Base description which applies to whole site

3.2 RVOB

De hoofddoelstelling van RVOB/Directie Vastgoed is het doelmatig in gebruik geven van rijksvastgoed en het doelmatig verkopen van overtollig rijksvastgoed. RVOB/Directie Ontwikkeling is de ontwikkelpoot van het RVOB en opereert namens het Rijk bij de planvorming van complexe ruimtelijke projecten.

Meerjarige apparaatbegroting van baten en lasten (Bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

22 595

22 004

22 319

21 783

20 998

20 353

20 303

Opbrengst derden

771

1 200

1 450

1 450

1 450

1 450

1 450

Rentebaten

19

10

10

10

10

10

10

Totale baten

23 385

23 214

23 779

23 243

22 458

21 813

21 763

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

Personele kosten

15 667

16 289

16 358

15 918

15 603

15 543

15 478

– waarvan eigen personeel

15 302

16 089

16 158

15 718

15 403

15 343

15 278

– waarvan externe inhuur

365

200

200

200

200

200

200

Materiële kosten

5 210

6 044

6 812

6 712

6 262

5 712

5 712

– waarvan ICT

916

1 400

1 600

1 500

1 400

1 200

1 200

               

Overige lasten

             

– Rentelasten

16

6

15

21

13

5

1

– Afschrijvingskosten

375

392

497

536

545

519

458

– Dotaties voorzieningen

1 002

           

Totale lasten

22 270

22 731

23 682

23 187

22 423

21 779

21 649

               

Saldo van baten en lasten

1 115

483

97

57

36

35

115

In de meerjarige apparaatbegroting is de taakstelling van het kabinet Rutte verwerkt. Ter invulling van de taakstelling worden (met name) de personele kosten verminderd: de definitieve besluitvorming hierover zal voor het einde van 2011 plaatsvinden.

Toelichting op de baten en lasten

Opbrengst moederdepartement (€ 22,3 mln.)

De opbrengsten in 2012 zijn als volgt te verdelen naar de diverse producten:

Producten

Omzetbedrag (x € 1 000)

Erfpacht

1 055

Huur

3 457

Pacht

1 895

Medegebruik

1 524

Behandelen zakelijke lasten

1 407

Onbeheerde nalatenschappen

840

Bodemmaterialen

352

Beheerstaken in eigen beheer

1 074

Verkopen

6 640

Aankopen

59

Taxatie & Advies

1 231

Projectopdrachten gebiedsontwikkeling

690

Business cases gebiedsontwikkeling

1 748

Adviezen over ontwikkelmogelijkheden

347

Totaal

22 319

Opbrengsten derden (€ 1,5 mln.)

De betreffende opbrengsten zijn te verdelen naar drie afnemerscategorieën:

 • Opbrengsten Domeinen Roerende Zaken (DRZ) i.v.m. ICT-dienstverlening (€ 750 000).

 • Opbrengsten taxaties ten behoeve van Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en Defensie (€ 500 000).

 • Opbrengst activiteiten in verband met Onbeheerde nalatenschappen (€ 200 000).

Rentebaten (€ 0,01 mln.)

De rentebaten zijn berekend op basis van een rentevoet van 1 %.

Personeel (€ 16,4 mln.)

De personele kosten 2012 zijn opgebouwd uit 2 componenten:

 • Eigen personeel (€ 16,2 mln.) betrekking hebbende op 236 fte’s (de te verwachten bezetting 2012). De gehanteerde gemiddelde prijs per fte bedraagt circa € 69 000;

 • Externe inhuur (€ 0,2 mln.).

Materieel (€ 6,8 mln.)

De materiële kosten 2012 zijn onder te verdelen in onderstaande categorieën.

Materiële kosten – categorieën

Bedrag (x € 1 000)

ICT

1 600

Huren

2 293

Huisvesting

500

Opleiding- en wervingskosten

420

Reis- en verblijfkosten

644

Communicatie

325

Landsadvocaat

400

Overig

630

Totaal

6 812

ICT (€ 1,6 mln.)

