Base description which applies to whole site

Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

In deze begroting zijn de besparingen die met ingang van de begroting 2011 zijn doorgevoerd, gecontinueerd. Deze hadden o.a. betrekking op de versobering van de vliegregeling en de vergoeding voor de paleizen. Deze besparingen, structureel ruim 1,1 miljoen, waren het resultaat van de eerder gemaakte toezegging om de begroting van de Koning kritisch te bezien in het kader van de Voorjaarsnota 2010 (Kamerstuk 32 395 I, nr.2).

Begrotingsartikel twee bevat de functionele uitgaven die te relateren zijn aan de uitoefening van het koningschap en die op declaratiebasis door de Dienst van het Koninklijk Huis namens de Koning worden ingediend bij de minister-president en ten laste van deze begroting worden betaald. Het begrotingsartikel bestaat uit een personele en een materiële component en overige specifieke uitgaven met in het bijzonder de uitgaven voor de inzet van luchtvaartuigen, het onderhoud van de Groene Draeck en de uitgaven voor de reis- en verblijfkosten die samenhangen met bezoeken aan het Caribische deel van het koninkrijk.

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2011

 

26 407

26 355

26 355

26 355

26 355

 
               

Mutatie eerste suppletoire begroting 2011

 

328

327

327

327

327

327

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie

           

26 355

Stand ontwerpbegroting 2012

26 818

26 735

26 682

26 682

26 682

26 682

26 682

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2011

 

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

               

Mutatie eerste suppletoire begroting 2011

 

823

         

Stand ontwerpbegroting 2011

116

823

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

De personele en materiële uitgaven worden door de Dienst van het Koninklijk Huis verricht en vervolgens in rekening gebracht bij deze begroting. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel.

Raming over 2012 (bedragen x € 1 000)

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

17 631

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

7 817

Uitgaven voor luchtvaartuigen

1 107

Onderhoud Groene Draeck

47

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

80

Totaal

26 682

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

Deze personeelsuitgaven hebben betrekking op 260 fte; dit is exclusief 17 post-actieven. Tevens is dit exclusief de personeelsleden die worden betaald uit de B-component.

De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o.a. departement van de hofmaarschalk, koninklijk huisarchief, koninklijk staldepartement (chauffeurs/monteurs, koetsiers en onderhoudspersoneel) en de personeelsinzet voor de facilitaire functies voor de in de Wet financieel statuut van het koninklijk huis aangewezen paleizen (paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam).

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

De materiële uitgaven hebben betrekking op uitgaven voor de instandhouding van het rijtuigenpark (auto’s, paarden en rijtuigen) en voor de gebruikskosten voor de eerder genoemde paleizen (inclusief de verwarming en verlichting voor de drie hiervoor genoemde locaties). Daarnaast bevatten zij de uitgaven voor telecommunicatie, accountantscontrole, advisering en de uitgaven van facilitaire aard zoals voor bureauvoorzieningen. Tot slot bevat het een tegemoetkoming in de infrastructuurkosten van Kroondomein Het Loo.

Uitgaven voor luchtvaartuigen

De hier begrote uitgaven voor luchtvaartuigen (met uitzondering van staatsbezoeken en werkbezoeken aan het Caribische deel van het koninkrijk) betreffen de uitgaven voor vliegkosten van de Koning alsmede de uitgaven voor privé-vliegkosten (m.u.v. die van de Koning en echtgenote, die altijd in het kader van het openbaar belang zijn) beperkt tot de zogenaamde uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis krachtens de Wet financieel statuut van het koninklijk huis (te weten de toekomstige Koning, de afgetreden Koning en echtgenoten)1 tot aan het maximum van de franchise2. Het betreft zowel de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in het beheer bij het Rijk alsmede civiele inhuur.

Op grond van de ministeriële regeling «Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht», kunnen de zogenaamde uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis gebruik maken van het regeringsvliegtuig. Indien het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is of niet aan de gebruikseisen voldoet, kan een beroep worden gedaan op luchtvaartuigen in beheer van het Ministerie van Defensie. Indien zowel het regeringsvliegtuig als de luchtvaartuigen van Defensie niet beschikbaar zijn, draagt de vluchtcoördinator zorg voor civiele inhuur3.

