Base description which applies to whole site

6.4 Afkortingen

ABD

Algemene Bestuurs Dienst

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMC

Arbeidsmarktcommunicatie

AP

Aanvullende post

Appa

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

AWB

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BAG

Basisregistraties voor adressen en gebouwen

BBSH

Besluit Beheer Sociale Huurwoningen

BE

Bedrijfseenheid

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BIOS

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

BPR

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

BSN

Burger Service Nummer

BVK

Biometrie in de Vreemdelingenketen

BVS

Budgetverdeelsysteem

BVV

Basis Voorziening Vreemdelingenketen

BZ

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAS

Centrale Archief Selectiedienst

CBRN

Chemisch biologisch radioactief en nucleair

CBS

Centraal bureau voor de statistiek

CIVD

Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPO

Chief Procurement Officer

Cmgb

College voor mensenrechten en gelijke behandeling (in oprichting)

CPI

Consumentenprijsindex

CTIVD

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

DGOBR

Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

DHC

Dienst van de Huurcommissie

DigiD

Digitale identificatie

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DPD

Digitale cliëntensysteem

DSI

Dienst speciale interventies

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWM

De Werkmaatschappij

DWR

Digitale Werkomgeving Rijksdienst

EC O&P

Expertisecentrum Organisatie & Personeel

EPBD

Energy Performance of Building Directive

EPCIP

EU programma voor bescherming van Vitale Infrastructuur

EPD

Elektronisch Patiënten Dossier

EU

Europese Unie

EUKN

European Urban Knowledge Network

EZ

Economische Zaken

FCIB

Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven

FEC

Financieel expertise Centrum

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreding regeling

Fte

Fulltime-equivalent

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBA-V

GBA-Verstrekkingen

GEN

Gebieden Energie Nederland

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GMS

Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GOB

Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HRM

Human Resources Management

IAR

Individuele arbeidsrelatie

IBV

Informatie Beleid Veiligheid

IAGO

Innovatieagenda Energie Gebouwde omgeving

IAR

individuele arbeidsrelatie

ICMS

Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking

ICOP

Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTU

ICT-uitvoeringorganisatie

IDMI

Identiteitsmanagement en Immigratie

IND

Immigratie en Naturalisatiedienst

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

I&M

Infrastructuur en Milieu

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISI

Informatiesysteem Inburgering

KEI

Kennis-, Expertise- en Innovatiecentrum Stedelijke Vernieuwing

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

KMar

Koninklijke Marechaussee

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

LSA

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken

mGBA

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MVV

Machtiging tot voorlopig verblijf

NICIS

Netherlands Institute for City Innovation Studies

NiROV

Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

NMJ

Nederlands Migratie Instituut

NSA

Nieuwe Selectie Aanpak

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO)

OGS

Oorlogsgravenstichting

OM

Openbaar Ministerie

OPB

Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid

OPI

Optimalisering Proces en Informatievoorziening Vreemdelingenketen

ORRA

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie

OSB

Overheidsservicebus

PARDEX

Passenger Related Data Exchange

PDC

Producten en Diensten Catalogi

PeRCC

personeelsinformatie systeem

PIOFACH

Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting

PIVA-V

Personeelsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba

PKI

Public Key Infrastructure

PLEX

Programma Leiderschap Externe Instroom

POMO

Personeelsontwikkeling en Mobiliteitsonderzoek

RAAS

Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station

RANOV

Regeling ng Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet

RDW

Rijksdienst voor het wegverkeer

RGD

Rijksgebouwendienst

Real

Programma regeldruk en administratieve lasten

REAN

Return and Emigration of Aliens from the Netherlands

RNi

Register Niet-ingezetenen

RT

Registered Travelers

RWT

Rechtspersoon wettelijke taak

SAIP

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

SBR

Standard Business Reporting

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SEV

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

SVB

Sociale Verzekeringbank

SVO

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TEV

Toelating en Verblijf

TMG

Topmanagementgroep

TMO

Taskforce management overstromingen

TPM

Third Party Mededeling

Uhw

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VenJ

Veiligheid en Justitie

VGB

Verklaring van geen bezwaar

VGM

Vernieuwing Grensmanagement

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPL

Vut/Prepensioen/Levensloop

VRD

Vernieuwing Rijksdienst

VSO

Verbond Werkgevers Overheid

VVR

Verblijfsvergunning regulier

VWN

Vluchtelingenwerk Nederland

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WIb

Wet inburgering in het buitenland

WIV

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

WOPT

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WWI

Wonen, wijken en integratie

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

ZPW

Zelfstandige Publieke Werkgevers

Licence