Base description which applies to whole site

Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven geraamd die niet via de Dienst van het Koninklijk Huis lopen, maar wel deel uitmaken van de uitgaven die functioneel samenhangen met het koningschap. Het gaat om de uitgaven in het kader van de voorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst), het Militaire Huis als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en de uitgaven van het Kabinet der Koningin. Deze uitgaven ontstaan (en worden betaald) onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende minister. De uitgaven worden primair geraamd en verantwoord ten laste van de desbetreffende begrotingen en zullen vervolgens door de minister (rechtstreeks) worden doorbelast aan deze begroting, die daarvoor een raming bevat (en daar tegenover ontstaat dan een ontvangstenraming op de desbetreffende begroting).

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2011

 

5 608

5 542

5 546

5 546

5 546

 
               

Mutatie eerste suppletoire begroting 2010

 

63

         

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie

           

5 546

2. Loon-en prijsbijstelling

 

55

55

55

55

55

54

3. Incidentele bijstelling RVD

 

350

         

4. Toedeling taakstelling KdK

       

– 53

– 53

– 71

Stand ontwerpbegroting 2012

5 730

6 076

5 597

5 601

5 548

5 548

5 529

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2011

 

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

               

Stand ontwerpbegroting 2012

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel. Het begrotingsartikel bestaat uit een personele en een materiële component.

Het jaar 2011 wordt ook weergeven omdat in dat jaar sprake is van incidentele extra uitgaven. Het betreft uitgaven ten behoeve van het jaaroverzicht van het koninklijk huis dat over 2010 voor het eerst is gemaakt ter grootte van € 50 000. Bij de aanbieding van het jaaroverzicht over 2010 aan de Tweede Kamer is reeds gemeld dat vanaf 2012 het jaaroverzicht structureel zal worden gefinancierd binnen het beschikbare begrotingsbedrag van artikel 2 van de begroting van de Koning.

Daarnaast wordt de website over het koninklijk huis na 6 jaar vervangen door een nieuwe site. De incidentele kosten voor 2011 worden thans geraamd op € 160 000. Zodra deze site gereed is zullen de structurele uitgaven binnen het beschikbare bedrag van artikel 3 van deze begroting worden gedekt. Tevens zijn er extra uitgaven van € 80 000 voor het maken van foto’s en video’s ten behoeve van de website. Tot slot is besloten om een selectie van oude video’s over het koninklijk huis voor de nieuwe site webrichtlijnenproof te maken hetgeen gepaard gaat met extra uitgaven van € 60 000.

De dekking van al deze incidentele uitgaven vindt plaats binnen de uitgaven van de AZ-begroting; deze wordt dus ter compensatie incidenteel verlaagd, zodat per saldo de rijksbegroting als geheel niet omhoog gaat.

Raming over 2011 en 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2011

2012

Doorbelaste personele uitgaven

3 837

3 787

Doorbelaste materiële uitgaven

2 239

1 810

Totaal

6 076

5 597

w.v. RVD

1 790

1 375

w.v. Militaire Huis

1 855

1 850

w.v. Kabinet der Koningin

2 431

2 372

De personele en materiële uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hebben betrekking op de communicatie over en de begeleiding van publieke optredens van de Koningin, de Prins van Oranje en zijn echtgenote. Bij de communicatie over deze, en eventueel overige, leden van het koninklijk huis wordt zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen tijdige en feitelijke voorlichting enerzijds en bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds. De personeelsinzet voor de uitvoering van deze activiteiten bedraagt 11,6 fte.

Het Militaire Huis is een integraal onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en is belast met het (mede) organiseren van evenementen voor en begeleiding van de Koning en de leden van het koninklijk huis. Ook onderhoudt het Militaire Huis de niet-politieke contacten tussen het koninklijk huis en het Ministerie van Defensie en is het verantwoordelijk voor het militaire ceremonieel aan het hof. De personeelsinzet betreft 16 fte.

Het Kabinet der Koningin heeft tot taak de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken te ondersteunen inzake:

  • a. het verkeer tussen de Koning en de overige leden van de regering;

  • b. contacten met andere organen van de overheid, ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Koning;

  • c. verzoekschriften aan de Koning;

  • d. de zorg voor het registreren, bewaren en overdragen van wetten, koninklijke besluiten en andere staatsstukken.

De personele inzet voor de uitvoering van deze taken bedraagt 26 fte.

Licence