In de ICT-kosten van de jaren 2012 t/m 2014 is rekening gehouden met het digitaliseren van de archieven.

Huren (€ 2,3 mln.)

Door een gewijzigde interne verrekeningsmethodiek binnen het ministerie van Financiën stijgt de huur die het RVOB verschuldigd is aan het moederdepartement.

Rentelasten (€ 0,015 mln.)

De rentelasten vloeien voort uit rente- en aflossingsdragend vermogen (gebruik leenfaciliteit). De daadwerkelijke rentepercentages zijn afhankelijk van het startjaar en de looptijden van de leningen. Het gemiddeld gehanteerd rentepercentage bedraagt 4 %.

Afschrijvingskosten (€ 0,5 mln.)

De afschrijvingskosten zijn bepaald op basis van de huidige investeringsvoorraad en de te verwachten (vervangings)investeringen. In onderstaande tabel zijn de betreffende afschrijvingskosten uitgesplitst naar activagroep. Tevens is hierbij de gehanteerde (totale) afschrijvingstermijn vermeld.

Activagroepen

afschrijvingstermijnen

Bedrag (x € 1 000)

Verbouwingen

10 jaar

2

Meubilair

10 jaar

32

Kantoormachines

5 jaar

5

ICT

3 jaar

422

Telecommunicatie apparatuur

7 jaar

17

Voertuigen

4 jaar

19

Totaal

 

497

Saldo van baten en lasten (€ 0,1 mln.)

Uitgaande van het maximaal eigen vermogen op 31 december 2011 (5% regeling) zal het saldo van baten en lasten worden afgedragen aan de eigenaar (Begroting IXB).

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening courant RHB 1/1

4 234

5 119

5 038

4 414

4 048

3 881

3 808

               

2. Totaal operationele kasstroom

– 4 915

614

394

392

580

553

572

               

3a. -/- Totaal investeringen

– 150 148

– 24 425

– 139 474

– 441

– 369

– 269

– 350

3b +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen

6

           

3. Totaal investeringskasstroom

– 150 142

– 24 425

– 139 474

– 441

– 369

– 269

– 350

               

4a. -/- Eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 1 963

– 113

– 483

– 97

– 56

– 35

– 34

4b. +/+ Eenmalige storting door moederdepartement

2 719

           

4c. -/- Aflossingen op leningen

– 156

– 157

– 61

– 220

– 322

– 322

– 170

4d. +/+ Beroep op de leenfaciliteit

155 342

24 000

139 000

       

4. Totaal financieringskasstroom

155 942

23 730

138 456

– 317

– 378

– 357

– 204

               

5. Rekening courant RHB 31/12

5 119

5 038

4 414

4 049

3 881

3 808

3 826

Toelichting op kasstroomoverzicht

 • 1. Het jaar 2010 betreft de daadwerkelijke realisatiegegevens.

 • 2. De totale operationele kasstroom komt tot stand door het resultaat van baten en lasten te vermeerderen met de geplande afschrijvingen en te verminderen met de onttrekking aan voorzieningen (betalingen).

 • 3.a De investeringen hebben grotendeels betrekking op RVOB/directie Ontwikkeling. Het betreft aankoop van gronden en activering van plankosten.

 • 4.a De eenmalige uitkering aan het moederdepartement heeft betrekking op de bestemming van de vastgestelde winst van het voorgaande dienstjaar (5%-regeling eigen vermogen).

 • 4.c De aflossing op leningen ad 61 heeft volledig betrekking op de initiële lening.

 • 4.d Het beroep op de leenfaciliteit betreft de investeringen, zoals gemeld onder 3.

