Base description which applies to whole site

II. Toelichting begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten

Domeinen Roerende Zaken

Suppletoire begroting 2012 (slotwet)

Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet

Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2012 (x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

slotwetmutaties(+ of –)

Baten

     

Omzet moederdepartement

150

151

1

Omzet overige departementen

16.758

17.763

1.005

Omzet derden

2.735

2.781

46

Rentebaten

30

63

33

Vrijval voorzieningen

100

299

199

Bijzondere baten

355

355

Totaal baten

19.773

21.412

1.639

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– 

Personele kosten

5.958

5.248

– 710

• eigen personeel

5.858

5.168

– 690

• externe inhuur

100

79

– 21

– 

Materiële kosten

13.127

12.383

– 744

• waarvan ICT

750

1.103

353

Afschrijvingskosten

0

0

0

– 

Materieel

604

464

– 140

– 

Immaterieel

83

130

47

Overige lasten

0

0

0

– 

Dotaties voorzieningen

0

930

930

– 

Rentelasten

0

4

4

– 

Bijzondere lasten

0

1.232

1.232

Totaal lasten

19.772

20.390

618

       

Saldo van baten en lasten

1

1.021

1.020

Toelichting

Baten

Vrijval Voorziening (+ € 0,2 mln.)

In 2012 valt een drietal voorzieningen (gedeeltelijk) vrij, voor per saldo € 0,3 mln. waar € 0,1 mln. was begroot. Zie ook het voorzieningenoverzicht bij de toelichting op de balans.

Bijzondere Baten (+ € 0,4 mln.)

De resterende € 0.2 mln. van het budget voor het Sociaal Flankerend Beleid uit 2011 valt vrij in 2012. Daarnaast heeft DRZ € 0,2 mln. ontvangen voor de verkoop van activa in 2011.

Lasten

Personele Lasten (– € 0,7 mln.)

Lagere personele lasten dan begroot wordt veroorzaakt door:

 • Lagere personele lasten door minder fte’s bij de opstart van het proces landelijke ontmanteling en vernietiging hennepkwekerijen – € 0,6 mln.

 • Minder opleidingskosten dan begroot – € 0,1 mln.

Afschrijvingskosten (– € 0,1 mln.)

De lagere afschrijvingskosten worden veroorzaakt door het uit- en/of afstellen van geplande investeringen. Dit is met name het geval bij kantoormachines en voertuigen.

Dotaties voorziening (+ € 0,9 mln.)

De toename van de dotaties wordt veroorzaakt door een voorziening voor de «freeze» van de gebruikersvergoeding RGD voor Bleijswijk ad € 0.9 mln. Zie ook het voorzieningenoverzicht bij de toelichting op de balans.

Bijzondere Lasten (+ € 1,2 mln.)

De bijzondere lasten bestaan uit de volgende mutaties:

 • 1. De reservering van het efficiencyresultaat OM € 0,6 mln.

 • 2. De reservering van het resultaat Rijksmarktplaats € 0,6 mln.

Balans per 31 december 2012

(x € 1.000)

Omschrijving

Balans per 31-12-2012

Balans per 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

265

110

Materiële activa

0

– Grond en gebouwen

826

776

– Installaties en inventarissen

555

582

– Overige materiële vaste activa

503

519

Voorraden

0

0

Debiteuren

374

440

Nog te ontvangen

2.246

802

Liquide middelen

5.008

6.226

Totaal activa

9.777

9.455

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– Exploitatie reserve

774

741

– Onverdeeld resultaat

1.021

2.597

Voorzieningen

2.773

2.201

Crediteuren

407

1.162

Nog te betalen

4.802

2.754

Totaal passiva

9.777

9.455

Toelichting

Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2012 (€ 1,8 mln.)

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) heeft in het boekjaar 2012 een netto-resultaat van € 1,0 mln. geboekt. Het verschil tussen het toegestaan Eigen Vermogen (5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar: € 0,9 mln.) en het aanwezige Eigen Vermogen (€ 1,8 mln.) wordt uitgekeerd aan het moederdepartement. De afroming bedraagt € 0,9 mln.

Voorzieningen (€ 2,8 mln.)

Onder de post Voorzieningen staan opgenomen in rechte afdwingbare verplichtingen per rapportage datum waarbij uitstroom van middelen waarschijnlijk is en waarvan de waarde betrouwbaar is in te schatten.

