Base description which applies to whole site

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht.

De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting 2012 van Infrastructuur en Milieu (XII) bij beleidsartikelen 32 «Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit» en 34 «Sterke netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid».

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van de budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)

14. Regionaal/lokale infra

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

98 661

385 712

215 471

236 088

234 120

98 701

214 923

Uitgaven

266 337

311 857

329 348

268 298

329 946

169 543

248 602

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

156 053

266 252

187 266

140 607

120 653

61 919

34 235

14.01.01 Verkenningen

             

14.01.02 Planst. Progr. Reg/lok

668

45 430

888

48 700

35 890

1 000

0

14.01.03 Realistieprogr reg/lok

155 385

220 822

186 377

91 907

84 763

60 919

34 235

14.02 Regionale Mob. Fondsen

50 576

25 959

41 291

30 257

12 749

   

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

59 708

19 646

100 791

97 434

196 544

107 624

214 367

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

7 885

19 612

31 182

28 591

127 644

38 801

136 392

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen

51 823

0

51 968

51 968

51 968

51 968

59 043

14.03.03 RSP – ZZL: REP

0

34

17 641

16 875

16 932

16 855

18 932

Ontvangsten

             

14.09 Ontv. Reg./lokale infra

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Deze tabel geeft voor het jaar 2012 per artikelonderdeel de programmamiddelen weer en maakt de mate van budgetflexibiliteit inzichtelijk door middel van vijf categorieën. De verhoudingen binnen de artikelonderdelen worden zowel procentueel als nominaal gepresenteerd.

Toelichting:

14.01 Grote regionale/lokale projecten.

Dit betreft bijdragen tbv grote regionale/lokale projecten waarvoor overeenkomsten met lagere overheden zijn afgesloten. Deze bedragen zijn grotendeels al juridisch verplicht.

14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen

Dit betreft bijdragen aan regionale mobiliteitsfondsen waarvoor overeenkomsten met lagere overheden zijn afgesloten.

14.03 RSP-ZZL: Rijksbijdrage.

Voor de inzet van deze middelen is een convenant met het Noorden afgesloten en derhalve zijn deze middelen bestuurlijk gebonden, voor zover nog niet juridisch verplicht.

14.01 Grote regionale/lokale projecten

Motivering

Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden in de BDU (respectievelijk € 112,5 mln. en € 225 mln.) en moet het project passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord onder de begroting 2012 van Infrastructuur en Milieu (XII) bij beleidsartikel 34.

Verkenningen

Producten

Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing al dan niet opgenomen in het planstudieprogramma.

Planstudieprogramma regionaal/lokaal

Van een project dat in de planstudietabel is opgenomen worden de kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor de rijksbijdrage aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5 mln. resp. € 225 mln.).

Wijzigingen in het planstudieprogramma:

  • Rijngouwelijn West van planstudie naar realisatieprogramma.

Nieuw in het planstudieprogramma:

  • Tram Utrecht Centraal – de Uithof. Voor deze tram is door de minister een bijdrage van € 110 mln. gereserveerd. Er moet nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De uitvoering loopt van 2012 t/m 2015.

Realisatieprogramma regionaal/lokaal

Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten die door derden worden aangelegd.

Wijzigingen in het realisatieprogramma:

Tilburg Noordwesttangent wordt in 2011 opgeleverd i.p.v. 2010. Oorzaak is de latere oplevering van de kruising met het kanaal.

Projectoverzicht bij 14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planstudie

Bedrag in € mln

Raming kosten

Budget

Planning

Uitvoering

Projectomschrijving

min.

max.

taakstellend

2011

2012

2013

2014

2015

2016

periode

CATEGORIE 1 (voor tracébesluit)

                   

Projecten Zuidvleugel

                   

Haaglanden/Den Haag, R'damsebaan (vh. Trekvliettracé)

 

450

228

pb

uo

       

2014–2018

A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

   

109

pb

uo

       

2011–2015

RijnGouwelijn West

   

46

           

2012–2015

Projecten Utrecht

                   

Utrecht Tram CS–De Uithof

   

110

           

2013–2018

Projecten Brabant

                   

Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-str.)