Doelmatigheidsindicatoren

Indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kostprijzen per product

             

– Pacht

€ 717

€ 663

€ 689

€ 683

€ 670

€ 650

€ 637

– Huur

€ 674

€ 663

€ 689

€ 683

€ 670

€ 650

€ 637

– Erfpacht

€ 556

€ 561

€ 583

€ 578

€ 567

€ 550

€ 539

– Medegebruik / overig

€ 396

€ 357

€ 371

€ 368

€ 361

€ 350

€ 343

– Zakelijke lasten

€ 364

€ 357

€ 371

€ 361

€ 361

€ 350

€ 343

               

Omzet per productgroep (1 000)

             

– Homogene producten

€ 11 272

€ 11 499

€ 10 463

€ 10 227

€ 9 882

€ 9 598

€ 9 576

– Heterogene producten

€ 12 113

€ 11 715

€ 13 318

€ 13 016

€ 12 576

€ 12 215

€ 12 188

– Totaal

€ 23 385

€ 23 214

€ 23 779

€ 23 243

€ 22 458

€ 21 814

€ 21 764

               

Aandeel directe uren

61%

56%

58%

60%

62%

64%

65%

               

Aantal directe uren voor medewerker in primair proces

1 289

1 260

1 270

1 280

1 290

1 300

1 310

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

266,9

257,1

257,1

257,1

257,1

257,1

257,1

begrotingssterkte

             
               

Mate van kostendekkendheid

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

               

Saldo van baten en lasten (%)

5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

               

Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)

95%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

               

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

 

7.0

   

7.0

   
               

Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld

83%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Toelichting

Kostprijzen per product

De hierboven vermelde kostprijzen zijn berekend op basis van vastgestelde normtijden, vermenigvuldigd met het voor het betreffende jaar ingeschatte uurtarief. Het betreft alleen homogene producten. Voor de heterogene producten zijn geen normtijden vastgesteld.

In het begrotingsjaar is ten opzichte van 2011 sprake van hogere kostprijzen. Dit wordt veroorzaakt door hogere huisvestingskosten in verband met hogere vastgestelde huurpijzen.

Omzet naar productgroep

Binnen het RVOB is sprake van homogene en heterogene producten.

Aandeel directe uren voor totaal RVOB

Dit kengetal geeft aan hoe het totale aantal netto te werken uren (aanwezige uren) aan directe en indirecte uren besteed wordt. Het geeft daarmee inzicht in het aandeel van de overhead (bedrijfsvoering, management en beleid).

Aantal directe uren voor medewerker in primair proces

Dit kengetal laat de ontwikkeling zien van het aantal directe uren dat een medewerker (in fte) in het primaire proces op jaarbasis levert.

FTE-totaal

Het vermelde aantal fte's betreft de begrotingssterkte.

Mate van kostendekkendheid

Het uitgangspunt is dat de baten-lastendienst RVOB volledig kostendekkend is.

Saldo van baten en lasten (%)

Het (streef)percentage betreft het saldo van baten en lasten gedeeld door de totale baten.

Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)

Het RVOB/DV betaalt namens het Rijk de onroerendezaakbelasting. Zij beoordeelt hiertoe de aanslagen en maakt waar nodig bezwaar. Door het aantal gehonoreerde bezwaarschriften te vergelijken met het aantal ingediende bezwaarschriften ontstaat een beeld van de effectiviteit van het maken van bezwaar door het RVOB/DV. De in de tabel vermelde norm stelt dat minimaal 70% van alle ingediende bezwaarschriften door de gemeente toegekend moet worden. Door de norm op 70% te stellen (in plaats van bijvoorbeeld 90%) wordt voorkomen dat alleen bezwaarschriften worden ingediend waarbij het vrijwel zeker is dat het RVOB in het gelijk wordt gesteld.

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

Met een interval van drie jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het doel is dat de klanten het RVOB tenminste met een 7 waarderen.

Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld

Doelstelling is dat alle ontvangen klachten binnen de gestelde termijn van de klachtenprocedure, binnen 6 weken, inhoudelijk worden beantwoord (100%-score).

Licence