Een toelichting bij de grootste posten:

 • Een reorganisatievoorziening ad € 1,1 mln.: DRZ heeft in 2011 een reorganisatie doorgevoerd. Werknemers zijn vanaf werklocaties in Hoogeveen, Soesterberg en Bleiswijk herplaatst naar één centrale werklocatie te Apeldoorn of herplaatsingskandidaat geworden.

 • Een voorziening voor extra huisvestingskosten in 2014 en 2015, die verband houdt met de aanpassing van het Rijkshuisvestingsstelsel. In genoemde periode wordt de te betalen gebruikersvergoeding bevroren op het niveau van 2013, en vervalt hiermee de verwachte daling van de gebruikersvergoeding. Deze is al aangewend in het meerjarige (2012–2015) lumpsum contract met het Openbaar Ministerie (OM).

 • Een voorziening vernietiging vuurwerk ter hoogte van € 0,3 mln. voor in 2012 ontvangen vuurwerk waarvan de vernietiging in 2013 zal plaatsvinden.

Domeinen Roerende Zaken

Suppletoire begroting 2012 (slotwet)

Kasstroomoverzicht per 31 december 2012: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet

(x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening-courant RHB 1 januari 2012 + stand depositorekeningen

6.226

6.226

0

2

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

688

2.102

1.414

3a

Totaal investeringen

– 500

– 780

– 280

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

24

24

3

Totaal investeringskasstroom

– 500

– 756

– 256

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 2.564

– 2.564

4b

Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

4c

Aflossingen op leningen

0

0

0

4d

Beroep op leenfaciliteit

0

0

0

4

Totaal financieringskasstroom

0

– 2.564

– 2.564

       

5

Rekening-courant RHB 31 december 2012(1+2+3+4)

6.414

5.008

– 1.406

Toelichting

De hoge rekening-courant positie bij de RHB wordt verklaard als volgt:

 • DRZ ontvangt begin van het boekjaar de volledige lumpsumbedragen ter hoogte van € 15,7 mln. ten behoeve van de dienstverlening aan het OM en de politie. Door achterblijven van het aantal ontmantelingen van hennepkwekerijen is niet het volledige bedrag aangewend. Er staat nog € 1,5 mln. op de balans bij DRZ (inclusief nog te betalen vernietigingskosten ad € 0,2 mln.).

 • Voor het OM en Rijksmarktplaats vinden contractuele (efficiency) reserveringen plaats ten behoeve van 2013 en verdere jaren. Deze staan op de balans voor € 1,2 mln.

 • Diverse nog te betalen bedragen als de Service Level Agreement, nuts voorzieningen Defensie en overige kosten van circa € 1,4 mln.

Investeringen worden gedaan uit eigen middelen en hadden betrekking op onder andere:

 • ICT ontwikkeling, inrichting van een ketengericht logistiek goederen volg systeem (Beslagportaal),

 • Aanpassing aan de shredder (vernietiging datadragers) ter verkleining van restafval zodat dit als grondstof verkocht kan worden in plaats van verbrand.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsindicatoren DRZ

Kwantitatieve indicatoren

2008

2009

2010

2011

begroting

2012

Kostendekkendheid totaal

103%

124%

100%

119%

100%

105%

Kostendekkendheid bewaartaak

95%

113%

91%

120%

100%

96%

Kostendekkendheid hennep

       

100%

114%

Kostendekkendheid verkooptaak

126%

134%

115%

163%

100%

98%

Kostendekkendheid vernietiging datadragers

83%

152%

193%

69%

100%

208%

Kostendekkendheid vernietiging vuurwerk

79%

67%

118%

84%

100%

86%

 

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

82

88

81

90

85,8

97,6

             

Omzet per productgroep (x € 1.000)

           

Bewaren

9.083

9.324

9.837

9.806

8.450

9.871

Hennep

       

6.508

5.554

Verkopen

3.240

3.663

3.342

3.955

2.735

2.781

Vernietiging datadragers

574

804

782

413

450

1.151

Verwerking vuurwerk

836

1.213

1.805

1.500

1.500

1.338

Totaal omzet per productgroep

13.733

15.004

15.766

15.674

19.643

20.694

Saldo van baten en lasten (%)

0%

19%

0%

15%

0%

5%

             

Betalingstermijn facturen binnen 30 dagen

– 

– 

88%

92%

90%

91%

             

Gegrond aantal klachten DRZ<20%

       

< 20%

Zie toelichting

             

Uitvoering kwaliteitsprogramma

       

