Base description which applies to whole site

I. Toelichting departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën

Slotwetmutaties worden toegelicht voorzover deze op artikelniveau groter zijn dan 5% van het beschikbare bedrag na de suppletoire begroting samenhangend met de najaarsnota en daarnaast groter zijn dan € 2,5 mln.

Per artikel wordt op de belangrijkste onderdelen een toelichting gegeven (waardoor de som van de afzonderlijke artikelonderdelen kan afwijken van het artikeltotaal).

Beleidsartikel 1 Belastingen

Uitgaven (+ € 60,7 mln.) en verplichtingen (+ € 149,0 mln.)

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven. Het verschil tussen het totaal van de gerealiseerde verplichtingen en de gerealiseerde uitgaven wordt verklaard door een hogere stand van de openstaande betalings- en garantieverplichtingen ultimo 2012.

Apparaatsuitgaven (+ € 12,1 mln.)

Het apparaatsbudget is verdeeld naar de categorieën eigen personeel, inhuur externen, ICT en bijdragen SSO’s. De realisatie van de apparaatsuitgaven van de Belastingdienst is per saldo € 12 mln. hoger. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere uitgaven als gevolg van verrichtingen voor derden waar hogere ontvangsten tegenover staan (zie ook toelichting ontvangsten).

Heffing- en invorderingsrente (+ € 49,7 mln.)

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door het vaststellen van de definitieve verdeelsleutels (en bijbehorende verrekening met de sociale fondsen).

Vergoeding proceskosten (+ € 0,3 mln.)

Er is meer gebruik gemaakt van de vergoedingsregeling voor proceskosten dan oorspronkelijk geraamd.

Overige programma-uitgaven (– € 1,4 mln.)

Een deel van het budget voor (kleine) onvoorziene uitgaven is in 2012 niet aangesproken

Ontvangsten (– € 3,1 mld.)

Belastingontvangsten (– € 3,2 mld.)

Met ingang van de Miljoenennota 2005 worden de belastingontvangsten toegelicht in de Voorjaarsnota, Najaarsnota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

Voor een toelichting op de mutaties in de afdracht van het Gemeente- en Provinciefonds, het BTW- compensatiefonds en het BES- fonds wordt verwezen naar de slotwetten van de betreffende fondsen.

De aansluiting met de bedragen in het jaarverslag IXB 2012 (beleidsartikel 1, tabel budgettaire gevolgen van beleid) is als volgt:

Tabel: aansluiting met jaarverslag, beleidsartikel 1 (x € 1000)
 

Stand ontwerpbegroting

Stand 1ste suppletoire begroting

Stand 2de suppletoire begroting

Mutaties slotwet

Realisatie 2012

Totaal belastingontvangsten

139.639.687

133.545.356

130.738.209

– 2.877.186

127.861.023

– /– Afdracht Gemeentefonds

– 18.334.127

– 18.472.834

– 18.481.681

– 18.607

– 18.500.288

– /– Afdracht Provinciefonds

– 1.116.489

– 1.185.253

– 1.372.048

– 247.477

– 1.619.525

– /– Afdracht BTW-Compensatiefonds

– 3.123.921

– 3.069.276

– 2.650.835

– 13.937

– 2.664.772

– /– Afdracht BES-fonds

– 33.432

– 35.593

– 2.951

– 38.544

Belastingontvangsten IXB

117.065.150

110.784.561

108.198.052

– 3.160.158

105.037.894

Niet-belastingontvangsten (+ € 101,3 mln.)

Heffing- en invorderingsrente (+ € 62 mln.)

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door het vaststellen van de definitieve verdeelsleutels (en bijbehorende verrekening met de sociale fondsen).

Opbrengst boetes en schikkingen (+ € 19,3 mln.)

De hogere ontvangsten zijn het gevolg van het vaststellen van de definitieve verdeelsleutels (en bijbehorende verrekening met de sociale fondsen) en hoger dan oorspronkelijk geraamde opbrengsten als gevolg van controles op het Eurovignet (vrachtwagens).

Kosten vervolging (+ € 14,1 mln.)

Deze meerontvangsten worden met name veroorzaakt door een toename van het aantal getekende dwangbevelen.

Apparaatsontvangsten (+ € 6 mln.)

De apparaatsontvangsten vloeien voort uit werkzaamheden voor derden. De gerealiseerde ontvangsten zijn in 2012 € 6 mln. hoger. Hiertegenover staan hogere apparaatsuitgaven.

