Base description which applies to whole site

B2. ALGEMENE TOELICHTING

In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2012 (samenhangende met de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 39, strekt het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen.

Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoeringstechnische aspecten.

Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder melding gemaakt in de Voorlopige Rekening Defensiebegroting 2012.

In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2012 ontstaat samenvattend het volgende beeld:

Licence