100%

90%

             

Klanttevredenheid

7,7

7,0

Baten-lastendienst RVOB

Suppletoire begroting 2012 (slotwet)

Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet

(x € 1000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

slotwetmutaties (+ of –)

Baten

     

Omzet moederdepartement

22.319

22.311

– 8

Omzet overige departementen

500

64

– 436

Omzet derden

950

2.038

1.088

Rentebaten

10

18

8

Vrijval voorzieningen

 

1.195

1.195

Bijzondere baten

 

15

15

Totaal baten

23.779

25.641

1.862

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

Personele kosten

16.358

14.661

– 1.697

• eigen personeel

16.158

14.014

– 2.144

• externe inhuur

200

647

447

Materiële kosten

6.812

5.519

– 1.293

• waarvan ICT

1.600

1.399

– 201

Afschrijvingskosten

     

Immaterieel

25

34

9

Materieel

472

380

– 92

Overige lasten

     

Dotaties voorzieningen

 

112

112

Rentelasten

15

17

2

Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

23.682

20.723

– 2.959

       

Saldo van baten en lasten

97

4.918

4.821

Toelichting baten (+ € 1,9 mln.)

Omzet overige departementen (– € 0,4 mln.)

Er zijn ten behoeve van Defensie en Rijksgebouwendienst minder taxaties verricht.

Omzet derden (+ € 1,1 mln.)

Voor bijvoorbeeld Orgaan Opvang Asielzoekers, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied zijn diverse declarabele taxatie- en verkoopwerkzaamheden verricht, waarmee in de begroting geen of in mindere mate rekening was gehouden. Ook waren er opbrengsten voor de ureninzet van tijdelijk beheer voor onder meer project Ede. Daarnaast is er wat betreft «overige opbrengsten» in verband met de ICT-dienstverlening aan Domeinen Roerende Zaken in 2012 € 0,2 mln. meer omzet gerealiseerd.

Vrijval voorzieningen (+ € 1,2 mln.)

In 2012 is vanuit de voorzieningen € 1,2 mln. ten gunste van het resultaat gebracht. De uitgangspunten van de destijds voorziene kosten, waaronder IT-kosten voor reorganisatie, zijn komen te vervallen.

Bijzondere baten (+ € 15.000)

De bijzondere baten hebben betrekking op boekwinst op verkoop van materiële vaste activa.

Toelichting lasten (– € 2,9 mln.)

Personele kosten (– € 1,7mln)

De lagere personele kosten zijn grotendeels het gevolg van een behoudend personeelsbeleid (met betrekking tot vacatures en variabele beloningen). Het personeelsbestand is ten opzichte van de eindstand 2011 met ruim 11 fte afgenomen. Hiernaast zijn de kosten voor uitzendkrachten en overig niet-vast personeel circa € 0,5 mln. lager dan geraamd.

Materiële kosten (– € 1,3 mln.)

(x € 1.000)

Materiële kosten – categorieën

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Automatisering

1.600

1.399

– 201

Huisvesting (incl. huren RGD)

2.793

2.757

– 36

Opleiding en wervingskosten

420

183

– 237

Reis- en verblijfkosten

644

629

– 15

Communicatie

325

178

– 147

Overig

1.030

373

– 657

Totaal

6.812

5.519

– 1.293

Dotaties voorzieningen (+ € 0,1 mln.)

Dit betreft compensatie aan medewerkers voor de deelname aan de Stichting Overlijdensfonds Financiën. Dit in verband met de overgang van het RVOB van het ministerie van Financiën naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Balans per 31 december 2012

(x € 1.000)

Omschrijving

Balans per 31-12-2012

Balans per 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

48

51

Materiële activa

   

– Grond en gebouwen

100

105

– Installaties en inventarissen

544

717

– Overige materiële vaste activa

125

54

Onderhanden werk grondexploitaties

103.181

164.553

Vordering op Ministerie van Financiën

70.700

 

Debiteuren

987

172

Nog te ontvangen

3.482

2.129

Liquide middelen

29.100

8.814

Totaal activa

208.267

176.595

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– Exploitatie reserve

1.234

1.234

– Risico reserve

6.606

2.964

– Onverdeeld resultaat

4.918

3.618

Voorzieningen

812

1.961

Leningen bij Ministerie van Financiën

170.538

161.968

Crediteuren

1

4

Nog te betalen

24.158

4.846

Totaal passiva

208.267

176.595

Toelichting

Ontwikkeling eigen vermogen

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf heeft in het boekjaar 2012 een netto-resultaat van € 4.918.144 geboekt. Het verschil tussen het toegestane eigen vermogen (5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar: € 1.200.921) en het aanwezige eigen vermogen, inclusief winst 2012 (€ 6.152.427) wordt uitgekeerd aan het moederdepartement. De afroming bedraagt € 4.951.506.

