Base description which applies to whole site

Artikel 14. Regionaal, lokale infrastructuur

Omschrijving van de samenhang met beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale en lokale infrastructuur verantwoord. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in het Jaarverslag 2012 van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII) bij de beleidsartikelen 3 Wegen en Verkeersveiligheid en 4 Openbaar Vervoer en Spoor.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

14. Regionaal/lokale infra

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Verplichtingen

122.439

193.203

98.661

164.588

65.062

215.471

– 150.409

1

Uitgaven

285.713

182.976

266.337

338.572

238.852

329.348

– 90.496

 

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

175.516

141.849

156.053

138.107

142.033

187.266

– 45.233

 

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

0

0

 

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

591

1.089

668

69

0

888

– 888

2

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

174.925

140.760

155.385

138.038

142.033

186.378

– 44.345

3

14.02 Regionale Mob. Fondsen

110.197

40.591

50.576

30.592

41.580

41.291

289

 

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

0

536

59.708

169.873

55.239

100.791

– 45.552

 

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

 

536

7.885

9.873

2.539

31.182

– 28.643

4

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

 

0

51.823

160.000

52.700

51.968

732

 

14.03.03 RSP – ZZL: REP

 

0

0

0

0

17.641

– 17.641

5

14.09 Ontvangsten

29.000

0

0

0

0

0

0

 

Toelichting

Ad 1) In 2012 zijn minder verplichtingen aangegaan dan in de Begroting 2012 voorzien. Dit heeft meerdere oorzaken.

 • a. 14.01.02 Planstudieprojecten regionaal/lokaal

  Voor de Parallelstructuur Gouweknoop en RijnGouwelijn Oost zijn geen verplichtingen aangegaan omdat de subsidieaanvragen niet in 2012 zijn ingediend. Behalve een overboeking naar de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) ten behoeve van Fietsroutes woon-werkverkeer en een overboeking naar HXII voor de campagne «Heel Nederland fietst» zijn er geen verder geen verplichtingen aangegaan ten laste van het budget voor de MobiliteitsAanpak (Amendement Roefs/Koopmans).

 • b. 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen

  Op dit begrotingsartikel is een verplichtingenoverschot van € 45 miljoen ontstaan, omdat het Mobiliteitsfonds van de provincie Zeeland al eerder volledig als verplichting is vastgelegd.

 • c. 14.03 Regio Specifiek Pakket – Zuiderzeelijn (RSP-ZZL): Pakket Bereikbaarheid

  Ten opzichte van de begroting 2012 zijn er lagere verplichtingen van € 75 miljoen. Dat wordt veroorzaakt doordat ruim € 43 miljoen is overgeboekt naar het Gemeentefonds, het Provinciefonds en het BTW-Compensatiefonds.

  Het restant is ontstaan doordat in voorgaande jaren wijzigingen zijn aangebracht in het kasritme van RSP-ZZL: regionale bereikbaarheids (RB-)projecten. Deze aanpassing is begrotingstechnisch wel in de uitgaven doorgevoerd maar abusievelijk niet in de verplichtingenbudgetten waardoor het verplichtingenbudget in 2012 te hoog was. Het verplichtingenbudget zal worden aangepast aan de behoeften voor 2013 en verder

Ad 2) Planstudieprogramma Regionaal/Lokaal. In 2012 zijn er geen uitgaven verricht voor planstudies; er liepen geen studies meer uit voorgaande jaren en er zijn geen nieuwe studies gestart.

Ad 3) Realisatieprogramma Regionaal/Lokaal. In 2012 is voor de projecten Noord/Zuidlijn en Nijmegen 2e Stadsbrug meer uitgegeven dan voorzien door voorspoedige voortgang van deze projecten. Voor de projecten N201, RijnGouwelijn Oost en Randstadrail zijn juist minder betalingen verricht. Per saldo heeft dit tot een lagere realisatie geleid dan voorzien.

Ad 4) RSP–ZZL, concrete bereikbaarheidsprojecten. Na toevoeging van de voordelige saldi 2011 en verwerking van de verwachte saldi bij Najaarsnota 2012 is € 24,1 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds, € 16,4 miljoen naar het Gemeentefonds en € 2,8 miljoen naar het BTW-Compensatiefonds. Dit is niet zichtbaar als zijnde realisatie bij IenM. Het resterende voordelige saldo 2012 ad € 1,5 miljoen wordt toegevoegd aan 2013.

Ad 5) RSP–ZZL, Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De REP-middelen worden via het Provinciefonds uitgekeerd. Dit maakt dat de begroting van IenM geen realisatie laat zien.

