b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën;

  • c. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Omdat het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf sinds het aantreden van het Kabinet-Rutte II onder de verantwoordelijkheid valt van de Minister voor Wonen en Rijksdienst, wordt dit wetsvoorstel mede namens die minister ondertekend.

De minister van Financiën, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst, J.R.V.A. Dijsselbloem

Licence