Base description which applies to whole site

6.2 Horizontale overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden

Nr. hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Nr OD

Naam OD

Inburgering

VII

BZK

5

5.1

Faciliteren dat inburgeringsplichtigen hun inburgeringsexamen halen.

         

Arbeid en werkgelegenheid

VII

BZK

4

4.2

Vitale wijken tot stand brengen

VI

V&J

23

23.3

Verhogen van het prestatievermogen en de professionaliteit van de politie-, brandweer- en geneeskundige hulpverleningorganisatie.

VII

BZK

7

7.1

Mede zorgen voor een voldoende aanbod van goed geschoold overheidspersoneel en voor een betrouwbare, herkenbare overheid door het bevorderen van integriteit, diversiteit, transparantie en kostenbewustzijn van overheidsorganisaties.

VII

BZK

8

8.1

Het bevorderen van de kwaliteit van het personeel van het Rijk.

XV

SZW

42

42.4

Zorgdragen voor gelijke mogelijkheden voor arbeidsdeelname.

         

Jeugd (en veiligheid)

VII

BZK

4

4.2

Stimuleren krachtige steden

VII

BZK

5

5.2

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

VI

V&J

25

25.1

De veiligheidspartners in staat stellen om hun werk efficiënt en effectief uit te kunnen oefenen.

VI

V&J

14

14.2

Het voorkomen dat jongeren delicten plegen én wanneer zij dat wel doen, niet in herhaling vervallen (het verminderen van recidive).

XVI

VWS

45

45.1

Kinderen en hun ouders krijgen laagdrempelige ondersteuning bij opgroeien, opvoeden en verzorgen.

Onderwijs

       

VIII

OCW

1

 

Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften

VIII

OCW

3

 

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs.

Cultuur

       

VIII

OCW

15

 

Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod

Participatie

       

VII

BZK

5

5.2

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

XVI

VWS

16.41

41.4

Een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid.

XVI

VWS

16.41

41.3

Minder vermijdbare ziektelast door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten.

XVI

VWS

16.43

43.3

De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg).

VII

BZK

7

7.2

Uitvoeren van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

VII

BZK

3

3.1

Verruiming van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning

Toelichting

In het interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden zijn opgenomen de operationele doelstellingen uit de begrotingen met specifieke maatregelen en algemene maatregelen, waarbij expliciete beleidsdoelstellingen op het terrein van het integratiebeleid etnische minderheden zijn geformuleerd in de begroting, in beleidsnota’s of in de integratiemonitor. Het gaat hierbij om rijksgelden, d.w.z. maatregelen met bedragen die deel uitmaken van de Rijksbegroting.

Het overzicht is ingedeeld naar een vijftal beleidsterreinen om de samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de verschillende ministeries inzichtelijker te maken: Inburgering, Arbeid en werkgelegenheid, Jeugd (en veiligheid), Onderwijs, Cultuur en Participatie.

Voor elk beleidsterrein is weergegeven waar de specifieke en algemene maatregelen zijn te vinden in de Rijksbegroting. Weergegeven zijn:

  • begrotingshoofdstuk;

  • ministerie;

  • nummer artikel;

  • indien in begroting opgenomen nummer operationele doelstelling;

  • omschrijving artikel/omschrijving operationele doelstelling waar de maatregel deel van uitmaakt.

Aangezien een operationeel doel kan bijdragen aan meerdere beleidsterreinen, komen sommige operationele doelen op meerdere plaatsen in de overzichtsconstructie voor.

De maatregelen op andere begrotingshoofdstukken dan die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bewindslieden van andere departementen.

Licence