 

815

259

pb

uo

       

2015–2018

                     

CATEGORIE 2

                   

Projecten Nationaal

                   

Projecten in voorbereiding

   

variabel

           

2010 ev

Legenda

Pb projectbesluit

Uo uitvoeringsopdracht

Projectoverzicht bij 14.01.03 Regionale/lokale infrastructuur; realisatie

 

Totaal

Budget in € mln

         

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

later

huidig

vorig

CATEGORIE 0

                       

Projecten Noordwest-Nederland

                       

Noord/Zuidlijn Noord-WTC1

1 173

1 168

799

93

44

37

85

61

34

20

2017

2017

N201

178

178

128

32

18

         

2012

2012

Projecten Zuidvleugel

                       

Rijn Gouwelijn Oost

151

149

0

72

42

31

     

6

2015

2015

Den Haag Internationale stad, Scheveningen Boulevard

6

11

2

4

           

2013

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

                       

en aanlanding)2

890

888

836

2

52

         

2006,

2010/13

2006,

2009/12

Beneluxmetro (excl. Bodemsanering)3

660

660

658

2

               

Projecten Brabant

                       

Tilburg Noordwesttangent

0

5

               

2012

2010

Projecten Oost-Nederland

                       

Nijmegen 2e stadsbrug

71

71

0

16

31

24

       

2013

2013

Totaal categorie 0

3 129

3 131

 2 423

222

186

92

85

61

34

26

   

Begroting (IF 14.01.03 )

     

222

186

92

85

61

34

     
1

Deels investeringsimpuls 1998

2

Mijlpaal 2013 betreft aanlanding metro Den Haag CS

3

Deels investeringsimpuls 1994

14.02 Regionale mobiliteitsfondsen

Motivering

Over heel Nederland worden verschillende Regionale Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de volgende impulsen:

  • Bereikbaarheidsoffensief Randstad.

  • Amendement Dijsselbloem.

  • Amendement Van der Staaij.

  • Regionale bereikbaarheid (Kwartje van Kok).

  • Amendement Van Hijum.

  • Quick wins NWA eerste en tweede tranche.

  • Tunnel Sluiskil.

Rijksbijdrage

Producten

De rijksmiddelen in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR; inclusief de terugsluisopbrengsten), de amendementen Dijsselbloem, Van der Staaij en Van Hijum, Regionale bereikbaarheid en Quick wins NWA zijn volledig uitgekeerd. In het kader van Tunnel Sluiskil worden ook in 2012 rijksmiddelen beschikbaar gesteld.

Tunnel Sluiskil

Op 18 mei 2009 is de bestuursovereenkomst inzake een tunnel bij Sluiskil getekend. In overleg met de provincie Zeeland is besloten om de IenM-bijdrage via het (her)opgerichte Regionaal Mobiliteitsfonds Zeeland te laten verlopen. Het totaal van € 135 mln komt beschikbaar in 2010–2014.

14.03 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid

Motivering

Betreft het RSP-convenant Rijk–regio (TK 2007–2008, 27 658, nr. 43)

Het pakket omvat een ruimtelijk-economisch programma (REP) en projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds).

Producten

In totaal gaat het om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten. De rijksbijdrage voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 is inclusief € 200 mln. uit het MIRT.

In 2009 is het Regionaal Mobiliteitsfonds Regiospecifiek Pakket (RMf RSP) opgericht voor Noord-Nederland. De instelling van het RMf RSP volgt uit het Convenant RSP Zuiderzeelijn d.d. 23 juni 2008. Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen3. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het rijk en € 470 miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die in principe kunnen worden gerealiseerd vóór 2020.

Binnen het REP wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel en een regionaal deel. Voor het rijksdeel, onder regie van EL&I, wordt € 150 mln. van de rijksbijdrage ingezet. In 2009 is dit deel van het budget overgeheveld naar de begroting van EL&I i.v.m. het ontbreken van een deugdelijke betaaltitel bij IenM. Voor het regionaal deel, onder regie van de regio, wordt € 250 mln. ingezet (€ 150 mln. Rijk + € 100 mln. regio).

De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-regio (TK 2008–2009, 31 700 A, nr. 19).

Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd met een voortgangsrapportage (in het najaar).

Project overzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 

Totaal

Budget in € mln

Projectomschrijving

Kosten

Totaal rijk

t/m 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016–2020

Totaal regio1

Projecten Noord-Nederland

                   

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten2 3

1 415

572

8

19

31

28

128

39

319

200

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

 

524

52

0

52

52

52

52

264

370

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

 

162

0

0

18

17

17

17

93

100

Begroting (IF 14.03)

 

1 258

60

19

101

97

197

108

676

670

Overige afspraken

                   

LMCA Spoor: spoordriehoek4

 

166

           

166

 

Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland

 

1 423

60

19

101

97

197

108

842

 
1

Bijdrage regio zijn op prijspeil 2007.

2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol–Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

3

De bijdragen zijn kasbedragen, prijspeil 2007 en all in (inclusief BTW, Voorbereiding en Toezicht, Onvoorzien en Risico's).

Licence