Base description which applies to whole site

B1. LEESWIJZER

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2012 de begroting van de uitgaven voor 2012 met € 27,9 miljoen wordt verhoogd en dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2012 met een bedrag van € 20,0 miljoen wordt verhoogd. Met deze mutaties uit de slotwet 2012 leidt dit tot een uitgavenbudget van € 8066,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 433,6 miljoen. Het bedrag voor de in 2012 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 174,9 miljoen tot een bedrag van € 7.967,1 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Eén van de voornaamste oorzaken die het totaal van uitgavenbudget beïnvloeden, is de doorwerking van de per saldo hogere ontvangsten van € 20,0 miljoen, waaronder hogere HGIS-ontvangsten (Homogene groep Internationale Samenwerking) van € 2,8 miljoen en € 17,2 miljoen hogere overige ontvangsten bij de defensieonderdelen.

De totale eindejaarsmarge Defensie bedraagt € 106,0 miljoen.

Met de najaarsnota was € 33,7 miljoen voor het veteranenbeleid doorgeschoven naar 2013. In 2012 is het budget veteranenbeleid met € 20 miljoen overschreden. Dit komt enerzijds door het sneller afwikkelen van de claims en anderzijds door een groter aantal aanspraken op de claims. De overschrijding van het veteranenbudget werkt door in 2013 op het gereserveerde bedrag van € 33,7 miljoen, waardoor er in 2013 nog een bedrag resteert van € 13,7 miljoen.

Voor HGIS is de eindejaarsmarge vastgesteld op € 35,7 miljoen. Deze eindejaarsmarge is bepaald op basis van de beschikbare budgetten Najaarsnota en de uiteindelijke realisatie 2012.

De hogere verplichtingen van € 174,9 miljoen worden vooral veroorzaakt door investeringen op het gebied van groot materieel.

Toelichtingen

De mutaties in de slotwet hebben een niet-beleidsmatig karakter en ontstaan door het verloop van de realisatie.

Mutaties

Bij de beleidsartikelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht waarbij het totaal van de mutaties sluit op de slotwet zoals die is opgenomen in de tabel voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten.

Baten-lastendiensten

In de eerste en tweede suppletoire begroting 2012 zijn bij de baten-lastendiensten geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de stand ten tijde van de tweede suppletoire begroting en de uiteindelijke realisatie is daarom gelijk aan het verschil tussen het niveau van de begroting en de eindrealisatie. Hiervoor geeft het jaarverslag een toelichting.

Licence