Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst

A Algemene doelstelling

Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van het management van de Rijksdienst.

B Rol en verantwoordelijkheid

Voor een optimale beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in rijksbreed verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar aan het beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders nodig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bepaalt in samenwerking met de andere ministeries deze kaders en brengt daarin meer samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte bedrijfsvoering binnen de rijksdienst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging. Tevens is de minister verantwoordelijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in het concernbrede zicht op talent en in specifieke ontwikkeltrajecten voor managers. Daartoe bevordert de minister de uitstroom en flexibiliteit, een kleinere topstructuur van het Rijk, samenwerking tussen leidinggevenden, toekomstgerichtheid van managementtalent en de plaatsing van Nederlandse topposities bij Europese instellingen. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanuit een uitvoerende rol is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de rol van werkgever voor de Topmanagementgroep, daar waar het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

C Beleidswijzigingen

Het programma Compacte Rijksdienst (Kamerstukken II, 2010–2011, 31 490, nr. 1) dat op 17 februari 2011 is aangeboden aan de Tweede Kamer, levert een bijdrage aan de algemene doelstelling. Dit programma is één van de beleidsprioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Kwaliteit Rijksdienst

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

28 964

26 480

25 446

24 878

24 818

           

Uitgaven

28 964

26 480

25 446

24 878

24 818

           

8.1 Kwaliteit Rijksdienst

28 964

26 480

25 446

24 878

24 818

           

Subsidies

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

Subsidie A&O-fonds

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

           

Opdrachten

7 828

6 004

5 766

5 765

5 783

Bedrijfsvoering Rijk

7 828

6 004

5 766

5 765

5 783

           

Bijdragen

17 736

17 076

16 280

15 713

15 635

Arbeidsmarkt Communicatie

5 955

5 776

5 576

5 376

5 376

Doc-Direkt

11 781

11 300

10 704

10 337

10 259

           

Ontvangsten

2 550

2 650

2 650

2 650

2 650

D2 Budgetflexibiliteit

Voor een groot deel van de uitgaven, zoals bedrijfsvoering Rijk en bijdrage arbeidsmarktcommunicatie, zijn nog geen juridische verplichtingen aangegaan. Deze middelen worden gedurende het jaar aangewend voor beleidsdoeleinden en zijn in principe alternatief aanwendbaar. Wel is de subsidie aan het A&O-fonds juridisch verplicht. Deze middelen alternatief aanwendbaar maken, vergt een wijziging van een ministeriële regeling waarin een opzegtermijn van drie jaar is vastgelegd. Ook de bijdrage aan Doc-Direkt is juridisch verplicht.

E Toelichting op de instrumenten

Subsidies

Arbeidsmarkt- en opleidingenfonds (A&O-fonds)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt jaarlijks aan het A&O-fonds Rijk een subsidie van € 3,4 mln. Deze subsidie is onderdeel van de CAO-afspraken. Het fonds zet de subsidie in voor arbeidsmarktprojecten binnen het Rijk die het bestuur van het A&O-fonds goedkeurt. Jaarlijks wordt hiervoor een beleidsplan gemaakt.

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en kaders voor de bedrijfsvoering. Om de kwaliteit van de rijksdienst te verbeteren wordt in 2012 op het terrein van organisatie en personeel het functiegebouw Rijk bij alle departementen geïmplementeerd. De Belastingdienst implementeert het functiegebouw Rijk later.

Op het gebied van ICT ontwikkelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties architectuur, kaders en standaarden en het CIO-stelsel om beter grip te krijgen op de grote ICT-projecten. In 2012 zullen 20 000 uniforme digitale werkplekken (DWR cliënts) operationeel zijn. Alle departementen (met uitzondering van Defensie) stappen over op het rijksportaal. Verder worden de departementen ondersteund in hun digitaliseringsproces en bij de invoering van de kaders en standaarden voor een optimale informatiehuishouding. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt de kaders voor de informatiebeveiliging binnen de rijksdienst.

De generieke inkoop, die onder rijksbreed categoriemanagement valt, stijgt met tenminste 50%.

Er wordt verder gegaan met de invoering van de standaardisatie voor de fysieke werkomgeving Rijk.

Rijksbrede kengetallen over de bedrijfsvoering staan vermeld in de jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk.

Bijdragen

Arbeidsmarkt Communicatie

Het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P) van De Werkmaatschappij geeft uitvoering aan het rijksbrede recruitmentprogramma en beheer en doorontwikkeling technische infrastructuur platform mobiliteitssites rijksoverheid.

Doc-Direkt

Per 1 januari 2011 is Doc-Direkt opgericht, de nieuwe archiefbewerkingsorganisatie van het Rijk waarin onder andere de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is opgegaan. Doc-Direkt heeft onder andere als taak de archiefachterstanden (1976–2004) van in totaal 300 km binnen 10 jaar weg te werken. De bijdrage voor 2012 ten behoeve van het wegwerken van de archiefachterstanden is € 11,8 mln. Dit bedrag is overgeheveld vanuit verschillende departementen.

Tabel 8.1 Kengetallen en indicatoren

Indicatoren

Waarde 2010

Streefwaarde 2011

Streefwaarde 2012

Streefwaarde 2013

1. Aantal strekkende kilometers wegwerken archief ná 1975 (cumulatief)

22,4

30

30

30

Bron 1: Doc-Direct

Licence