Base description which applies to whole site

ARTIKEL 93. INSPECTIES

Op dit artikel (voorheen artikel 19) worden de apparaatsuitgaven geraamd voor de inspecties van het ministerie: de Inspectie van het Onderwijs en de Erfgoedinspectie.

Onder de apparaatskosten van de inspecties vallen alle kosten die gemoeid zijn met het functioneren van de inspecties, zowel kosten van personeel, materieel en huisvesting als uitbesteed onderzoek.

Door het uitvoeren van onderzoeken bij scholen en instellingen beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van specifieke wetten en levert een bijdrage aan een juist gebruik, beheer en bewaring van cultureel erfgoed.

93.1 Budgettaire gevolgen
Tabel 93.1 Budgettaire gevolgen artikel 93 (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

66 406

64 343

60 948

58 571

57 832

56 961

56 984

Waarvan garantieverplichtingen

             

Uitgaven

66 406

64 343

60 948

58 571

57 832

56 961

56 984

Inspectie van het Onderwijs

63 478

61 547

58 231

55 895

55 186

54 356

54 379

Erfgoedinspectie

2 928

2 796

2 717

2 676

2 646

2 605

2 605

Ontvangsten

800

0

0

0

0

0

0

93.2 Inspectie van het Onderwijs

Hoofdpunten voor 2012 zijn:

  • Het doorontwikkelen van de effectiviteit van het toezicht (minder zeer zwakke scholen, toezicht hoger onderwijs);

  • Het ontwikkelen van een maat voor leerwinst en een set van criteria voor de bepaling van excellentie;

  • Het nadrukkelijker in het toezicht gaan betrekken van het leraarschap. Dit is afhankelijk van het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel Wet op het onderwijstoezicht (WOT) inzake risicogericht toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het Onderwijs bij het toezichtproces;

  • De invulling van de voor de jaren 2012 t/m 2015 opgelegde taakstelling.

93.3 Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en over de informatiehuishouding bij de centrale overheid. Bovendien draagt de Erfgoedinspectie in het kader van internationale afspraken bij aan de bewaking van het Europese en mondiale erfgoed.

Voor 2012 ligt het accent op:

  • meer concentratie op de effectiviteit van het toezicht;

  • samenwerking met (één van) de andere inspecties daar waar opportuun, bijvoorbeeld het delen van voorzieningen (instrumentontwikkeling) en professionalisering van inspecteurs;

  • verdere ontwikkeling van de interveniërende mogelijkheden van de inspectie.

De Erfgoedinspectie sluit hiermee aan bij de rijksbrede ontwikkeling van de inspecties.

Het jaarlijkse Erfgoedverslag wordt aangeboden aan zowel de Eerste als Tweede Kamer.

Licence