Base description which applies to whole site
+

6.3 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2012

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is programmaminister voor het stedenbeleid. Vanuit die coördinerende verantwoordelijkheid heeft hij onderhavige overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2011. Het overzicht heeft een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

Beleidsterrein/instrument

Type uitkering 2012

bron ministerie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(indicatieve bedragen x € mln.)1

               

Sociaal domein

               

Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke

gezondheidszorg en verslavingsbeleid2

decentralisatie-uitkering

VWS

260

254

254

254

254

254

                 

Gezond in de stad

decentralisatie-uitkering

VWS

5

5

5

5

5

5

                 

Veiligheid en Leefbaarheid3

decentralisatie-uitkering

             

Van Montfrans- en Leefbaarheidsmiddelen

 

V&J en BZK

64

0

0

0

0

0

                 

Onderwijsachterstandenbeleid

specifieke uitkering4

OCW

173

173

173

173

173

173

                 

Participatiebudget5

specifieke uitkering

             

Inburgering

 

BZK

158

92

46

0

0

0

Volwasseneneducatie

 

OCW

44

42

20

20

20

20

                 

Aanpak Marokkaans-Nederlandse

decentralisatie-uitkering

V&J

5

0

0

0

0

0

probleemjongeren

               

Voorkomen criminele loopbaan allochtone jongeren

             
                 

Jeugd

decentralisatie-uitkering

             

Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste jongeren)6

 

OCW

22

22

22

22

22

22

                 

Vrouwenopvang/huiselijk geweld7

decentralisatie-uitkering

VWS

77

77

77

77

77

77

Totaal beschikbare middelen sociale domein

   

808

665

597

551

551

551

Fysiek domein

               

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

decentralisatie-uitkering

BZK

210

148

153

139

0

0

Budget voor stedelijke vernieuwing (bodem)

decentralisatie-uitkering

I&M

21

21

21

21

0

0

Totaal beschikbare middelen sociale en fysieke domein

 

1 039

834

771

711

551

551

1

Met het oog op de vergelijkbaarheid met de reeksen in voorgaande jaren wordt uitgegaan van de G4/G27, tenzij anders vermeld.

2

Het betreft hier de 27 centrumgemeenten maatschappelijke opvang binnen de G31.

3

De uitkering geldt voor een 40-tal gemeenten: G31, de zogenoemde Ortega-gemeenten (Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer) en 4 gemeenten met Marokkaans-Nederlandse jongerenproblematiek (Culemborg, Gouda, Veenendaal, Zeist).

4

In eerste instantie geldt de specifieke uitkering voor een periode van vier jaar (tot en met 2014); bij de evaluatie kan worden bezien of oormerking langer wenselijk of nodig is (Staatsblad 2010, 687).

5

Vanaf 2010 zijn voor de G31 de middelen voor inburgering en volwasseneneducatie toegevoegd aan het Participatiebudget; de wetgeving wordt aangepast naar aanleiding van het regeerakkoord. Hierdoor zou de verdeling van het budget tussen de G31 en de andere gemeenten na vaststelling van de wet kunnen wijzigen.

6

De uitkering gaat naar de G31 en naar de gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.

7

Het betreft hier de 25 centrumgemeenten vrouwenopvang binnen de G31.

Licence