Beleidsartikel 2 Financiële markten

Verplichtingen (– € 1,01 mld.)

Garantieregeling bancaire leningen (– € 1,0 mld.)

Door de afkoop van een deel van de Staatsgarantie door Achmea aan het eind van het jaar (27 december 2012) zijn de garanties naar beneden bijgesteld. Daarnaast is ook nog sprake van een wisselkoerseffect van circa € 342 mln.

Uitgaven (– € 0,9 mln.)

Muntcirculatie (– € 0,9 mln.)

Er zijn minder circulatiemunten aangemaakt dan begroot waardoor er ook minder muntmetaal hoeft te worden aangekocht. Ook de oplagen van de bijzondere munten lagen lager dan begroot, hetgeen eveneens betekent dat er minder muntmetaal benodigd was.

Ontvangsten (+ € 31,7 mln.)

Ontvangsten muntwezen (– € 3,4 mln.)

Doordat er minder munten door verzamelaars zijn gekocht dan begroot, zijn de ontvangsten lager dan geraamd.

Toename munten in circulatie (+ € 58,5 mln.)

Er zijn meer munten in omloop gebracht dan dat er uit omloop terugkwamen, waardoor het aantal munten in circulatie is toegenomen. Deze toename heeft geleid tot netto inkomsten gelijk aan de nominale waarde van de munten. Door in te teren op de aanwezige voorraad munten, heeft de toename van het aantal munten niet tot hogere productiekosten geleid.

Overige programma ontvangsten: (– € 24,1 mln.)

Deze mutatie wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door het niet ontvangen van het Nederlandse aandeel uit de boedel van de Bank Nederlandse Antillen (BNA). Bij de staatkundige hervormingen (10-10-10) was afgesproken dat Nederland uit de boedel van de BNA het BES-deel – het huidige Caribisch Nederland – (ca. € 25 mln.) zou ontvangen. Ondanks herhaaldelijk verzoek is nog niets ontvangen. De verwachting is dat de boedel in 2013 zal worden ontvangen.

Beleidsartikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Verplichtingen (– € 183,5 mln.)

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (– € 5,7 mln.)

Nozema is in 2006 door de staat verkocht. Bij die verkoop heeft de staat aan de kopende partij een aantal garanties en vrijwaringen afgegeven. Met de uitbetaling van de vennootschapsbelasting (zie ook de uitgaven), zijn de verplichtingen die voortvloeiden uit de afgegeven garanties en vrijwaringen komen te vervallen.

Regeling BF (– € 1,6 mln.)

In het kader van het afbeheer van de BF-portefeuille, is een deel van de afgegeven verplichtingen komen te vervallen.

IABF Meerjarenverplichting (– € 176,3 mln.)

De realisatie in 2012 is lager dan de vastgestelde begroting doordat de rentevergoeding over 2012 lager was dan in de raming. Daarnaast is de omvang van de verplichting in euro afgenomen door de appreciatie van de euro ten opzichte van de dollar in 2012.

Uitgaven (+ € 50,5 mln.)

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (– € 2,5 mln)

De kosten voor de inhuur van extern advies zijn lager dan geraamd. Dit had te maken met het (tijdelijk) stopzetten van de voorbereidingen ten aanzien van de (deel)privatiseringen van Tennet en de Gasunie. Ook zijn de kosten voor de inhuur van extern advies in het kader van de kredietcrisis meegevallen. Er zijn minder kosten gemaakt dan voorzien met betrekking tot de procedures die naar aanleiding van de nationalisatie van Fortis/AA door verschillende partijen tegen de staat waren aangespannen.

Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) (+ € 53,3 mln.)

De funding fee is hoger dan geraamd. Dit is gevolg van de hogere dan geraamde ontvangsten op de Alt-A portefeuille (zie toelichting bij ontvangsten) en doordat elke dollar die binnenkomt, gebruikt wordt om versneld te voldoen aan de verplichting.

Ontvangsten (+ € 80,5 mln.)

NLFI (– € 1,6 mln.)

De op basis van de begroting 2012 van NLFI aan ASR doorbelaste kosten worden in 2013 ontvangen.

Dividend staatsdeelnemingen (+ € 27,8 mln.)

De dividendontvangsten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een UCN uitgekeerd interim-dividend over het boekjaar 2012.