Het bedrag voor de post inzet regeringsvliegtuig voor het jaar 2012 bestaat uit een inschatting van de Dienst van het Koninklijk Huis van het aantal vlieguren van het regeringsvliegtuig in het kader van het openbaar belang (geraamd op 60 uur) en het maximale aantal vlieguren van dit vliegtuig dat voor privévluchten ter beschikking wordt gesteld (25 uur). Het totaal aantal vlieguren wordt vermenigvuldigd met het tarief dat is vastgesteld voor het regeringsvliegtuig.

Het bedrag voor de gebruikmaking van Defensie luchtvaartuigen is gebaseerd op een inschatting van de Dienst van het Koninklijk Huis van het aantal vlieguren in het kader van het openbaar belang (geraamd op 65 uur) en het maximale aantal vlieguren dat voor Defensie luchtvaartuigen voor privévluchten ter beschikking wordt gesteld (47,5 uur). Het vervoer wordt uitgevoerd met de Gulfstream en de Alouette helikopter. Het totaal aantal vlieguren per luchtvaartuig wordt vermenigvuldigd met het tarief dat is vastgesteld voor de specifieke toestellen. Deze tarieven worden gehanteerd bij de doorbelasting van de inzet van de luchtvaartuigen aan gebruikers.

Raming 2012 (bedragen in euro's)

Openbaar belang

Uren

Tarief

Bedrag

Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)

60

€ 4 936

€ 296 160

Vastvleugelige inzet (Gulfstream)

15

€ 2 357

€ 35 355

Helikopterinzet (Alouette)

50

€ 2 491

€ 124 550

Inhuur civiele luchtvaartuigen

   

€ 335 000

Subtotaal

   

€ 791 065

Privé

Uren

Tarief

Bedrag

Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)

25

€ 4 936

€ 123 400

Vastvleugelige inzet (Gulfstream)

32,5

€ 2 357

€ 76 603

Helikopterinzet (Alouette)

15

€ 2 491

€ 37 365

Inhuur civiele luchtvaartuigen

   

€ 78 411

Sub totaal

   

€ 315 779

       

Totaal

   

€ 1 106 844

Groene Draeck

De Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan de toenmalige kroonprinses geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid mede het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk. Het bedrag dat hiermee samenhangt wordt daarom op deze begroting toegelicht.

De kosten van het reguliere onderhoud aan de Groene Draeck zijn begroot op € 47 000 per jaar en bestaan uit de geraamde kosten van het aantal uren dat door het Marinebedrijf aan onderhoud wordt besteed, de kosten van het benodigde materiaal en voor de rest uit een raming van uit te besteden werkzaamheden.

Bezoeken aan het Caribische deel van het koninkrijk

De uitgaven die samenhangen met bezoeken aan het Caribische deel van het koninkrijk in de vorm van reis- en verblijfkosten (inclusief de vliegkosten) vormen ook een deel van de uitgaven die binnen dit begrotingsartikel worden geraamd. Indien er in een jaar geen werkbezoek plaatsvindt, zullen deze middelen vrijvallen en in een jaar dat er wel een werkbezoek zal worden afgelegd, zullen de uitgaven in dat jaar via een suppletoire begroting eventueel worden bijgesteld.

1

Indien een lid van het koninklijk huis namens de Koning een (representatieve) verplichting uitvoert waartoe vervoerskosten moeten worden gemaakt, worden de kosten van dat vervoer gedragen door de Staat respectievelijk wordt door de Staat voor vervoer gezorgd.

2

Privé-vliegkosten van de zogenaamde uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis (met uitzondering van het staatshoofd) boven de franchise worden aan de gebruiker doorbelast en komen derhalve niet ten laste van deze begroting.

3

Betreft de inhuur van commerciële luchtvaartuigen.

Licence