Projectoverzichten

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 miljoen.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerp begroting

Realisatie

 

Toelichting

Oplevering

 
     

Verschil

 

Begroting

Realisatie

 

(1)

(5)

       

Uitgaven

186

142

– 44

     

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

44

77

33

1

2017

2017

N201

18

12

– 6

2

2012

2013

Rijn Gouwelijn Oost (HOV Zuid Holland Noord)

42

 

– 42

3

2015

2018

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding)

52

 

– 52

4

2008, 2010/13

2014

Beneluxmetro (excl.Bodemsanering)

0

2

2

5

   

Startstation Erasmuslijn

           

Nijmegen 2e stadsbrug

31

51

20

6

2013

2013

Afronding

– 1

1

     

Toelichting

Ad 1) Noord/Zuidlijn. Voor de Noord/Zuidlijn is in 2012 meer uitgegeven dan begroot. Dit doordat de laatste fase van het boren voorspoediger is verlopen dan gepland, waardoor mijlpalen die voor 2013 gepland stonden reeds in 2012 zijn behaald. Aan deze mijlpalen waren betalingen gekoppeld.

Ad 2) N201. Door een wijziging in de planning schuiven betalingen door naar 2013. Dit komt doordat de grond van Chipshol via een onteigeningsprocedure moet worden verkregen (Boerenlandvariant) Op basis van de laatste voortgangsberichten vanuit de provincie Noord-Holland over de aanleg van de parallelstructuren langs de A4 zijn de subsidiemijlpalen niet gehaald.

Ad 3) RijnGouwelijn Oost. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt door herziene plannen voor de RijnGouwelijn (RGL). Voor het HOV net Zuid-Holland Noord is door de provincie Zuid-Holland een geheel nieuw plan ontwikkeld dat de eerdere plannen voor de RGL Oost en West vervangt. De rijksbijdrage voor het HOV net is, samen met de bijdrage voor de Rijnlandroute, opgenomen in het gebiedsbudget waarmee de provincie beide projecten gaat (mede)financieren. Over het gebiedsbudget heeft de Minister afspraken gemaakt met van de provincie.

Ad 4) Randstadrail (incl voorbereidingskosten en aanlanding). Er kunnen geen betalingen worden verricht omdat de gemeente Den Haag eerst een besluit moet nemen of de aansluiting op Den Haag Centraal noodzakelijk is.

Ad 5) Beneluxmetro (excl. bodemsanering). Eindafrekening is pas in 2012 uitgevoerd in plaats van in 2011 omdat de laatste werkzaamheden pas in 2012 konden worden afgerond.

Ad 6) Nijmegen 2e Stadsbrug. Door de snellere realisatie van het project Nijmegen 2e Stadsbrug zijn betalingen die voor 2013 waren geraamd al in 2012 verricht.

Planstudie Reg/lok IF 14.01.02

Projectomschrijving

Begroting 2012

Realisatie 2012

 

CATEGORIE 1 (voor tracébesluit)

     

Projecten Zuidvleugel

     

Haaglanden/Den Haag Rotterdamsebaan (vh Trekvliettracé)

2014–2018

2016–2020/2022

1

A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

2011–2015

2013–2019/2021

2

RijnGouwelijn West

2012–2015

2014–2018

3

       

Projecten Utrecht

     

Utrecht CS-De Uithof

2013–2018

2013–2018

 
       

Projecten Brabant

     

Eindhoven/Helmond, voltooiing verkeersruit (T-structuur)

2015–2018

2016–2019/2021

4

       

CATEGORIE 2

     

Projecten Nationaal

     

Projecten in voorbereiding

2012 ev

na 2012

4

Toelichting

Ad 1) Haaglanden/Den Haag Rotterdamsebaan (vh Trekvliettracé). Vertraging door langere voorbereidingstijd van de stadsregio Haaglanden.

Ad 2) A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop. Vertraging door langere voorbereidingstijd van de provincie Zuid-Holland.

Ad 3) RijnGouwelijn West. Vertraging door gewijzigde plannen en langere voorbereidingstijd van de provincie Zuid-Holland.

Ad 4) Eindhoven/Helmond voltooiing verkeersruit (T-structuur). Vertraging door langere voorbereidingstijd van de provincie Noord-Brabant en Stadsregio Eindhoven (SRE).

14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

Artikelonderdeel

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Bedragen in € miljoen

       
 

Begroting

Realisatie

Verschil Toelichting

 

Concrete bereikbaarheidsprojecten

31

3

– 28

Begroting IF 14.03.01

31

3

– 28

1

Regionaal Mobiliteitsfonds

52

52

0

Begroting IF 14.03.02

52

52

0

Ruimtelijk Economisch Programma

18

0

– 18

Begroting IF 14.03.03

18

0

– 18

2

Toelichting

Ad 1) Concrete bereikbaarheidsprojecten. Na toevoeging van de voordelige saldi 2011 en verwerking van de verwachte saldi bij Najaarsnota 2012 is € 24,1 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds, € 16,4 miljoen naar het Gemeentefonds en € 2,8 miljoen naar het BTW-Compensatiefonds. Dit is niet zichtbaar als zijnde realisatie bij IenM. Het resterende voordelige saldo 2012 ad € 1,5 miljoen wordt toegevoegd aan 2013.

Ad 2) Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De REP-middelen worden via het Provinciefonds uitgekeerd. Dit maakt dat de begroting van IenM geen realisatie laat zien.

Licence