IABF portefeuille ontvangsten (+ € 55,7 mln.)

De ontvangsten uit de portefeuille zijn in 2012 hoger dan geraamd doordat de gerealiseerde verliezen in 2012 lager waren dan de verliezen waarmee in de raming voor 2012 rekening was gehouden.

Beleidsartikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Verplichtingen (– € 2,5 mld.)

Lening Griekenland (– € 1,51 mld.)

Het resterende deel van het bilaterale leningprogramma dat in 2010 aan Griekenland is toegezegd is begin 2012 overgeheveld naar het European Financial Stability Facility (EFSF). De bilaterale leningen die in 2012 en 2013 verstrekt zouden worden door Nederland komen hiermee te vervallen. Hierdoor vervalt ook de betalingsverplichting die was opgenomen in de begroting.

DNB IMF en BIS (– € 825.8 mln.) & (– € 113,5 mln.)

De mutatie voor de garantie aan DNB bestaat uit twee delen: een neerwaartse bijstelling van € 825,8 mln. in verband met wisselkoerseffecten en een afboeking van € 113,5 mln. met betrekking tot de garantie BIS omdat deze niet is geëffectueerd.

Multilaterale Ontwikkelingsbanken en -fondsen (– € 62,7 mln.)

De aanpassing van de verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door wisselkoersbijstellingen van garanties aan de Wereldbank.

Ontvangsten (+ € 5,5 mln.)

Rente Lening Griekenland (+ € 5,5 mln.)

De voornaamste reden voor het bijstellen van de ontvangsten van de lening aan Griekenland is een eenmalig correctie voor de retroactieve renteverlaging door minder rentevergoeding van Griekenland aan de lidstaten uit te keren. Door consolidatie van de leningen vallen de ontvangsten hoger uit. De bijbehorende uitgaven waren reeds opgenomen in de Begroting

Beleidsartikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

Verplichtingen (– € 7,7 mld.)

Garantieverplichting exportkredietverzekering (– € 7,1 mld.)

Het garantieplafond voor de EKV bedraagt in 2012 € 10,0 mld. In 2012 is er voor € 12,6 mld. aan nieuwe verplichtingen aangegaan en is € 9,7 mld. aan verplichtingen vervallen. In 2012 bedraagt het saldo van nieuwe en vervallen garanties € 2,9 mld. Deze mutatie betreft het afboeken van het restant deel van het verplichtingenplafond.

Garantieverplichting Regeling Investeringen (– € 474,3 mln.)

Het jaarlijkse plafond voor de Regeling Investeringen bedraagt € 453,8 mln. In 2012 is er voor € 13,8 mln. aan nieuwe verplichtingen aangegaan en is € 34,3 mln. aan verplichtingen vervallen. In 2012 bedraagt het saldo van nieuwe en vervallen garanties – € 20,5 mln. Deze mutatie betreft het afboeken van het restant deel van het verplichtingenplafond.

Garantieverplichting Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) (– € 150,0 mln.)

Het jaarlijkse plafond voor de MIGA bedraagt € 150 mln. In 2012 is er geen beroep gedaan op de MIGA faciliteit.

Uitgaven (– € 3,2 mln.)

Schade-uitkering EKV (– € 2,3 mln.)

De schade-uitkeringen zijn lager uitgevallen dan de raming. De schadedreigingen hebben zich in 2012 in mindere mate dan begroot gematerialiseerd.

Ontvangsten (+ € 38,2 mln.)

Premies EKV (+ € 3,6 mln.) In 2012 is de vraag naar exportkredietverzekeringen weer aangetrokken. Dit heeft ertoe geleid dat er meer premie-inkomsten zijn gerealiseerd dan verwacht.

Schaderestituties EKV (+ € 35,1 mln.)

Ondanks de moeilijke periode die de wereldeconomie doormaakt is de provenustroom boven verwachting goed op gang gebleven. Hierdoor zijn de schaderestituties hoger uitgekomen dan geraamd.

Beleidsartikel 6 BTW-compensatiefonds

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (+ € 13,9 mln.)

Bijdrage aan gemeenten & bijdrage aan provincies

Op basis van de cijfers van de Belastingdienst is de realisatie van het BTW-compensatiefonds hoger dan de raming bij 2e suppletoire begroting, De verklaring is dat gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s ca. € 14 mln. meer hebben gedeclareerd dan bij Najaarsnota werd geraamd.