Voorzieningen (– € 1,2 mln.)

De uitgangspunten van de destijds voorziene kosten (€ 1,2 mln.), waaronder IT-kosten voor reorganisatie, zijn komen te vervallen.

(€ x 1.000.)
 

Stand

1-1-2012

Onttrekkingen

vrijval

Toevoegingen

Stand

31-12-2012

Personeel

1.611

66

845

112

812

Overige voorzieningen

350

 

350

 

0

Totaal

1.961

66

1.195

112

812

Baten-lastendienst RVOB

Suppletoire begroting 2012 (slotwet)

Kasstroomoverzicht per 31 december 2012: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet

(x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand Slotwet (=realisatie)

Mutatie (+ of –) slotwet

1

Rekening-courant RHB 1 januari 2012

5.038

8.814

3.776

2

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

394

15.725

15.331

3a

Totaal investeringen

– 139.474

– 3.948

135.526

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen

     

3

Totaal investeringskasstroom

– 139.474

– 3.948

135.526

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 483

– 3.643

– 3.160

4b

Eenmalige storting door moederdepartement

 

3.643

3.643

4c

Aflossingen op leningen

– 61

– 61

0

4d

Beroep op leenfaciliteit

139.000

8.570

– 130.430

4

Totaal financieringskasstroom

138.456

8.509

– 129.947

5

Rekening-courant RHB 31 december 2012 (1+2+3+4)

4.414

29.100

24.686

Toelichting

1. Rekening-courant RHB 1 januari 2012 (+ € 3,8 mln.)

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 was het uiteindelijk resultaat 2011 nog niet bekend. De afwijking is vooral veroorzaakt door de per saldo positieve mutatie in 2011.

2. Totaal operationele kasstroom (+ € 15,3 mln.)

Het verschil komt tot stand door enerzijds een hogere winst dan verwacht en anderzijds een hogere depositostand per 31-12-2012. Deze depositostand van € 20 mln. wordt verklaard door in 2012 vooruitontvangen bijdragen van Defensie en de gemeente Zaanstad voor het project Hembrugterrein.

3. Totaal investeringskasstroom (+ € 135,5 mln.)

De gerealiseerde investeringen zijn aanzienlijk lager dan begroot omdat de grondverwerving bij enkele projecten (nog) niet heeft plaatsgevonden.

4. Totaal financieringskasstroom (– € 129,9 mln.)

Doordat de winst over 2011 hoger was dan begroot, zijn de uitkering aan het moederdepartement en de storting door het moederdepartement ten behoeve van de risicoreserve voor geactiveerde ontwikkelingsprojecten navenant hoger. Daarnaast behoefde in 2012 voor enkele projecten geen beroep te worden gedaan op de leenfaciliteit omdat de grondverwerving (nog) niet heeft plaatsgevonden.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2012

Doelmatigheidsindicatoren RVOB

Kwantitatieve indicatoren

2008

2009

2010

2011

2012

Streef-waarde

Kostprijzen per product (x € 1.000)

           
 

Pacht

888

813

717

574

601

689

 

Huur

762

739

674

625

695

689

 

Erfpacht

794

662

556

513

494

583

 

Medegebruik/overig

345

383

396

417

449

371

 

Zakelijke lasten

362

317

364

375

263

371

 

Omzet per productgroep (x € 1.000)

           
 

Homogene producten

11.742

12.628

11.272

11.445

10.713

10.463

 

Heterogene producten

11.207

9.201

12.113

13.395

14.928

13.316

 

Totaal

22.949

21.829

23.385

24.840

25.641

23.779

 

Aandeel directe uren

52%

56%

61%

61%

62%

58%

 

Aantal directe uren voor medewerker in primair proces

1.148

1.246

1.289

1.350

1.391

1.270

 

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

227

238

232

228,5

217,3

257,1

 

Mate van kostendekkendheid

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

Saldo van baten en lasten (%)

4%

10%

5%

15%

19%

1%

 

Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)

92%

85%

95%

84%

92%

70%

 

Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld

92%

100%

83%

92%

100%

100%

Licence