Beleidsartikel 7 Beheer materiële activa

Uitgaven (+ € 1,2 mln.) Verplichtingen (+ € 1,5 mln.)

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven. Het verschil tussen het totaal van de gerealiseerde verplichtingen en de gerealiseerde uitgaven wordt verklaard door een hogere stand van de openstaande betalings- en garantieverplichtingen ultimo 2012.

Anticiperende aankopen en gebiedsontwikkeling (– € 4,6 mln.)

In 2012 is geen beroep gedaan op de leenfaciliteit anticiperende aankopen.

Onderhouds- en beheerskosten (+ € 0,8 mln.)

De beheerskosten overstijgen het kader (+ € 2,4 mln.). In het laatste kwartaal 2012 hebben diverse onvoorziene beheeruitgaven plaatsgevonden, zoals bodemsaneringskosten en tijdelijk beheerskosten (bewaking en energie). Hiernaast is er een onderschrijding in de kapitaalinvesteringen en plankosten (– € 1,6 mln.).

Zakelijke lasten (+ € 5,3 mln.)

De uitgaven waterschapslasten overschrijden het kader (+ € 0,8 mln.). Hiervan wordt € 0,5 mln. doorbelast naar de eindgebruiker en komen onder de ontvangsten weer terug. De OZB en overige gemeentelasten overschrijden het kader (+ € 4,5 mln.). Dit betreft grotendeels de uitvoering van het centrale loket.

Ontvangsten (+ € 8,5 mln.)

Vervreemding DRZ (+ € 0,8 mln.)

De verkoopopbrengsten van DRZ zijn hoger door zowel een hoger aantal verkopen als door een hogere gerealiseerde gemiddelde prijs.

Vervreemding RVOB (+ € 4,7 mln.)

De agrarische verkopen zijn hoger uitgevallen (+ € 2,3 mln.). Dit betreft de verkoop van verpachte agrarische grond te Bergharen-Ewijk (€ 1,4 mln.) en overdracht van gronden te Zeewolde aan Defensie (€ 0,7 mln.). De overige verkopen IX-B zijn hoger uitgevallen (+ € 1,3 mln.). Het betreft met name de verkoop van een tweetal bedrijventerreinen. De ontvangsten van agrarisch verrekenbedingen / anti-speculatiebedingen zijn hoger uitgevallen (+ € 1,1 mln.). Voor een groot deel betreft het afrekenbedingen van windmolens.

Ingebruikgevingen RVOB (+ € 3,7 mln.)

De ontvangsten pacht,erfpacht en opstal zijn hoger uitgevallen (+ € 4,1 mln.). Naast hogere opbrengsten als gevolg van de pachtprijsherziening zijn in het laatste trimester diverse windturbineparken gerealiseerd. De ontvangsten ingebruikgevingen benzinestations zijn lager uitgevallen (– € 1 mln.). De realisaties ontvangsten Onbeheerde nalatenschappen overschrijden het kader (+ € 0,7 mln.).

Niet-beleidsartikel 8 Centraal Apparaat

Verplichtingen (– € 24,7 mln.)

Eigen personeel (– € 12,7 mln.)

Voor een toelichting op het verschil tussen de verplichtingen en de 2e suppletoire begroting wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven. Het verschil tussen de totalen van de gerealiseerde verplichtingen en de gerealiseerde uitgaven wordt verklaard door de stand van de openstaande betalingsverplichtingen ultimo 2012. De verplichtingen hangen samen met de uitgaven.

Uitgaven (– € 18,2 mln.)

Eigen personeel (– € 12,8 mln.)

De mutatie wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op eigen personeel dan begroot. Bij diverse directies en de Auditdienst Rijk (ADR) zijn vacatures niet vervuld door het voorsorteren op krappere budgetten in 2013. Dit heeft tevens tot gevolg lagere uitgaven aan personeelsgerelateerde uitgaven zoals reiskosten. Daarnaast is er minder inhuur van externen vanwege vertraging in ICT projecten, zoals een uniform auditmanagementsysteem voor de ADR en een departementsbreed uniform document management systeem.

Niet beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven en verplichting (– € 4,1 mln.)

Nominaal en onvoorzien (– € 4,1 mln.)

De post onvoorzien was geraamd om onzekere ontwikkelingen op te vangen. Dit bedrag was dit jaar niet noodzakelijk voor specifieke problematiek binnen de begroting IXB.

Licence